Journal archive for Google Scholar Robot!

Geographical Researches

تحقیقات جغرافیاییVolume 36, Number 4 (2021-9)


Spatial Justice Analysis on the Access of Vulnerable Groups to Neighborhood Parks (Case Study: Urmia)
تجزیه‌و‌تحلیل عدالت‌فضایی در دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به پارک‌های محله‌ای (مورد مطالعه: شهر ارومیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Spatial reflections of large cities in the process of transition to a metropolis (Case study: Rasht city)
بازتابهای فضایی پویش شهرهای بزرگ در فرایند گذار به کلانشهری (مورد مطالعه: شهر رشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Ranking and relative comparison of Ahvaz metropolitan regions in terms of urban smart growth available indicators
رتبه بندی و مقایسه نسبی مناطق کلانشهر اهواز از منظر شاخص های در دسترس رشد هوشمند شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Government and Peri-urbanization: Explanation the Role of Government in the Peri-urban Development (Case study: Sanandaj city)
دولت و پیراشهرنشینی: تبیین نقش دولت در گسترش نواحی پیراشهری (مطالعه موردی: شهر سنندج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Optimization of Export Coefficient Model Based on Precipitation Impact Factor and Terrain Impact Factor
بهینه‌سازی مدل انتقال آلودگی غیر نقطه‌ای بر اساس ضرایب توپوگرافی و پراکندگی بارش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Representation and Typology of the components of the identity of the Lonban neighborhood of Isfahan in the Qajar period
بازنمایی و گونه‌شناسی مولفه‌های هویت‌بخش محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 36, Number 3 (2021-6)


Using Spatial Justice in Spatial Distribution of Health Services in Iranian-Islamic Cities; Case Study of Urmia
ارزیابی معیار عدالت فضایی در توزیع مکانی خدمات درمانی-بهداشتی شهرهای ایرانی-اسلامی؛ مطالعه موردی ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Understanding the Epistemological Consequences of Governmentality Concept in Cultural Geography
شناخت پیامدهای معرفت شناختی مفهوم حکومت مندی در جغرافیای فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

City and Urbanism in Political Geography
شهر و شهرگرایی در جغرافیای سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Effects of Concrete, Brick and Wood Usage in Construction on Energy Consumption and Carbon Emissions; Case Study of Northwestern Iran
اثرات زیست‌محیطی استفاده از بتن و آجر و چوب در ساختمان‌سازی بر مصرف انرژی و آزادسازی کربن؛ مطالعه موردی شمال-غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Ontological Critique of Critical Geopolitics in Gearóid Ó Tuathail and Simon Dalby
نقدی هستی‌شناختی بر ژئوپلیتیک انتقادی در آثار ژئوراید اتوتایل و سیمون دالبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Urban Spaces Based on the Principles of Passive Defense; Case Study of Enghelab Square Area, Tehran, Iran
ارزیابی فضاهای شهری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل؛ مطالعه موردی محدوده میدان انقلاب تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical Optimization of Troposphere Ionization Exchange Points to Reduce the Concentration of Fine Dust in Ahvaz City, Iran
بهینه‌سازی نظری مکان‌یابی نقاط تبادلی یونیزاسیون تروپوسفر به منظور کاهش غلظت ریزگردها در شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Remote Sensing in Assessing Land Use Changes in Haraz Watershed
کاربرد سنجش از دور در ارزیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه آبخیز هراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Constructive Dynamisms of Large-Scale Urban Projects by the Space Political Economy Approach; a Case Study of Mashhad Metropolis
دینامیزم‌های سازنده پروژه‌های بزرگ‌مقیاس شهری با رویکرد اقتصاد سیاسی فضا؛ مطالعه موردی کلانشهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Pattern of Development Stimulus Projects in Regenerating Urban Worn-Texture
الگوی ارزیابی پروژه‌های محرک توسعه در بازآفرینی بافت فرسوده شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Applying Kodas Technique to Measure Urban Infrastructure in Metropolises of Iran
به‌کارگیری تکنیک کوداس به‎منظور سنجش زیرساخت‌های شهری در کلانشهرهای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterizing imageability in Gajar houses of Tabriz
عوامل تصویرپذیر در خانه‌های دوره قاجار در شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 36, Number 2 (2021-3)


A Spatial Model for Assessing Urban Sewage Network Accidents in Cities with Historical Context A Case Study of Isfahan
طراحی مدل مکانی ارزیابی حوادث شبکه فاضلاب شهری در شهرهای دارای بافت تاریخی، نمونه موردی: شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of the Movements of Khorram Abad’s Hidden Thrust Fault in the Evolution of Khorram Abad River’s Drainage System
بررسی نقش جنبش‌های گسل پنهان راندگی خرم‌آباد در تحول سامانه زهکشی رودخانه خرم‌آباد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Surface Temperature Changes Using Satellite Images and Real Data and its Relationship with the Covered Vegetation in the Southern Part of the Lake Urmia
آشکارسازی تغییرات دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های واقعی و ارتباط آن با پوشش اراضی بخش جنوبی دریاچه ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of Child-Friendly City Principles with the attitude of the Urban Environment Improvement using Delphi Method in District 2 of Tehran
تبیین اصول شهر دوستدار کودک با رویکرد ارتقاء محیط شهری به روش دلفی و کاربست آن در منطقه 2 تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transportation Indicators Assessment in Iran's Metropolises
وضعیت شاخص‌های حمل و نقل در کلان‌شهرهای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Neotectonic Activities Evidence in Murghab Basin
ارزیابی و تحلیل شواهد فعالیت های نو زمین ساختی در حوضه ی مرغاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective Factors on the Strategic Position of the Supreme Council in the National Development of Iran
عوامل موثر بر ارتقا جایگاه استراتژیک شورای عالی استان‌ها در توسعه ملی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Coordinated Planning Theory (The Interacted Theory with Official Structural Elements of Iran’s Urban Planning Environment)
نظریه برنامه‌ریزی هماهنگ (نظریه همکنش با عناصر ساختار رسمی محیط برنامه‌ریزی شهری ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of the Relationship Between Dust Phenomenon and Rural Population Changes in Sistan Region
تحلیل رابطه بین پدیده گرد و غبار و تغییرات جمعیت روستایی در منطقه سیستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site Selection of Potential Zones for Wind-Catchers in Hot and Dry Areas of IRAN to Naturally Ventilate the Building
مکان‌یابی پهنه‌های بالقوه جهت استقرار بادگیر در مناطق گرم و خشک کشور به منظور تهویه طبیعی ساختمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 36, Number 1 (2021-1)


The explanation the Conceptual Turn of Sovereignty Towards Communication Governance in Poststructuralist Political Geography
تبیین پیامدهای چرخش مفهومی حاکمیت به سوی حکمروایی ارتباطی در جغرافیای سیاسی پساساختارگرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Geographical Analysis of the Principal Components Affecting Urban Economic Sustainability; Case Study of Chaharmahal and Bakhtiari Cities, Iran
ارزیابی و تحلیل جغرافیایی مؤلفه‌های اصلی اثرگذار بر پایداری اقتصاد شهری؛ مطالعه موردی شهرهای چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Factors Affecting the liveliness of Mashhad’s Public Spaces Relying on Image Perception and Analysis
ارزیابی عوامل مؤثر بر احساس سرزندگی فضاهای عمومی شهر مشهد با تکیه بر ادراک و تحلیل تصویر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Iranian-Afghan Marriages on Socio-Economic Dimensions of Rural Quality of Life in Jiroft, Iran
اثر ازدواج‌های ایرانی- افغانستانی بر ابعاد اقتصادی- اجتماعی کیفیت زندگی روستایی در جیرفت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Multi-Criteria Spatial Decision Support System (MC-SDSS) in Prioritization of Brownfield Redevelopment in Mashhad Metropolis, Iran
بهره گیری از سیستم پشتیبانی فضایی چند معیاره در اولویت بندی توسعه مجدد اراضی قهوه ای در کلانشهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Urban Resilience Against Flood Risk; a Case Study of “Water and Electricity” Neighborhood in Mashhad City, Iran
ارزیابی تابآوری شهری در مقابله با خطر سیالب؛ مطالعه موردی محله آب و برق مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Relationship between Geomorphic Characteristics and Sediment Production in Nirchai Basin
بررسی ارتباط بین ویژگی‌های ژئومورفیک و میزان تولید رسوب در حوضه آبخیز نیرچای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Review of Defenseless Urban Spaces in Oudlajan Neighborhood of Tehran
شناسایی و بررسی فضاهای بی‌دفاع شهری در محله عودلاجان تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Social Pathology in Iran; Spatial Analysis from the Perspective of Social Geography
آسیب‌شناسی اجتماعی در ایران؛ تحلیل فضایی از منظر جغرافیای اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 35, Number 4 (2020-8)


Evaluation of the Application of the “Master Plan Model” in Iranian Urban Planning Environment
ارزیابی کاربست "الگوی طرح‌جامع" در محیط برنامه‌ریزی شهری ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Assessment and Analysis of Endogenous Development Zones; the Case Study of Region 3 of Isfahan Metropolis
سنجش و تحلیل مکانی پهنه‌های توسعه درونزا در منطقه 3 کلانشهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing the Behavioral Components of Tourists to Increase Satisfaction with the Holy Cities; Case Study of Mashhad, Iran
اولویت‌بندی مؤلفه‌های رفتاری گردشگران در راستای افزایش رضایت‌مندی از شهرهای مقدس؛ مطالعه موردی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reconstruction of the Least Phase Quaternary Climate Condition in Shahdad River Basin
بازسازی شرایط اقلیمی فاز اقل کواترنر در حوضه رودخانه شهداد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact Analysis of the Environmental Changes Index of Urban Sprawl on the Severe Weather Storm;Case Studies of Tehran, Mashhad, Ankara, and Istanbul
تحلیل اثر تغییرات محیطی پراکنده‌رویی شهری بر شدت توفانی‌شدن هوا (نمونه‌های موردی: تهران، مشهد، آنکارا و استانبول)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Analysis of Health Inequalities in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province Using Mabak Technique
تحلیل مقایسه‌ای نابرابری‌های بهداشتی و درمانی در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از تکنیک ماباک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and Analysis of the Quality of Tourism Services in Rural Areas from the Perspective of Tourists; the Case Study of Torqabeh Villages in Binaloud City
ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات گردشگری در نواحی روستایی از دیدگاه گردشگران؛مطالعه موردی روستاهای طرقبه شهرستان بینالود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Dynamic Locating in long-term Urban Management Planning; the Case Study of Counters Offices of Civil Registration Organization
کاربرد مکان‌یابی پویا در برنامه-ریزی‌های بلندمدت مدیریت شهری؛ مطالعه موردی دفاتر پیشخوان ثبت احوال مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Physical Vulnerability Assessment of the Hashtgerd New Town against a Probable Earthquake
ارزیابی آسیب‌پذیری کالبدی شهر جدید هشتگرد در برابر زلزله احتمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 35, Number 3 (2020-6)


Effect of Organizational Trust Management with Ethical Intelligence Approach on Organizational Citizenship Behavior in the Financial and Credit Institutions of Khorasan Razavi Province, Iran
تاثیر مدیریت اعتماد سازمانی با رویکرد هوش اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی در موسسات مالی و اعتباری استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of the Components of Regionalism in Choosing the Field of Architectural Design with the Aim of Increasing Tourist Satisfaction
اولویت‌بندی مولفه‌های منطقه‌گرایی در انتخاب زمینه طراحی معماری با هدف افزایش رضایتمندی گردشگران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Prioritization of Housing Problems by Delphi Method and Shannon Technique; Case Study of Mashhad City
شناخت و اولویت‌گذاری مسایل حوزه مسکن با بهره‌گیری از روش دلفی و تکنیک شانون؛ مطالعه موردی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Component of Lasting Patterns Governing Indigenous Housing in Mashhad City, Iran, and Prioritizing Them Using Analytic Hierarchy Process
تبیین مولفه الگوهای ماندگار حاکم بر مسکن بومی مشهد و اولویت‌بندی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Structural Factors Affecting the Institutional Development of Rural Areas of Bouin Zahra and Avaj Counties, Iran
تحلیل عوامل ساختاری موثر بر توسعه نهادی مناطق روستایی بوئین‌زهرا و آوج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Government Functional Place in Spatial Planning and Management within the Framework of Neoliberalism
جایگاه کارکردی دولت در مدیریت و برنامه‌ریزی آمایش سرزمین در چارچوب انگاره نئولیبرالیسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Public Realms and their Impact on Deteriorated Fabric; The Case Study of District 8 of Tabriz Metropolis, Iran
عرصه‌های عمومی شهری و تاثیر آن در بافت فرسوده؛ مطالعه موردی منطقه 8 کلان‌شهر تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Carrying Capacity of Nature-Tourism in Ashooradeh Island in Miankaleh Biosphere Reserve, Iran
ظرفیت بُرد طبیعت‌گردی جزیره آشوراده در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geotourism Potential and Analysis of Competitiveness of Geotourist Areas of Sarein Region, Iran
توان ژئوتوریستی و تحلیل رقابت‌پذیری مناطق ژئوتوریستی منطقه سرعین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 35, Number 2 (2020-4)


Geomorphological Monitoring of Bushehr Port Coastline
پایش ژئومورفولوژیک نوسانات خط ساحلی بندر بوشهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental of Aras River Environmental Pollution
جنبه‌های محیط زیستی آلودگی‌های محیطی رودخانه ارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environmental Risk of Carbon Monoxide Pollutant in Tehran Outdoor Sports Spaces and Recreation Sites
ریسک محیط زیستی آلاینده مونواکسیدکربن در فضاهای ورزشی و تفرجی روباز شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Importance of Biodiversity and Natural Attractions in the Development of Ecotourism Case Study: Touran Protected Region
اهمیت تنوع زیستی و جاذبه‌های طبیعی در توسعه اکوتوریسم؛ مطالعه موردی منطقه تحت حفاظت توران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sustainable Development Patterns in the Architecture of Semnan Wind-Catchers
الگوهای توسعه پایدار در معماری بادگیرهای سمنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of Environmental Crimes in Iran’s Natural Geography
گونه‌شناسی جرایم محیط زیستی در جغرافیای طبیعی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Sustainable Development of Nomadic Areas from Legal Rules and Development Programs Perspective before and after the Islamic Revolution in Iran
مطالعه تطبیقی توسعه پایدار مناطق عشایری کشور از منظر قواعد حقوقی و برنامه‌های توسعه پیش- و پس از انقلاب اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Per capita Sports Sites in Golestan Province
سرانه اماکن ورزشی در استان گلستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 35, Number 1 (2020-3)


Assessment of active tectonic by using geomorphic indices in Dezful- Andimeshk basin
بررسی زمین‌ساخت فعال با استفاده از شاخص‌های ریخت‌سنجی در حوضه آبریز دزفول– اندیمشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Analysis of Physical transformations of Mashhad urban complex using chaos theory (Mashhad Metropolis, Toos and Binalood Area)
بررسی و تحلیل تحولات کالبدی مجموعه شهری مشهد با استفاده از تئوری آشوب ( کلانشهر مشهد ، حوزه طوس وبینالود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Appropriate Climate of Outdoor Recreational and Sport Tourism in Shahrood County, Iran, Using the Quantitative Indicators of Thermal Comfort
تعیین و ارزیابی اقلیم گردشگری (تفرجی و ورزشی) با بهره‌گیری از شاخص‌های کمی آسایش حرارتی (مطالعه موردی: شهرستان شاهرود)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a Conceptual Model of the Underground Space as an Urban Development Catalyst Using the Grounded Theory
ارایه مدل مفهومی از مولفه‌های فضای زیرسطحی به‌عنوان محرک توسعه شهر با استفاده از نظریه داده‌بنیاد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of a Model of Site Assessment and Ecotourism Planning in Protected Areas with an Ecological Carrying Capacity Approach
مدل ارزیابی سایت و برنامه‌ریزی اکوتوریسم در مناطق تحت حفاظت با رویکرد ظرفیت برد اکولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Heavy Metal Contamination Caused by Residual Leachate on Forest Soil in Babol Anjilsi Region, Iran
بررسی اثرات آلودگی فلزات سنگین ناشی از شیرابه پسماند بر خاک جنگلی با استفاده از شاخص های فاکتور غنی شدگی و تجمع ژئوشیمیایی(مطالعه موردی: منطقه انجیل سی بابل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isfahan Metropolitan Resilience Predictive Model in Crisis and Unexpected Incidents
مدل پیش‌بین تاب‌آوری کلانشهر اصفهان در بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimum Political-Spatial Pattern of Social Power Distribution in Baluchestan Region
الگوی بهینه سیاسی-فضایی توزیع قدرت اجتماعی در منطقه بلوچستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition the Role of Urban Landmarks in the Process of Tourist Wayfinding with Different Familiarity with the Environment; Case Study of Paeeinkhiaban Neighborhood of Mashhad City, Iran
بازشناسی نقش نشانه‌های شهری در فرآیند مسیریابی گردشگران با میزان آشنایی متفاوت با محیط؛ مطالعه موردی محله پایین‌خیابان شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 34, Number 4 (2019-12)


The Status of Indicators of Good Urban Governance in Arak City, Iran, in the Viewpoints of Urban Managers and Citizens
وضعیت شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در اراک از منظر مدیران شهری و شهروندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ecological Capability for Tourism in Tonekabon Forests
توان اکولوژیک گردشگری در جنگل‌های تنکابن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Potential of Sedimentation in Geomorphologic Facies in Gonabad Township Using Wind Tunneland IRIFR1 Model
توان رسوب‌زایی در رخساره‌های ژئومورفولوژی شهرستان گناباد؛ ارزیابی با تونل باد و مدل اریفر 1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Climatic Conditions within the Caves Through a Controlled Laboratory Environment to Estimate the Annual Dissolution Rate of Karstic Shapes Inside Katale Khor and Saholan Caves
شبیه سازی شرایط اقلیمی درون غارها در محیط آزمایشگاهی کنترل شده، جهت برآورد مقدار انحلال سالانه اشکال کارستی درون غارهای کتله خور و سهولان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Environmental Sustainability Components and Architecture Design of Iranian Educational Buildings
مؤلفه‌ها و شاخص‌های پایداری محیطی در طراحی معماری ساختمان‌های آموزشی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating and Analyzing the Spatial Justice in the Distribution of Sports Applications and Services in Garmsar County
ارزیابی و تحلیل عدالت فضایی در پراکنش کاربری‌ها و خدمات ورزشی در شهرستان گرمسار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drought Status and its Management from the Viewpoint of Professionals and Households’ Heads in Rural Areas of EslamabadGharb, Iran
وضعیت خشکسالی و مدیریت آن از دیدگاه کارشناسان و سرپرستان خانوارها در نواحی روستایی اسلام‌آباد غرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of desertification intensity in Kashan plain
ارزیابی شدت بیابان‌زایی در دشت کاشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Model for Controlling and Handling the Power Exercising Environment for Urban Planning Process Based on Grounded Theory; a Case Study of Mashhad Metropolis
طراحی مدل کنترل و مهار محیط قدرترانی فرآیند برنامه‌ریزی شهری بر مبنای نظریه‌پردازی داده بنیاد مطالعه موردی؛ کلان‌شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic Planning of Political Management of the Geographical Space in Shahriar Township
برنامه راهبردی مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی در شهرستان شهریار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conservation Practices of Groundwater Resources in Arid Region and Water Scarcity Adaptation; Case Study of Birjand Plain
راهکارهای حفاظت از منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک و سازگاری با کم‌آبی؛ مطالعه موردی دشت بیرجند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis the position of Non-governmental Organizations and Community Based Organization about Informal Settlement empowering through Grounded Theory method
نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های محلی در توانمندسازی اجتماعی سکونتگاه-های غیررسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geopolitical Factors of Conflict between the Superpowers during Post-Cold War Era
عوامل ژئوپلیتیکی منازعه میان قدرت های بزرگ در دوره پساجنگ سرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Strategic Planning Process to Reduce the Risk of Drought Impact on Isfahan's Habitation by Using AIDA
بکارگیری فرآیند تولید برنامه راهبردی با هدف کاهش خطرپذیری اثرات خشکسالی بر سکونت در شهر اصفهان با استفاده از فن تحلیل عرصه‌های تصمیم‌گیری مرتبط (AIDA)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 34, Number 3 (2019-9)


Determine the Carrying Capacity of the Tourism and Recreational Range of Natural Areas of Mashhad Metropolis along the Urban and Sustainable Urban Planning
تعیین ظرفیت برد گردشگری و تفرجی پهنه‌های طبیعی مشهد در راستای برنامه‌ریزی شهری و پیراشهری پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Land Use Patterns and the Parameters Affecting the Sustainability of Urban Transport; a Case Study of Kermanshah City, Iran
رابطه الگوی کاربری اراضی با شاخص‌های مؤثر بر پایداری حمل و نقل شهری؛ مطالعه موردی شهر کرمانشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Angles of Building Orientation for Solar Energy Use; a Case Study of Tehran City, Iran
زوایای قرارگیری ساختمان برای بهره‌مندی از انرژی تابشی خورشیدی؛ مطالعه موردی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of the Place on Information and Communication Technology Effectiveness on Women’s Gender Identity; a Case Study of Ahvaz City, Iran
نقش مکان در اثرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر هویت جنسیتی زنان؛ مطالعه موردی شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Projection of Water Supply and Demand in Yazd Province Using the General Regional Equilibrium Pattern
پیش‌نگری عرضه و تقاضای آب شهری در استان یزد با استفاده از الگوی تعادل عمومی منطقه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Khaf-Herat-China Railway; a Transition Opportunity to Geo-Economic Situation
راه‌آهن خواف به هرات و چین؛ فرصتی برای گذار به موقعیت ژئواکونومیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dimensions of Space Justice Effect on Quality of Ardebil City Villages Rural Life
ابعاد عدالت فضایی مؤثر بر کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritization of Effective Factors on Vulnerable Areas of Physical Texture of Gorgan City, Iran
اولویت‌بندی عوامل تأثیرگذار بر پهنه‌های آسیب‌پذیر بافت کالبدی شهر گرگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Housing Quality Indices and Perceived Stress in Isfahan Metropolis’ Families
همبستگی شاخص‌های کیفی مسکن و استرس درک‌شده در خانوارهای کلانشهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impacts of Climate Change on Watermelon and Cucumber Agriculture in Hormozgan Province and Prediction of Long-Term Pattern
اثرات تغییر اقلیم بر کشت هندوانه و خیار در استان هرمزگان و پیش‌بینی الگوی در درازمدت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Economic Components on the Resilience of Flooded Villagers; a Case Study of Gorganrud Marginal Villages
اثرات مؤلفه‌های اقتصادی بر میزان تاب‌آوری روستاییان سیل‌زده؛ مطالعه موردی روستاهای حاشیه گرگانرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Barriers to Decision-Making about Water, Food and Energy Resources According to Climate Changes; Applying the Fuzzy Analytic Hierarchy Process Method
موانع تصمیم‌گیری در خصوص منابع آب، غذا و انرژی با توجه به تغییرات اقلیمی؛ کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and Measurements of Social Capital Status; a Case Study of Zakhiroyeh District Villages
ارزیابی و سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی؛ مطالعه موردی روستاهای دهستان زاخرویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Place Identity Components on Place Attachment; Study of the Tabriz Historic Bazaar
تأثیر مؤلفه‌های هویت مکان بر حس تعلق به مکان؛ مطالعه بازار تاریخی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 34, Number 2 (2019-4)


Space-Time Analysis of Quarrels in Ardabil City, Iran
تحلیل زمانی-فضایی وقوع نزاع/درگیری‌ها در شهر اردبیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Quaternary Tectonic and Climatic Factors on the Geomorphological Changes of Meshkin Shahr Depression Alluvial Fans
بررسی نقش عوامل تکتونیکی و اقلیمی دوره کواترنری در تحول ژئومورفولوژیکی سامانه‌های ‌مخروط‌افکنه‌‌ای فرو‌رفتگی مشکین‌شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluative Image Model in Perception of the Environment;Case Study of Bushehr City, Iran
تبیین مدل تصویر ذهنی ارزیابانه در ادراک محیط (مورد پژوهی شهر بوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognizing the Functions of Hegelian Government in Organizing the Political Economy of Geographical Space
جستاری در شناخت کارکردهای دولت هگلی در ساماندهی اقتصاد سیاسی فضای جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geomorphological Challenges of Systematic Attitude
نگرش سیستمی و چالش‌های ژئومورفولوژیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Environmental and Geographical Factors on Distribution of the Chalcolithic Sites in the Hourand Region, Iran
مطالعه تغییرات فرهنگی حوزه هوراند مبتنی بر تحلیل توزیع فضایی استقرارهای مس سنگی در ارتباط با عوامل محیطی و جغرافیایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Strategic Plan for the Political Management of the Geographical Space of Islamshahr Township, Iran
برنامه استراتژیک مدیریت سیاسی فضای جغرافیایی شهرستان اسلام‌شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conceptualization of the Dimensions of Environmental Quality in Rural Planning by Participation of Local People and Experts; a Case Study of Shahriar Village, Lordegan County, Iran
مفهوم‌سازی ابعاد کیفیت محیطی در برنامه-ریزی روستایی با مشارکت مردم و کارشناسان محلی؛ نمونه: روستای شهریار، شهرستان لردگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Site Detection on the Land Utilization Type in Planning and Management in Arid Areas Geographic
تاثیر مکان‌گزینی بر نوع بهره‌وری خاص در برنامه‌ریزی و مدیریت جغرافیای مناطق بیابانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Place Dignity Model and Studying Its Various Dimensions
تبیین مدل منزلت مکانی و بررسی ابعاد مختلف آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning of Iranian Heavy Precipitation Regime
ناحیه‌بندی رژیم بارش‌های حدی ایران در دوره 20ساله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Groundwater Resources and Quaternary Faults of Sirjan Plain Using Weight of Evidence Method
ارتباط بین منابع آب زیرزمینی و گسل‌های کواترنری دشت سیرجان با روش وزن‌های نشانگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Needs of Youth in Establishing Social Interactions in the Context of Temporary Landscape of Mashhad City, Iran, Based on the Grounded Theory
شناسایی نیازهای جوانان در برقراری تعاملات اجتماعی در بستر مناظر موقت شهر مشهد مبتنی بر نظریه زمینه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship of Drought and Teleconnection Patterns; Case Study of Qara-Qom Basin
ارتباط الگوهای پیوند از دور با خشکسالی؛ مطالعه موردی حوضه قره‌قوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 34, Number 1 (2019-1)


Archaeological Research on the Location Determination, Development and Destruction of Ziz city
پژوهشی باستان شناختی بر مکانیابی، تکوین و نابودی شهر زیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology and Efficiency Evaluating of the Open and Semi-Open Space in Vernacular Housing With an Emphasis on Enviromental Quality Factors:a Case Study of Western Kurdistan ,Iran
گونه شناسی و ارزیابی کارآیی فضاهای باز و نیمه باز مسکن بومی با تاکید بر مولفه های کیفیت محیط ؛مطالعه موردی غرب کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Utility of Satellite Cities Annexation to Karaj Metropolitan as a Strategy for Urban and Regional Integrated Management
بررسی مطلوبیت الحاق شهرهای پیرامونی به کلان‌شهر کرج به‌ مثابه راهبردی برای مدیریت یکپارچه شهری و منطقه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of Tectonic Activity Based on the Morphology of Alluvial Fan Systems (Case Study: the Northern Slopes of Sabalan Volcanic Mount)
تعیین میزان فعالیت تکتونیکی بر اساس مورفولوژی سیستم‌های مخروط‌افکنه‌‌ای (مطالعه موردی: دامنه‌‌های شمالی کوهستان سبلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Spatial Distribution Pattern of Ardabil Province ‎Industries ‎by Using Spatial Statistics in GIS Environment
تحلیل فضایی الگو و پراکنش صنایع استان اردبیل با استفاده از آمار فضایی در محیط GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geomorphic and land cover assessment of dust sources affecting the west and North-West Iran
ارزیابی ژئومورفیکی و پوشش اراضی چشمه‌های گردوغبار مؤثر بر غرب وشمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Operational Definition of Affects in Urban Space in the Light of a Methodological Approach
ارایه مدل عملیاتی سنجش احساسات در فضاهای شهری- مبتنی بر روش‌ها و ابزار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Texture Assessment Bbased on the Principles of Passive Defense Using Factor Analytical Network Process (F’ANP) (Casestudy : Noghan Neighborhood Mashhad)
ارزیابی بافت شهری مبتنی بر اصول پدافند غیرعامل با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای عاملیF’ANP نمونه موردی محله نوغان مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating and Measuring the Rate of Access to Public Services Using Fuzzy Model Case Study: Mashhad Metropolis
ارزیابی و سنجش میزان دسترسی به خدمات عمومی با استفاده از مدل فازی مطالعه موردی: کلان‌شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Rosa Damascena Mill’s Essence Composition in Climate Change ConditionCase: Kashan, Kamoo, Barzok, Qamsar, Niasar and Natanz Garden
مقایسه ترکیب های تشکیل دهنده اسانس گل محمدی در شرایط تغییر اقلیم مطالعه موردی: باغستان های کاشان،کامو، بَرزُک، قمصر، نیاسر ونطنز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Urban-Rural Links in the Formation of the Local Network in the Border Areas (Gomishan; Golestan Province)
نقش پیوندهای روستایی ـ شهری در شکل‌پذیری شبکه محلی در نواحی مرزی (مورد: ناحیه گمیشان؛ استان گلستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritizing the Effective Urban Space Qualities in Providing Investors Expectations, Using Delphi Technique. Case study: Central District of Mashhad City
الویت بندی کیفیت های فضای شهری مؤثر در تامین توقعات سرمایه گذاران با استفاده از تکنیک دلفی (مطالعه موردی: بافت مرکزی شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Performance of Dehyari Representatives in the Framework of good Rural governance. Case Study: Villages of Zanjan City
ارزیابی عملکرد دهیاری ها در چارچوب حکمروایی خوب روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Characterization of Dust Source in Khorasan Razavi Province
شناسایی و تعیین خصوصیات کانون‌های گردوغبار در استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 3 (2018-10)


Explanation of electoral Competition Tribe-based in the Framework of the Model of Core-Periphery Case Study: Eighth,Ninth and Tenth Elections in the Mamasani Constituency
تبیین رقابت انتخاباتی طایفه محور در چارچوب مدل مرکز پیرامون نمونه پژوهی: انتخابات ادوار هشتم، نهم و دهم در حوزه انتخابیه مَمَسَنی و رستم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Urban Governance in the Urban Worn Texture Regeneration Process, Case Study: District 12 of Tehran
جایگاه حکمروایی شهری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده شهری مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact Assessment of Urban Physical Development on Hydrogeomorphological Systems of Tehran Metropolis (Case study:Darband Catchment)
ارزیابی تاثیر توسعه کالبدی شهر بر سیستم های هیدروژئومورفولوژی کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حوزه آبریز دربند)(کاربردی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Erosion and Ssedimentation Areas of Drainage Basins of Makran Coastal Using Non-dimensional Hypsometric Curves
ارزیابی مساحت‌های در حال فرسایش و رسوب‌گذاری حوضه‌های زهکشی سواحل مکران با استفاده از منحنی‌های هیپسومتری بی‌بعد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Effects of Climate Elements in Tehran’s Metropolis Air Quality
تبیین اثرات عناصر آب و هوایی در کیفیت هوای کلان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathology of Environmental Advertising Management of Tehran Metropolis
آسیب‌شناسی مدیریت تبلیغات محیطی کلان شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Statistical Models and Satellite Imagery in the Evolution of Heat Island in Hamedan City
کاربرد مدل‌های آماری و تصاویر ماهواره‌ای در واکاوی جزیره حرارتی در شهر همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Modeling of Future Precipitation Changes, under Climate Change in the Southern Coasts of Caspian Sea.
مدل‌سازی تغییرات آتی بارش‌های سواحل جنوبی دریای خزر تحت شرایط تغییر اقلیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Survey the Position of Science and Technology in National Power
بررسی و تحلیل جایگاه علم و فن‌آوری در قدرت ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of Land Cover Changes in Horizon of 2028 through a Hybrid Model of Markov Chain and Cellular Automata;Catchment Area around Bazangan Lake Case Study
پیش‌بینی تغییرات پوشش زمین در افق 1407 با استفاده از مدل تلفیقی زنجیره‌ای مارکوف و سلول خودکار؛ مطالعه موردی: حوزه آبخیز مشرف‌به دریاچه بزنگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Turn in Geography and its Impacts on the Field of Political Geography
چرخش فرهنگی در جغرافیا و تأثیرات آن بر رشتۀ جغرافیای سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Climate Change Impact Assessment on Outdoor Thermal Comfort Changes Using Physiological Equivalent Temperature (PET) Index in Mashhad
ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی بر تغییرات آسایش حرارتی بیرونی با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیکی (PET) در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Local Structures on Socio-Political Action;Case: Baluch in Iran
تأثیر ساختارهای محلی برکنش اجتماعی - سیاسی؛ مورد: بلوچ‌های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Behavioral Pattern of Security Reinforcement in the Islamic Republic of Iran by VIKOR Model
تعیین الگوی رفتاری تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مدل ویکورvikor
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 2 (2018-7)


Glacial and Tectonic Evidence of Late Quaternary in Cheshmeh -Langan Basin of Isfahan
شواهد یخچالی و زمین‌ساختی کواترنر پسین در حوضه چشمه لنگان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing and Investigating Effective Factors on Creating and Promoting Gully Erosions in Shorchay Watershed
بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ایجاد و توسعه فرسایش خندقی در حوضه آبخیز شور چای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of the Starting and Ending of Freezing Periods of Ardabil Province by Using HADCM3 Climatic Model
پیش‌بینی تاریخ‌های آغاز و پایان یخبندان‌های استان اردبیل با استفاده از خروجی مدل اقلیمی HADCM3
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Importance of Using Modern Irrigation Methods in Increase of Employment and Development of Rural Areas
اهمیت استفاده از روش‌های نوین آبیاری در افزایش اشتغال‌زایی و توسعه مناطق روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis on the Urban Identity Element of Sabzevar with Emphasis on the Views of Citizens
تحلیلی بر عناصر هویت‌بخش شهر سبزوار با تأکید بر دیدگاه شهروندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation a Model for Explaining the Economic, Social, Cultural and Political Dimensions of Development in the Creation Creative City, Case Study: Isfahan City
ارائه مدلی در تبیین ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسعه در تحقق شهر خلاق مطالعه موردی: شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prioritize spatial Urban Renaissance Localization Strategic Projects In Shahid Hasheminejad Range of Mashhad
اولویت‌بندی مکانی پروژه های راهبردی بومی‌سازی نوزایی شهری در محله شهید هاشمی‌نژاد مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban System in Islamic Countries of Central Asia
شبکه شهری در کشورهای اسلامی آسیای مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Urban Sprawl Using Spatial Planning Models in Mashhad
ارزیابی پراکنده‌رویی شهری با استفاده از مدل های برنامه‌ریزی فضایی در مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the factors affecting the income of municipalities and providing appropriate strategies for sustainable revenue
بررسی عوامل موثر بر درآمد شهرداری‌ها و ارائه راهبردهای مناسب به‌منظور ایجاد درآمد پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation and Spatial Analysis of Causes and Consequences of Construction Infractions Case Study: Zahedan City
تبیین و تحلیل فضایی علل و پیامدهای تخلفات ساختمانی مورد پژوهشی: شهر زاهدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Amount of Satisfaction from Historical Context Recreating Projects of Cities with the Approach of Local Communities Case Study: Kavir Hamsayegi Complex in the Yazd City
ارزیابی میزان رضایت ‌مندی پروژه‌های بازآفرینی بافت تاریخی شهرها با رویکرد اجتماعات محلی؛ مطالعه موردی: مجموعه همسایگی کویر در شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geo-Economic Explanation of Iran's Relations with Kazakhstan
تبیین ژئواکونومیک مناسبات ایران با قزاقستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Humanitarian Interventions and National Interests; Iraq Case Study
مداخلات بشردوستانه و منافع ملی؛ مطالعه موردی عراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 1 (2018-4)


An Inquiry into the Recognition of Spatial Contexts of Centralization Governance System Acceptability in Iran’s Political Culture in Recent Century
جستاری در شناخت عوامل جغرافیایی مؤثر در شکل‌دهی به فرهنگ سیاسی تمرکزگرا در ایران در قرن معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining Status of Entrepreneurship Indicators and Predicting Them in Rural Residences (Case Study: Ravansar Township)
تبیین وضعیت شاخص های کارآفرینی و پیش‌بینی آن در سکونتگاه های روستایی شهرستان روانسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing of the Impact of Tourism on sustainable livelihoods of rural residents (Case Study: Uraman Village of Sarvabad city)
تبیین اثرات گسترش گردشگری در تغییر سطح معیشت روستاهای کوهستانی مطالعه موردی: دهستان اورامان-غرب استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring of the Night Time land Surface Temperature in Iran Based on Output of the MODIS
پایش دمای شب‌هنگام سطح زمین در گستره ایران مبتنی بر برونداد سنجنده MODIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Climatology of Cut-off Lows over IRAN and Relationships with ENSO and NAO
اقلیم‌شناسی کم ارتفاع‌های بریده مؤثر بر ایران و ارتباط آن با ENSO و NAO
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and Analysis of Sustainability Status in Metropolises, Case Study: All Ten Regions of Tabriz
ارزیابی و تحلیل وضعیت پایداری در کلانشهرها، مطالعه موردی: مناطق ده گانه تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the little application of mixed methods in Geography and Urban Planning Researches
واکاوی کاربرد اندک روش‌های ترکیبی در پژوهش‌های جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Land Capability for Agriculture and Rangeland Development Using Hierarchical Analysis Method (Case study: Gaz long - Lavar-e Saheli Watershed of Bushehr Province)
ارزیابی قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع داری با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز گزدراز - لاور ساحلی استان بوشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying the Factors Influencing the Presence and Participation of Women in Urban Space from View of Right to the City
شناسایی عوامل تأثیرگذار بر حضور و مشارکت زنان در فضای شهری از منظر حق به شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kuwait Claimed Territorialities and Overlapping with Iranian Maritime Zones in the Persian Gulf (Review and Cartographic Analysis of the Law and Map of Kuwait Maritime Zones (2014))
قلمروسازی‌های ادعایی کویت و همپوشانی با قلمروهای دریایی ایران در خلیج‌فارس بررسی و تحلیل کارتوگرافیکی قانون و نقشه مناطق دریایی کویت(مصوب2014)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Middle East and Media Oriented Analytic Critical Islam from a Post-Colonial Point of View
خاورمیانه و اسلام رسانه‌ای تحلیلی انتقادی در چارچوب مطالعات پسااستعماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Explanation on Sustainability of West Asian Regional Crisis: case study, Syria after 2010
بررسی چرایی ماندگاری بحرانهای منطقه‌ایِ غرب آسیا: مطالعه موردی، سوریه پس از 2010
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing ISIS's Impact on Middle East's Political-Security Equationsations
تحلیل تاثیر داعش بر معادلات سیاسی-امنیتی خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Aspects of the Fundamental Spatial Planning Pattern of Iran
طرحواره آمایش بنیادین ایران و افتراق‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of the Relationship Between Countries’ Access to Sea and Human Development Index
تبیین رابطه دسترسی کشورها به دریا با شاخص توسعه انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 4 (2018-3)


Impacts of Boundaries Geometry on the Security of Western Boundaries of Iran
تأثیر شکل هندسی مرز بر امنیت مرزهای غربی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Ranking the Criteria of Site Selection for Construction of Mosques in Roadways
شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مکان‌یابی احداث مساجد بین‌راهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Planning and Formulating Solutions for the Realization of Creative Cities in Iran (Case Study: Urmia City)
برنامه ­ریزی و تدوین راهکارهای تحقق شهرهای خلاق در ایران مطالعه موردی: شهر ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Historical Geography of Reishahr Port from Old Era Until the Fall of the Sassanid Dynasty
جغرافیای تاریخی بندر ریشهر از عهد باستان تا سقوط سلسلۀ ساسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three-dimensional Analysis of Tourism Climate Index Across Iran
تحلیل سه‌بعدی شاخص اقلیم گردشگری در گستره ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pasture Covering Status in Growth Period, Case Study: Shirvan Darasi Aquiferous Zone
پایش شرایط پوشش چراگاه در دوره رشد، موردی:حوضه آبخیز شیروان دره سی، مشگین شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Iran’s Vegetation Seasons Using NDVI
فصل بندی پوشش زمین در ایران به کمک نمایه یNDVI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Planning for Regeneration of Urban Brown−Fields with Social Aspect of Place Making Procedure, Case Study of Abkuh Sugar Factory in Mashhad
برنامه‌ریزی برای بازطراحی اراضی قهوه‌ای شهری با رویکرد اجتماعی مکان سازی، نمونه موردی کارخانه قند آبکوه مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Gully Erosion Susceptibility Mapping Using Weight of Evidence and Frequency Ratio Models at Sanganeh Kalat Basin
مقایسه‌ تهیه‌ نقشه‌ حساسیت به فرسایش آبکندی با استفاده از مدل‌های احتمالاتی وزن واقعه و نسبت فراوانی در حوضه‌ آبخیز سنگانه‌ کلات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effective Social Components in Resilience of District 12 of Tehran
سنجش مؤلفه‌های مؤثر اجتماعی در تاب‌آوری منطقه 12 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Seismic Potential of Benarvan Fault by Deterministic and Probabilistic methods
بررسی توان لرزه زایی گسل بناروان به روش قطعی و احتمالاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Analysis of Sampling Designs in Human Geography Research by Focusing on Selection Bias in Probability Samples
تحلیل انتقادی طرح‌های نمونه‌گیری در پژوهش‌های جغرافیای انسانی با تأکید بر تورش انتخاب در نمونه‌های احتمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathology of Public Participation in Renovation and Improvement of Urban Structure in Abkouh Neighborhood in Mashhad
آسیب‌شناسی مشارکت مردمی در نوسازی و بهسازی بافت محله آبکوه شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of a Strategic Model for Achieving Urban Sustainable Development in Mashhad Metropolis
ارائه یک مدل راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در کلان‌شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 3 (2017-12)


Area locating for high-rise building for preapared zone (Case of study: Mashhad north west area)
مکان‌یابی پهنه‌های مستعد بلندمرتبه‌سازی نمونه موردی: حوزه شمال غربی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of urban branding components with an emphasis on its economic aspects, case study: Mashhad metropolis
تبیین مولفه‌های برندینگ شهری با تاکید بر ابعاد اقتصادی آن نمونه موردی : کلان‌شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Foresight Social Impacts Caused by the Presence Urban Mega-Projects (Case study: Padideh Tourism Complex of Shandiz)
آینده‌نگری تاثیرات اجتماعی ناشی از حضور ابرپروژهای شهری ( مطالعه موردی: مجموعه گردشگری پدیده شاندیز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Spatial Justice in the Distribution of Services, with an Emphasis on Urban Management (Case study: the neighborhoods of nineteen district of Tehran)
بررسی عدالت فضایی در توزیع خدمات ، با تاکید بر مدیریت شهری (مورد مطالعه: محلات منطقه 19 تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

community –based consequences, community –based management, community involvement.
بررسی جامعه‌شناختی پیامدهای محله محوری و نقش آن در شکوفایی مدیریت درکلان شهرها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Security Fundamentals and Remarks in Urban Transportation Infrastructurein iran metropolitans
تحلیل اصول و ملاحظات امنیتی در زیر ساخت حمل و نقل شهری در کلانشهرهای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the relationship between the frequency of thunderstorms and temperature trend in Mashhad
بررسی ارتباط بین فراوانی وقوع توفان‌های تندری و روند دما در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact Of Open Spaces Designing To Create place Attachment In Residential Complexes (Case study: sheshsad dastgah residential complexes in mashhad city)
بررسی تأثیر طراحی فضاهای باز مجتمع‌های مسکونی در ایجاد حسِّ‌دلبستگی به مکان (نمونه مورد مطالعه: مجتمع مسکونی ششصددستگاه در شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimal Routing of Emergency Relief Vehicles Using Routing Algorithm in GIS (Case Study: Mashhad City)
مسیریابی بهینۀ خودروهای امدادی در زمان وقوع حوادث با استفاده از الگوریتم مسیریابی در GIS (مطالعه موردی: شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tehran air pollution forecasting system
سامانه پیش‌بینی آلودگی هوای شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of women’s death spatial autocorrelation and access to urban green areas (Vitamin G) in Mashhad
تحلیل خود همبستگی فضایی مرگ و میر بانوان و دسترسی به فضاهای سبز شهری (ویتامین G) در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 2 (2017-9)


Evaluation of Temperature Inversion Indicators in Boundary Layer(Case Study: Tehran, Iran)
ارزیابی شاخص های وارونگی دمای لایه‌مرزی هوای شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Relationship Between Wet and Dry Periods of Urmia Lake Basin and Teleconnection Pattern of North Atlantic Oscillations
بررسی ارتباط بین دوره‌های خشک‌سالی و ترسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با الگوی پیوند از دور نوسان اطلس شمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Soil Erosion and Sediment Production with Three Models of WEPP, EPM and Fournier in GIS Case Study: Sulachai Watershed-Ardabil
مدل‌سازی فرسایش خاک و تولید رسوب با سه مدل WEPP، EPM و Fournier در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سولاچای- اردبیل)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Spatial and Temporal Variation of Water Requirement of Ghazvin Desert, Using METRIC Algorithm and Landsat Images
بررسی تغییرات مکانی و زمانی نیاز آبی دشت قزوین با به‌کارگیری الگوریتم متریک و تصاویر ماهواره لندست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Pathology of Rural Guidance Projects on Collection and Disposal of Surface Water
آسیب‌شناسی طرح‌های هادی روستایی در جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Theoretical Explanation of Functions of Political Power in Urban Space
تبیین نظری کارکردهای قدرت سیاسی در فضای شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examine the Balance Between the Atmosphere Changes Affecting Zab Basin Storms
بررسی تغییرات تراز میانی جو مؤثر بر توفان‌های حوضه آبریز زاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preparing Iran’s Bioclimatic Map by Using the Predicted Mean Vote Index
تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از شاخص میانگین رأی پیش بینی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Geopolitical Interests of Iran and Saudi Arabia on Regional Challenges in Southwest Asia
تأثیر علائق ژئوپلیتیکی ایران و عربستان در ایجاد چالش های منطقه ای در جنوب غرب آسیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 1 (2017-6)


Modeling Monthly Rainfall in Southern Baluchestan Basin
مدل سازی پیش‌یابی بارش ماهانه در حوضه آبریز بلوچستان جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Natural- Structural Resilience of urban land use (Case Study: Region 1 Tehran)
ارزیابی تاب آوری ساختاری- طبیعی کاربری اراضی شهرها (نمونه موردی: منطقه 1 تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Vulnerable Applications and Criteria for Spatial Locating With Emphasis on Unnatural Crises with AHP Method (Case Study: Sabzevar)
تعیین نوع کاربری‌های آسیب پذیر و معیارهای مکان گزینی فضائی – کالبدی آنها با تاکید بر بحران‌های غیرطبیعی (پدافندغیرعامل) به روش AHP (نمونه موردی شهر سبزوار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying Trend Patterns of Mean Relative Humidity in Isfahan Province
تحلیل الگوهای روند متوسط رطوبت نسبی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of the Relationship Between Linguistic Identity and Place Names (Case Study: The Mountains in Khalkhal)
بررسی نسبت میان هویت زبانی و جاینام‌ها، نمونه موردی: کوه‌های خلخال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of watershed Tectonic Activities in Southwest Side of Sabalan by Geomorphologic Characteristics
ارزیابی فعالیت‌های زمین ساختی حوضه‌های آبریز دامنه جنوب غرب ارتفاعات سبلان با استفاده از اختصاصات ژئومورفولوژیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Representation of Temperature Variability in Fars Province Using Spatial Statistics
بازنمایی تغییرپذیری دما در استان فارس با استفاده از آمار فضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Industrial Development and Deprivation in Iran’s Regions: 2009-2013
توسعه صنعتی و محرومیت در مناطق ایران: 1392-1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Relationship between Frequency-Duration and Return Period of Extreme Climatic Events in Khorasan Razavi Province
برآورد روابط فراوانی- تداوم- دوره بازگشت نمایه‌های فرین (حدی) اقلیمی در نقاط مختلف استان خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Morphological Factors in the Changes of Spatial Patterns of Alvand River
تحلیل عوامل مورفولوژیکی در تغییرات الگوی مکانی، فضایی رودخانه الوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of a New Approach to Understanding the Relationship Between Politics and Geographical Space in the School of Structuralism
واکاوی رهیافتی نوین در شناخت نظری رابطه سیاست و فضای جغرافیایی در چارچوب مکتب ساختارگرایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 4 (2017-3)


Space-Time Analysis of Mortality from Gastric Cancer in Tehran
تحلیل مکانی-زمانی مرگ و میر ناشی از سرطان معده در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diversification and Complication of the Administrative System as a Model for Optimal Administration of Tehran
تنوع‌بخشی و پیچیده‌سازی سیستم اداری به منزله الگویی برای اداره بهینه پایتخت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Approach to Socio-Spatial Planning and Organizing of Tehran, Based on Analysis the Behavior of Vulnerable Women
رفتار شناسی زنان آسیب پذیر با رویکرد آمایش و ساماندهی فضایی- اجتماعی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geopolitical Explanation Necessity of Tehran Urban Management at Global Class Scale
تبیین ژئوپلیتیکی ضرورت مدیریت شهر تهران در کلاس جهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Game Theoretic Approach to Reordering and Optimal Governance of Urban Fringes (Insights for Farmland Change Conflict)
کاربرد نظریه بازیها درساماندهی و اداره بهینه نواحی پیرامون شهری (مطالعه موردی: مناقشه تبدیل زمین‌های کشاورزی به ساخته شده)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Vibrant Markets in Organizing Tehran
نقش بهبود فضای کسب و کار در کشور در ساماندهی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Implementation of Operational City Bus Systems in Order to Organize Public Transportation
طراحی سامانه‌های عملیاتی در سیستم اتوبوسرانی به منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر درون شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Approach of Increasing Safety in Tehran by the Means of Passive Defense
رهیافت نوین ارتقاء سطح امنیت شهر تهران با رویکرد پدافند غیرعامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposal of Financing the Revenue System of Municipalities and Proposing a Framework (Case Study: Tehran Municipality)
ارائه الگوی پایدارسازی نظام درآمدی و تأمین منابع مالی شهرداری‌ها (مطالعه موردی: شهرداری تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial and Chronological Analysis of Deaths from Gastric Cancer in Tehran
تحلیل ارتباط بین الگوی جغرافیایی سرطان ریه و آلودگی هوا در ساختار فضایی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 3 (2016-12)


The Evaluation of Urban Green Space to Locate Neighborhood Parks
ارزیابی فضای سبز شهری جهت مکان‌یابی پارک‌های محله‌ای (مطالعه موردی منطقه ۷ شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Organization of Urban Districts based on REDCAP Algorithm (Case Study: Regionalization of Tehran Metropolis)
سازمان‌دهی فضایی تقسیمات شهری مبتنی الگوریتم REDCAP (نمونه موردی: منطقه‌بندی اداری کلان‌شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Economic Challenges of Delay in Construction Projects and Its Solutions The Case of Construction Projects in Tehran’s Road Sector
چالش‌های اقتصادی تاخیر در پروژه‌‌های عمرانی و راهکارهای برون‌رفت آن مطالعه موردی پروژه‌های عمرانی بخش راه شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Modeling to Predict the Traffic Flow in Organizing Transportation in Tehran
مدل‎سازی فضایی پیش بینی جریان‌های ترافیکی درساماندهی ‌‌حمل‌و‌نقل ‌‌درون‌شهری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Passive Defense Considerations in Urban Infrastructure With an Emphasis on Water Infrastructure
تحلیل ملاحظات پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های شهری با تأکید بر زیرساخت آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tehran in Space of Management Political of Analysis land Domain
بررسی مشکلات مدیریت سیاسی فضا در حریم شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stabilizing Urban Slopes, A Step On Increasing Safety and Improving Aesthetic Sense of Citizens (Case: Tehran City)
تثبیت دامنه‌های شهری، گامی در جهت افزایش ایمنی و ارتقای حس زیبایی‌شناسی شهروندان ( نمونه موردی، شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relearning from the Pre-planned Capital, Chandigar, for the future of Tehran
باز آموزی از پایتختی از پیش طراحی شده بنام چندیگر، برای تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Effects of Centralization and Immigration In Increasing Ecological Footprint of Tehran
ارزیابی تاثیرات تمرکزگرایی و مهاجرپذیری در افزایش جاپای بوم شناختی منطقه شهری تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Specialization on Local Government Functions
تاثیر تخصص گرایی بر کارکرد دولت محلی، نمونه: شورای اسلامی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Problems Arising from Interference of Tehran City and Neighboring Cities Administrative and Political Areas
تحلیل نابسامانی تداخل حریم شهر تهران با محدوده‌های اداری – سیاسی و حریم شهرهای هم‌جوار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tehran Reorganizing
ساماندهی تهران:‌ (چند نکته)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

سرسخن : ساختار سازمانی مطالعات علمی و اجرایی طرح آمایش، ساماندهی و مدیریت بهینۀ پایتخت (تهران)
سرسخن : ساختار سازمانی مطالعات علمی و اجرایی طرح آمایش، ساماندهی و مدیریت بهینۀ پایتخت (تهران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 2 (2016-9)


Climatic Droughts Zoning Using Inverse Distance Weighted Method
پهنه‌بندی خشک‌سالی‌های اقلیمی با استفاده از روش میان‌یابی معکوس(IDW)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of Wind Power Energy in Chaharmahal and Bakhtiari Province Selected Stations
پتانسیل‌سنجی انرژی باد در ایستگاه‎های منتخب استان چهارمحال و بختیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Feasibility of Using Wind Energy in Ilam
امکان سنجی استفاده از انرژی باد در استان ایلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Weight of Evidence (WOE) Model Based on GIS to Evaluate Landslides Susceptibility (Case study: Jaghargh Watershed)
کاربرد مدل شواهد وزنی در ارزیابی حساسیت زمین لغزش با استفاده از فناوری سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز جاغرق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Drought Effects on Constant of Economy Development in Golab County with Using AHP and FA (Case study: Golab County, KashanTownship
بررسی اثرات خشک‌سالی بر توسعه پایدار اقتصادی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل عاملی (مورد مطالعه: دهستان گلاب،شهرستان کاشان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Synoptic Patterns and Vertical Profiles of Air in Heavy Rainfall in Transitional Periods: A Case Study of Heavy Rainfall Occure in South East of Iran, Oct. 2011
تحلیل الگوی همدید و نمایه قائم هوا در بارش‌های شدید دوره‌های انتقالی مورد: بارش های شدید مهر 1390 جنوب شرق ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strategic Planning of Medical Tourism with an Emphasis on Religious Tourism in Mashhad City
تدوین برنامه استراتژیک گردشگری پزشکی با تاکید بر گردشگری مذهبی در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Student’s Career Orientation with Emphasis on Entrepreneurship Case Study: Geography Students, University of Tehran
واکاوی گرایش شغلی دانشجویان با تأکید بر کارآفرینی مورد مطالعه: دانشجویان رشته جغرافیای دانشگاه تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of How the Geographical Influence of Iran Islamic Revolutionary in the Middle East with Emphasis on Distribution Theory
تبیین چگونگی نفوذ جغرافیایی اندیشه های انقلاب اسلامی ایران در خاورمیانه از طریق تئوری پخش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Spatial Distribution of Educational Services in the City of Yazd
تحلیل توزیع فضایی خدمات آموزشی سطح شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Strategic Crops in the Livelihoods of Rural Households (Case Study: Pistachio Cultivation in Sirjan County)
نقش محصولات استراتژیک در معیشت خانوارهای روستایی (مطالعه موردی: کشت پسته در شهرستان سیرجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Role of Environmental Quality in Tourist Attraction to Rural Touristic Destinations (Case Study: Touristic Rural of Small lavasan Rural District)
تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در جذب گردشگر به مقاصد گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گردشگری دهستان لواسان کوچک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investment on Employment in Under Developed Areas of the Country for Reduction of Tehran’s Difficulties
رویکرد سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا در مناطق توسعه ‌نیافته کشور برای ساماندهی مشکلات تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation Citizen Attitudes on Foreign Immigrants Resident in Mashhad
بررسی نگرش شهروندان مشهدی نسبت به مهاجرین خارجی مقیم مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 1 (2016-6)


Analysis of Growth Relations of Nebkas in Dashte Negar Bardsir
بررسی روابط رشد در نبکاهای دشت نگار بردسیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Spatial Inequalities in Urban Regions From the Perspective of Social Justice (Case Study: Regions Ten Districts of the City of Tabriz)
سنجش نابرابری‌های فضایی مناطق شهری از منظر عدالت اجتماعی (مطالعه موردی: مناطق ده‌گانه شهر تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Measurable Qualitative and Quantitative Elements Effective in Readiness for Rendering Electronic Services in Isfahan City
سنجش مؤلفه‌های کمی و کیفی قابل اندازه گیری مؤثر بر آمادگی ارایه خدمات الکترونیک در شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Effect of Geographical Factors on Societal Security (Case Study: Kerman Province)
بررسی تأثیر عوامل جغرافیایی بر امنیت اجتماعی (مطالعه موردی استان کرمان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning Evaluation of Liquefaction Potential Using VIKOR Model (Case Study: South West of Tehran)
ارزیابی پهنه‌بندی توان بالقوه روانگرایی با استفاده از روش ویکور (مطالعه موردی: جنوب غرب تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

"National Transfer Lands " Project Aimed at Developing or Conduit for Land Grabbing in Northern Iran (Case Study: Department of Natural Resources and Watershed Area Sari,Mazandaran)
"واگذاری اراضی ملی" پروژه‌ایی با هدف توسعه یا مجرایی برای زمین‌خواری در شمال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Wife Abuse in Hottest and Coldest Region in Isfahan (2013)
بررسی مقایسه‌ای میزان همسرآزاری در گرم‌ترین و سردترین منطقه استان اصفهان (سال 1392)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of Optimized Sediment Rating Equation in Humid and Arid Climates
بررسی مناسب‌ترین معادله سنجه رسوب در اقلیم‌های خشک (جنوب غربی ایران) و مرطوب(شمال ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site Selection of Compost Plant Alternatives Using Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) (Case Study: Compost Plant of Golpayegan City)
مکان‌یابی محل‌های پیشنهادی کارخانه کمپوست با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات (RIAM) (مطالعه موردی: کارخانه کمپوست شهرستان گلپایگان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assess Factors Affecting the Implementation of Strategic Planning in Iran
ارزیابی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی برنامه‌ریزی استراتژیک در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation on Finding Appropriate Places for Building Public Parking to Decrease City Traffic (Case Study: Central Area of Isfahan)
بررسی محدوده‌های مناسب احداث پارکینگ در راستای کاهش ترافیک شهری مورد مطالعه: مناطق 1و3 شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Evaluation of Sustainable Housing in Rural Areas (case study: Mamolan real area, Poldokhtar township)
تحلیل و بررسی شاخص‌های پایداری مسکن در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان معمولان شهرستان پلدختر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of River Power Distribution, Shear Stress and Their Hazard Effects on the Urban Range of Saraskand Chay River
بررسی نحوه توزیع قدرت رودخانه و تنش برشی و اثرات مخاطره آمیز آن در محدوده شهری سراسکند چای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analyzing of the Physical- Spatial Growth Pattern of Tehran Metropolis
تحلیل الگوی رشد کالبدی- فضایی کلانشهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the Climate Calendar of Beekeepers in West Azerbaijan Province Based on Thermal Conditions
ارزیابی و تعیین تقویم اقلیمی زنبورداری در استان آذربایجان غربی براساس شرایط حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evolutionary in Geographical Sciences, an Approaches in Nabavy Epistemology Field
تحول در علوم جغرافیایی، رهواره‌ای در حوزه معرفت نبوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 4 (2016-3)


Peoples Attitude Toward Urban Tourism Development Evidences From Zones 7 and 10 of Tabriz
بررسی نگرش مردم نسبت به توسعه‌ گردشگری شهری مطالعه موردی مناطق 7 و 10 تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Indigenous knowledge application of geomorphological effects (river mudding) and its role in maintaining water and soil
دانش بومی کاربرد عوارض ژئومورفولوژی (آب‌رنگ کردن) و نقش آن در حفظ آب و خاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The reconstruction of permanent snow line elevation Quaternary in Alvand's Hamedan (By three methods of Wright, Slop- direction and Curvature coefficient)
بازسازی ارتفاع برف‌مرز دائمی‌کواترنری الوند همدان (با سه روش رایت، شیب- جهت و ضریب خمیدگی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Positioning the Tourism Complex Multicriterion Determin Method for Tuesday Olse Belanga City Masal
مکانیابی مجتمع گردشگری به روش تصمیم‌گیری چند معیاره با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی شهرستان ماسال)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Maximum Air Temperature with Climatological and Statistical Approach
تخمین بیشینه دمای هوا با رویکرد اقلیمی‌ و آماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ghanat as an implication of merit and knowledge of Iranian with regard to sustainable development (The Case of Study: Sarvenov, Kermanshah Township)
قنات، دستاوردی از هُنر و دانش ایرانیان در راستای توسعه پایدار (مطالعه موردی: روستای سرونو، شهرستان کرمانشاه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of meandering pattern Germi Chay River in Azarbayjan Sharghi province by geomorphology and Fractal methods
بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه گرمی‌چای استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش‌های ژئومورفولوژی و تحلیل فراکتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Climatic Extreme Events on Aeolian Geomorphic Process from Catastrophic Theory aspect (Case study: Coastal Plain of Western Makran)
تأثیر وقایع اقلیمی ‌حدی بر فرایندهای ژئومورفولوژیکی بادی از منظر نظریه کاتاستروفی (مطالعه موردی: جلگه غربی مکران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of Iran’s maritime realms in Persian Gulf and Oman Sea with the convention of the International Law of the Sea
بررسی تطبیقی قلمروهای دریائی ایران در خلیج فارس و دریای عمان با کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Active Tectonic and its Relationship with Volume of the Alluvial Fans (Case Study: Five Basins in North-eastern of Central Iran)
تکتونیک فعّال و ارتباط آن با حجم مخروط‌ افکنه‌ها (مطالعه موردی:‌ پنج حوضه آبخیز در شمال شرق ایران مرکزی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 3 (2015-12)


The study of Gully Erosion in Dyereh Catchment Using the Method of Weightal Modulation and Stream Power Index
بررسی فرسایش خندقی حوضه آبریز دیره با استفاده از روش تلفیق وزنی و شاخص توان آبراهه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Spatial- locative Appropriateness of Yazd's Mehr Housing Plan1
ارزیابی تناسب مکانی- فضایی طرح مسکن مهر شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Preference Main Route Tourism of Chaharmahal and Bakhtiyari Province Using Topsis and AHP Models
اولویت بندی مسیرهای اصلی گردشگری استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل های تاپسیس و ای.اچ.پی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anticipated Monthly Temperatures for Selected Stations in Isfahan Province Using Artificial Neural Network Multi-layer Perceptron
پیش بینی دماهای ماهانه ایستگاه های همدید منتخب استان اصفهان، با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation Analysis of Factors Affecting Sustainability of Rice Cultivation in the Shirvan Chardavol Township – Ilam
بررسی و ارزیابی سازه های مؤثر برکشاورزی پایدار (مطالعه موردی: برنج کاران شهرستان شیروان چرداول، استان ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geomorphological Indicators of Active Tectonics in Paykola Anticline
شواهد ژئومورفولوژیک زمین ساخت فعال در طاقدیس پیکلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Climate Change in Sistan and Baluchestan for the period 2009-2040 by Using Downscaling the Data of Global Circulation Model
شبیه سازی تغییرات آب و هوای استان سیستان و بلوچستان با استفاده از ریزگردانی داده های مدل گردش عمومی جو(GCM) برای دوره آب و هوای( 2040 -2009 )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimate potential Sediment yield In Shadegan Catchment with Using of IRIFER and Hierarchical Models
برآورد توان تولید رسوب در حوضه شادگان با استفاده از مدل اریفر و پایگانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis the Morphometric Features of the Mid-mountain lakes in the Folded Zagros (case study on the Ancient Lake of Khorramabad)
تحلیل شاخص های مورفومتری دریاچه های میانکوهی زاگرس چین خورده (مطالعه موردی دریاچۀ قدیم خر م آباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of vegetation and thermal indices efficiency and feasibility of Landsat images to agricultural drought analysis (case study: Malayer)
بررسی و امکان سنجی کارایی شاخص های گیاهی و حرارتی ماهواره لندست در تحلیل خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان ملایر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quaternary Evolutions of Mountain Valleys by Using Contour Lines Case Study (Sabalan Mountains)
بررسی تحولات کواترنری دره های کوهستانی با استفاده از خطوط منحنی میزان مطالعه موردی (ارتفاعات سبلان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis and Recognition of Thickness Anomaly Patterns During Extreme Cold Days in Iran
شناسایی و تحلیل الگوهای ناهنجاری ضخامت سرماهای فرین ایران زمین(طی بازه زمانی 1340 تا 1383)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Powers Competition Pattern in Caspian Sea
بررسی الگوی رقابت قدرتها در دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Power Poll of wind Power in Sistan and Baluchestan Province by Using FUZZY-AHP
توان سنجی نیروگاههای بادی در استان سیستان و بلوچستان با روش فازی-ای. اچ. پی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermal Zoning of Sunflower planting Dates in the Province of Isfahan
پهنه بندی تاریخ های کاشت آفتابگردان بر اساس دما در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Surveying of Changes in Spatial Pattern of Decadal Freezing of Iran
بررسی تغییرات الگوی فضایی یخبندان های دوره ای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Weather Types of Abumusa Island
شناسایی گونه هواهای جزیره ابوموسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Mixed Use Status in Urban Street and Strategies for It's Promote (Case Study: Kashani Street in Middle Texture of Yazd City)
ارزیابی اختلاط کاربری در فضای شهری خیابان و راهکارهای ارتقای آن (مورد نمونه: خیابان کاشانی در بافت میانی شهر یزد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 2 (2015-9)


Evaporation Predict Using Climate Signals and Artificial Neural Network in Dez Basin
پیش بینی تبخیر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیگنا لهای اقلیمی در حوضه دز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of Khayyam Industrial Township on the Subjective Quality of Neyshabur Villagers lives.
تأثیرات شهرک صنعتی خیام بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان نیشابور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The Comparison of EPM and CSY Methods in Estimation of Erosion and Sediment Yield in Arid and Semi-arid Regions: Shirindarreh Basin, Bojnourd,North Khorasan Province, Iran
مقایسه مدلهای EPMوCSY در محاسبه فرسایش و رسوب دهی مناطق خشک و نیمه خشک:حوضه آبریز شیرین دره، شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Estimation Probability Maximum Precipitation by GSDM in Jahanbin Basin
برآورد حداکثر بارش محتمل در حوضه های آبی با استفاده از مدل GSDM (حوضه آبی جهان بین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Explaining the Situation and Recognition F actors affecting on the Building Violations in the Metropolises of Iran(Case Study: 15 Regions of Isfahan)
تبیین وضعیت و شناخت عوامل مؤثر بر تخلفات ساختمانی در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی: مناطق پانزده گانه شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Social Network Effect in Space Function of Rural Services Case Study: Shirvan Rural District (Borujerd Country)
تحلیل تأثیر شبکه های اجتماعی درکارکرد فضایی خدمات روستایی؛ مطالعه موردی: دهستان شیروان(شهرستان بروجرد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring of Physical Parameters and Modeling for RecognizeAareas Need to Replacement at the Informal Settlements (Case Study; Neighborhood of Chahestaniha in the Bandar-Abbas City)
ارزیابی عوامل طبیعی و معرفی مدل تشخیص پهنه های نیازمند جابه جایی در سکونتگاه های غیررسمی (نمونه موردی: محله چاهستانی ها در شهر بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis Temperatures the City of Shiraz in the Warm Seasons and Cold Using Statistical Analysis and Satellite Images
تحلیل فضایی دمای شهر شیراز در فصول گرم و سرد با به کارگیری تحلیلهای آماری و تصاویر ماهواره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Analysis of the Impact of Neo tectonic Activity the Index on Morphotectonic in the Catchment Ziyarat
تحلیل کمی تأثیر فعالیتهای نوزمین ساختی بر شاخص های ریخت زمین ساختی در حوضه آبریز زیارت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tehran Geosystem and its Significance in Urban Development Essence
ژئوسیستم تهران و اهمیت آن در ماهیت توسعه شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning Risk Degree of Climatic Phenomena and Dust Storms in Roads Network of the Country Using Satellite Data
پهنه بندی درجه خطرپذیری رخداد پدیده های اقلیمی مه و توفانهای گرد و غبار در شبکه جاده ای کشور با استفاده از داده های ماهواره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring Coefficient of Development ability of Big Villages of Ravansar
​سنجش ضریب عمران پذیری روستاهای بزرگ شهرستان روانسر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between global and regional precipitation data base with Iran Asfezari and Station data base
مقایسه بین پایگاههای داده جهانی و منطقهای بارش با پایگاه بارش اسفزاری و ایستگاهی ایران زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analyzing of Traditional participations and its effects on Iran’s rural area (Case study : A method of rice cultivation in the Shhryar village of Chahar Mahal and Bakhtiari province )
تحلیلی بر مشارکتهای سنتی روستاییان و اثرهای آن در نواحی روستایی ایران (مورد: شیوه کشت برنج در روستای شهریار، استان چهارمحال و بختیاری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Trend of changes in the Frequency of Days with Thunderstorms in Iran Using Nonparametric Methods
بررسی روند تغییرات فراوانی روزهای همراه با توفان تندری در ایران با استفاده از روش های ناپارامتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Residents’ Attitude towards the Cultural Impacts of Tourism Development in Rural Areas (Case study: Abyaneh Village)
تاثیرات فرهنگی گردشگری در مناطق روستایی از دید جامعه محلی (مطالعه موردی: روستای ابیانه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Global Warming and Atmospheric Thickness of the Lower Half
گرمایش جهانی و ستبرای نیمۀ زیرین هواسپهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 1 (2015-6)


Estimation saffron evapotranspiration by Penman Monteith method and it s Water require in Isfahan province
محاسبه تبخیر و تعرق زعفران با روش پنمن مونتیث و نیاز آبی آن در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Survey the Avalanche-Prone Area Using Geographical Information System (Case Study: Tang Darkesh Varkesh, Chaharmahal and Bakhtiari province)
بررسی منطقه بهم نخیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی:تنگ درکش ورکش استان چهارمحال و بختیاری)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Temporal and Spatial Analysis of Precipitation in Iraq
واکاوی زمانی و مکانی بارش در سرزمین عراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Reconstruction Boundaries Snow of late Quaternary in the Range of Site Rig
بازسازی برف مرزهای کواترنر پایانی در محدوده سایت ریگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Effects of Temperature and Day length on Development Rate of Safflower in Esfahan province
اثر دما و طول روز بر سرعت مراحل نمو گلرنگ در استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Micro Zonation of Flood Risk in Tabriz Suburb with using Analytical Hierarchy Process
ریزپهنه بندی خطر سیلاب در محدوده شهر تبریز با استفاده از روش AHP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reconstructing over a century of annual temperature of Quercus Persica ‎tree rings in Zagros Forests (Case Study of Dena Region)
بازسازی بیش از یک قرن درجه حرارت سالیانه از روی حلقه های درختی بلوط ایرانی (Quercus persica) در جنگل های زاگرس (مطالعه موردی منطقه دنا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying drought and evaluating its prediction possibility in Ardabil province by using SPI index and ANFIS model
پایش خشکسالی و ارزیابی امکان پیش بینی آن در استان اردبیل با استفاده از شاخص SPI و مدل ANFIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of tectonic in morphology, segmentation and development of Mooghar alluvial fan (north of Ardestan)
نقش تکتونیک در مورفولوژی ، تقطیع و تکامل مخروط افکنه موغار ( شمال اردستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Indigenous and Modern Management Styles: The Case of Arsenjan County, Fars Province
مقایسه شیوه های بومی و نوین مدیریتی سامانه همیاری ها: مطالعه موردی شهر ارسنجان، استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Waiting time of frost occurrence over Iran
مدت زمان انتظار رخداد یخبندان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chrdavl riverbank erosion in GIS using HEC-RAS model
فرسایش کناری رودخانه چرداول با استفاده از مدل HEC-RAS در محیط GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of Spatial Relationship of Widespread Hot Days in Iran
شناسایی روابط فضایی روزهای گرم فراگیر در ایران زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysing Of Sptaial Distribution Of The Home Price in Mashhad City
تحلیل توزیع فضایی قیمت مسکن در شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic Rural Councils Participation in Natural Resources Conservation: An Investigation in Protection Areas in Fars Province (Text in Persian)
مشارکت شوراهای اسلامی روستایی در حفاظت از منابع طبیعی: مطالعه ای در مناطق جغرافیایی تحت حفاظت استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Concurrence of Black Sea High Pressure System and Daily Precipitation in IRAN
بررسی همزمانی رخداد پرفشار دریای سیاه و بارش روزانه در ایران زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 4 (2015-3)


A Study of Geomorphologic Instability Slope Anbalang Method Using GIS (Case study:Kalat Basin in the heights of Hezar Masjed)
بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه ای به روش آنبالاگان با استفاده ازGIS مطالعه موردی:حوضه آبخیز کلات در ارتفاعات هزار مسجد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The analyze occurrences daily precipitation probability in Iran and forecast by using Markov chain model
احتمال وقوع بارش های روزانه ی ایران و پیش بینی آن با مدل زنجیره ی مارکوف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of atmospheric conditions associated with summer rainfall in south zagros Case Study: Rainfall 6-12 September 2008
تحلیل شرایط جوی توام با بارش های تابستانه در زاگرس جنوبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment and grading Brnhvh spatial attraction factors in attracting tourists and using TOPSIS Case Study (Dalahoo)
ارزیابی و سطح بندی دهستانهای شهرستان دالاهو بر اساس توان منابع گردشگری در جذب توریسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trends and variability of temperature during 1961-2010 over Iran, after adjustment of non climatic inhomogeneities
روند و تغییرپذیری دما در ایران در دوره 2010-1960 پس از تعدیل ناهمگنی های غیرطبیعی موجود در داده ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of Satisfaction Rural Communities of Landuse Locating in Rural Guidance Plan(Case Study: Villages of Khaf County)
بررسی میزان رضایت جوامع روستایی از مکان یابی کاربری ها در طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Seismic Vulnerability Analysis and Simulation in Disaster Management , Case Study: 13th area of kerman city
تحلیلی بر آسیب پذیری لرزه ای و شبیه سازی آن در مدیریت بحران، مطالعه موردی: ناحیه13 شهر کرمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural analysis of Piranshahr fault as the northest part of Zagross Main Resent Fault by using DTM model and GIS
تعیین فعالیت گسل پیرانشهربه عنوان شمال غربی ترین قطعه راندگی جوان زاگرس با کاربرد مدل DTM و نرم افزار GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the spatial-temporal anomalies sea level pressure
مکان یابی پیچانه های تراز 500 هکتوپاسکال موثر بر اقلیم ایران در نیمه سرد سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Synoptic Survey of Cyclone Activity over Iran in 1992
بررسی همدید کنش های چرخندی بر روی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Land use/cover change detection in 2025 with CA-Markov chain model (case study: Esfarayen)
آشکارسازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی در افق 1404 با استفاده از مدل زنجیره ای CA مارکوف (مطالعه موردی: اسفراین)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Drought Monitoring in Iran by Palmer Severity Drought Index (PDSI) and Correlation with Oceanic Atmospheric Teleconnection Patterns
پایش خشکسالی ایران به کمک شاخص شدت خشکسالی پالمر و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور جوی- اقیانوسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Base Flow Separation Methods Based on Recession Analysis
ارزیابی روش های تفکیک دبی پایه بر اساس آنالیز شاخه خشکیدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Active Tectonics Analysis by usingGeomorphic Signatures in the Gorgan Drainage Basin in North Eastern Alborz
بررسی زمین ساخت فعال دامنه شمالی البرز خاوری با استفاده از نشانه های زمین ریختی در حوضه آبریز گرگان رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Outdate Spring Migration among Nomads of Fars Province
واکاوی کوچ زودرس بهاره عشایر استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Climatology of Iran Precipitation by using Harmonic Analysis Method
اقلیم شناسی بارش ایران با استفاده از تحلیل همساز ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Climate Precipitation of Azerbaijan Republic
بررسی اقلیم بارشی جمهوری آذربایجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 3 (2014-12)


The Preparation of Spatial planning Strategies for Border Areas (Case Study: Eastern Borders of Iran)
تدوین راهبردهای آمایش مناطق مرزی؛ مطالعه موردی مرزهای شرقی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Application of new technologies in Spatial Analysis and locating parking
کاربرد تکنولوژی های جدید در تحلیل فضایی و مکانیابی پارکینگ (مطالعه موردی منطقه 6 شهر اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial and Temporal Distribution of Tourism Climate Index in Isfahan Province
توزیع مکانی و زمانی شاخص اقلیم آسایش گردشگری استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

on precipitation climatology of Afghanistan
اقلیم بارشی سرزمین افغانستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the Afforestation projects impact in Controlling Wind Erosion Pibeshk Area, Jask County
ارزیابی تاثیر جنگل کاری در کاهش فرسایش بادی محدوده پی بشک در شهرستان جاسک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Urban Effete Texture with Earthquake Critical Management Approach
بهسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying Temporal-Spatial Changes of Frost in Zayanderoud Basin
بررسی و تحلیل تغییرات زمانی- مکانی یخبندان در حوضه زاینده رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination and assessment of rural housing sustainability (case study: Malavi real area, Poldokhtar township)
بررسی و ارزیابی پایداری مسکن روستایی (مطالعه موردی: دهستان ملاوی شهرستان پلدختر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the Relationship between Domestic Consumption and Enhance the Dignity of the Geopolitics of Natural Gas
بررسی رابطه مصرف داخلی با ارتقاء منزلت ایران در ژئوپلیتیک گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Amount of Erosion and Sediment in Lavarefin Watershed (Hormozgan Province) By Using Remote sensing (RS), Geographic Information System (GIS), and Empirical Model (RUSLE)
برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب در حوزه ی آبخیز لاور فین(استان هرمزگان) با استفاده از سنجش از دور(RS)، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و مدل تجربی RUSLE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Creation Causes on Informal Settlements with Using Path Analysis Model, Case Study: Shadgholi-Khan Town of Qom City
تحلیلی بر علل شکل گیری اسکان غیررسمی با استفاده از مدل تحلیل مسیر، مطالعه موردی: محله ی شادقلی خان شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of the Seasonal Rainfall Forecast precision by Box-Jenkins Models(case study: Selected stations of khozestan province)
مقایسه دقت پیش بینی مدل های باکس- جنکینز در مدل سازی بارندگی فصلی(مطالعه موردی: ایستگاه های منتخب استان خوزستان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

By study on the challenging and stratehes of the rural tourism development
بررسی چالشها ،فرصتها و راه کارهای توسعه گردشگری روستایی(مورد مطالعه روستاهای بیاضه ،گرمه و مصرشهرستان خورو بیابانک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Philosophy of International Relations After the Cold War Competition in Geographic Continuity
فلسفه جغرافیایی تداوم رقابت در روابط بین الملل پس از جنگ سرد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The spatial distribution pattern of urban services Measurement in fifth region Of Tehran using Entropy and Williamson models
سنجش الگوی توزیع فضایی خدمات شهری در منطقه 5 شهر تهران به کمک مدل آنتروپی و ویلیامسون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition and regionalization of daily precipitation frequency distribution in Iran
شناسایی و پهنه بندی توزیع فراوانی بارش روزانه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 2 (2014-9)


Quantity Evaluation of Neotectonic with Emphasis on Geomorphic Evidence in Rijab Area
ارزیابی کمی فعالیت های نئوتکتونیک با تکیه بر شواهد ژئومرفیکی در حوضه ی ریجاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neotectonic Investigation of Kakli- Raz Area Located at Northern Khorasan Using Morphometric Indices
بررسی نو زمین ساختی منطقه ی کاکلی- راز واقع در خراسان شمالی با استفاده از شاخص های مورفومتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis of the Rural Community Evaluation of Village Administrations' performance Using Structural Equation Modeling
تحلیلی بر ارزیابی جامعه روستایی از عملکرد نهاد دهیاری با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Estimation and Spato-temporal Analysis of Climatic Comfort Conditions in Kurdistan Province
برآورد و تحلیلی از شرایط زمانی- مکانی آسایش اقلیمی در استان کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Introversion in the Cities of Islamic Territories
تحلیل و بررسی درونگرایی در شهرهای سرزمین های اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermal Regions of Iran
نواحی حرارتی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey of Correlation between Precipitation Change in Southern Coasts of Caspian Sea and Variability of Sea Level Pressure
بررسی ارتباط بین نوسان بارش در سواحل جنوبی دریای خزر و تغییرات فشار تراز دریا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Analysis of the Satisfaction Rate of the Citizens of the City Council of the Municipality and the Yield
بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Climatological Capability of Saffron Cultivation in Kermanshah and Kurdistan Provinces
قابلیت اقلیمی کشت زعفران در استان های کرمانشاه و کردستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of Conditional Probability of Precipitation Providing to Temperature Conditions in Iran
پهنه بندی احتمال شرطی حالات بارش به شرط حالات دمایی در ایران زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation and Analysis of the Effective Factors on the Spread of Apartment in Khoramabad with Use of AHP& TOPSIS Technics
بررسی و تحلیل عوامل موثر بر گسترش آپارتمان نشینی در شهر خرم آباد با استفاده از تکنیک های AHP و TOPSIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition and Analysis of Agro Climatic Indices Changes in Iran
شناسایی و تحلیل تغییرات شاخص های اقلیمِ کشاورزی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis and Prioritization of Cities of West Azerbaijan for Information and Communication Technology Development and Digital Divide Reduction
تحلیل فضایی و اولویت بندی شهرستان های آذربایجان غربی به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش شکاف دیجیتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Geomorphology in the Exploration of Oil Resources in Bankol and Danehkhoshk Anticlines
کاربرد ژئومورفولوژی در اکتشاف منابع نفتی در طاقدیس های بانکول و دنه خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 29, Number 1 (2014-6)


Attitude on Crime Rise and Criminality in the Slum
نگرشی بر جرم خیزی و زمینه های ارتکاب به جرم در محلات حاشیه نشین مورد پژوهش؛ محله شادقلی خان شهر قم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Jet Streams Frequency Associated with Extreme and Pervasive Precipitation over Khazar Western Coastal
تحلیل فراوانی رودبادهای مرتبط با بارش های حدی و فراگیر در کرانه های غربی خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Ecological Foot Print of Carbon Dioxide for Fossil Fuels in the Shiraz
رد پای اکولوژیکی گاز دی اکسید کربن سوخت های فسیلی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geography and Place Identity in the Age of Globalization
جغرافیا و هویت مکان در عصر جهانی شدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temporal Distribution and Regime of Precipitation of Northwest of Iran
توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Council Management Function in Changing the Structure of a Certain Town (Dehdasht as a case study)
بررسی نقش مدیریت شورایی در دگرگونی ساختار شهر نمونه موردی (شهر دهدشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Categorizing of precipitation and Drought producing synoptic Circulation
طبقه بندی الگوهای همدیدی بارش زا و خشکسالی زا در ایران زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning of Earthquakes Occurred in Fars Province during 1900 to 2010 and Comparison it by Former Researches Findings
پهنه بندی زمین لرزه های رخ داده در استان فارس طی سال های 1900 تا 2010 میلادی و مقایسه آن با دیگریافته های پژوهشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introduction and a Comparison among Gridded Precipitation Database of Asfazari with GPCC, GPCP and CMAP
معرفی و مقایسه ی پایگاه داده ی اسفزاری با پایگاه های داده ی GPCC ، GPCP و CMAP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimating the Volume of Alluvial Fans around Danehkhoshk Anticline and its relation to Tectonic
برآورد حجم مخروط افکنه های واقع در حاشیه طاقدیس دنه خشک و ارتباط آن با تکتونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی ناهنجاری های مکانی- زمانی فشار تراز دریا در ایران
شناسایی ناهنجاری های مکانی- زمانی فشار تراز دریا در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Relationship between Important Properties of Cloud and Daily Precipitation in Iran
بررسی ارتباط بین پارامترهای مهم ابر و بارش روزانه در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر نوزمین ساخت در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیزنچی با استفاده از شاخصهای ژئومورفیکو مورفومتریک
تاثیر نوزمین ساخت در مورفولوژی شبکه زهکشی حوضه آبخیزنچی با استفاده از شاخصهای ژئومورفیکو مورفومتریک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating Soil Moisture in Esfahan Province by AMSR-E
ارزیابی رطوبت خاک در استان اصفهان توسط سنجنده AMSR-E
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 4 (2014-3)


Survey to Determine the Priority of Public Spaces, City Development Strategies of Assalouyeh Using Analytic Network Process (ANP)
اولویت سنجی تعیین راهبردهای توسعه فضاهای عمومی شهر عسلویه با استفاده از مدل فرآیند تحلیل شبکه (ANP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factor Analysis of Rural Tourism’s Development Barriers in Soltanieh, Zanjan Province
تحلیل عاملی موانع توسعه گردشگری روستایی در بخش سلطانیه استان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning Sensitive Areas to Erosion in the Kan Basin by Using Geographic Information System (GIS)
پهنه بندی مناطق حساس به فرسایش در حوضه آبخیز کن با روش پسیاک اصلاح شده و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Ecotourism in Job Opportunities and Income
نقش اکوتوریسم در فرصتهای شغلی و افزایش درآمد (نمونۀ موردی: شهرستان خوانسار)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sustainable Development and Security and Legal Empowerment of Local Governments in Iran
امنیت و توسعۀ پایدار و تقویتقانونمند حکومتهای محلی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality Analysis of Urban Space, landscape and the Behavior User Method of Users (Case Study: karaj Edge Stream)
تحلیل کیفی فضا ومنظر شهری و الگوی رفتاری استفاده کنندگان ازفضا (مورد: کناره رود کرج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monte Carlo Reiterations to Decrease Uncertainty in Pair Wise Comparison of Desertification Indicators
استفاده از روابط مونت کارلو در کاهش عدم اطمینان مقایسات زوجی شاخص های بیابان زایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial- Temporal Behavior of Siberian High at 1000 H.Pa Level
تحلیل رفتار زمانی- مکانی پرفشار سیبری در سطح 1000 هکتوپاسکال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Climatology Atlas of Frosts Statistical Properties of Iran
اطلس اقلیم شناسی ویژگی های آماری یخبندان های ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Condition and the Intensity of Lower Level Temperature Inversion in Tabriz of 2004-2008
بررسی وضعیت و شدت وارونگی های سطح پایین شهر تبریز طی دوره 2004 تا 2008
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Rural Tourism in Abyaneh by SWOT Model
واکاوی اثرات گردشگری در روستای ابیانه با استفاده از تکنیک SWOT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Description of Spatial Structure of Annual Precipitation of Iran
توصیف ساختار مکانی بارش سالانه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Water Erosion with ICONA Model
ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز تنگ بستانک شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 3 (2013-12)


Changes Detection of the Karun’s Meanders by IRS and Landsat Images Satellite
بارزسازی تغییرات پیچان رودهای کارون با استفاده از تصاویر چند زمانه IRS و Landsat
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of tectonic in the morphometric characteristics of drainage systems and triangular facets of Danehkhosk anticline
بررسی تاثیر تکتونیک در ویژگیهای مورفومتریک شبکه زهکشی و سطوح مثلثی شکل تاقدیس دنه خشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Grading of rural development with fuzzy multi-criteria decision making method (case study:shahrekord, Saman part )
سطح بندی توسعه روستایی به روش تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی: شهرستان شهرکرد، بخش سامان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Promoting models of power system analysis Mkhmlkvh Khorramabad Forest Park outing
ارتقای مدل تجزیه و تحلیل سیستمی ارزیابی توان تفرجی پارک جنگلی مخمل کوه خرم آباد با استفاده از عامل منابع آبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparative Analysis of Urban Furniture of Karoon and Zayanderood Riversides
تحلیل تطبیقی مبلمان شهری حاشیه کارون و زاینده رود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis Thermodynamic and Synoptic Pick Floods Region Mountain (Behesht Abad Basin)
تحلیل ترمودینامیک و سینوپتیکی سیلاب های لحظه ای مناطق کوهستانی (حوضه بهشت آباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis on relationship between North Atlantic Oscillation and sea surface temperature of Atlantic Ocean with rainfall & temperature variability in Lorestan province
تحلیلی بر رابطه ی زمانی نوسان اطلس شمالی و شاخص های دمای سطحی اقیانوس اطلس با تغییرپذیری بارش و دمای استان لرستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Industrial Estates on Economic Development of Peripheral Villages: Case Study Behshahr Industrial Estate
نقش شهرکهای صنعتی در توسعه اقتصادی روستاهای پیرامون (مطالعه موردی: شهرک صنعتی بهشهر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Spatial and Temporal Variations of Cloud Cover in Iran
بررسی تغییرات زمانی و مکانی مقدار پوشش ابر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An analysis on the effects of Air Transportation industry and the development of Religious Tourism (Case study: Mashhad Airport)
تحلیلی بر تاثیر صنعت حمل و نقل هوایی بر توسعه گردشگری مذهبی مورد مطالعه: فرودگاه مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Saudi Arabia's Patterns of Behavior towards the Islamic Republic of Iran's Geopolitical Role-Finding in the Persian Gulf Region (With Emphasis on Cybernetics Theory)
بررسی الگوهای رفتاری عربستان سعودی نسبت به نقش یابی ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس (با تاکید بر تئوری سیبرنتیک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis physical development of Eghlid city with using of AHP method in GIS
تحلیل فضایی توسعه فیزیکی شهر اقلید با استفاده از روش AHP
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Iran's Glaciers on River Flows and an Estimate of Their Volumes
نقش یخچال های ایران بر جریان رودخانه ها و برآوردی از حجم آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Multivariate Statistical Methods in Climatic Regionalization Case Study: Isfahan Province
کاربرد روش های آماری چند متغیره در پهنه بندی نواحی اقلیمی مطالعه موردی: استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 2 (2013-9)


Investigation on Synoptic-Dynamic patterns of Heavy and Convective or No convective Precipitation Events in the Southern Coasts of Caspian Sea Using WRF Model
بررسی الگوهای همدید- دینامیک رویدادهای بارشی سنگین همرفت و غیر همرفت سواحل جنوبی خزر با استفاده ازمدل عددی پیش بینی هوا (WRF)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study and Ranking of Urban Regions Based on Citizens’ Participation in Origin Separation of Waste by Using several criterion programming (Case Study: Mashhad)
بررسی و رتبه بندی مناطق شهری از نظر مشارکت شهروندان در تفکیک از مبدا زباله با استفاده از برنامه ریزی چندمعیاره: مطالعه موردی شهر مشهد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Verification of WRF model On Accuracy and Precision of Various Schemes and Evaluation of Precipitation Forecast in Iran
بررسی صحت و دقت طرحواره های مختلف مدل WRF و ارزیابی پیش بینی بارش در ایران زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Geomorphologic Factors in Formation and Nourishing Of Underground Water Table (Case Study: Zahab Plain)
نقش مولفه های ژئومورفولوژی در تشکیل و تغذیه سفره آب زیرزمینی مطالعه موردی: دشت ذهاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Time Series of Dust Phenomena in Ahvaz
مدل سازی سری های زمانی پدیده گرد و غبار شهر اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neotectonic Analysis in the North Slope of Bozqoosh Mountains, by Using Geomorphological Methods
تحلیل فعالیت های نئوتکتونیکی دامنه شمالی رشته کوه بزقوش با استفاده از روش های ژئومورفولوژیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determine the Quality Gap in the Services Provided by the Municipality (Case Study: Mashhad)
تعیین شکاف کیفیت خدمات ارائه شده در شهرداری ها(نمونه موردی شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Change in Land Use and Maintaining and Preserving Green Spaces (gardens) of The Jahrom City for a Sustainable Development
تحلیل تغییر کاربری و چگونگی حفظ و نگهداری فضای سبز (باغات) شهر جهرم در راستای توسعه پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigative Trend of Commencing and Ending Date of Temperature Thresholds of Zero and five Centigrade in Selected
بررسی روند تاریخ آغاز و خاتمه آستانه های دمای صفر و پنج درجه سانتی گراد در ایستگاه های منتخب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

City and Social Justice: Analyzing Neighborhoods Inequality(Case Study: Maragheh Neighborhood)
شهر و عدالت اجتماعی، تحلیلی بر نابرابری های محله ای(مورد: محلات مراغه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

How Geopolitics of Iran has influenced on good boundary
ژئوپلیتیک ایران و تاثیر آن بر قاچاق کالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Changes of Seasonal rainfall pattern in Hamedan province
بررسی تغییرات الگوی فصلی بارندگی در استان همدان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geographical Investigating of Crime in Central Business District (CBD)
بررسی جغرافیایی جرایم در بخش مرکزی شهرها مورد مطالعه: بزه قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر در بخش مرکزی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calibration and validation of different methods for estimation of daily solar radiation (Case study: Rasht)
واسنجی و ارزیابی روش های مختلف تخمین تابش خورشیدی روزانه (مطالعه موردی: رشت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 28, Number 1 (2013-6)


Analyzing the Spatial-Temporal Changes of Annual Precipitation of Iran
تحلیل تغییرات زمانی و مکانی بارش های سالانه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Analyzing and measuring the economical-social indices of sustainable development within localities of historical Meybod city
تحلیل و ارزیابی شاخص های اقتصادی- اجتماعی توسعه پایدار در محلات شهرتاریخی میبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Trend Analysis of Annual Threshold Heavy Precipitation Over Iran
تحلیل روند سالانه آستانه بارش های سنگین ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Spatial-Temporal Analyze of Cyclones in 1376 Solar
تحلیل زمانی- مکانی چرخندهای ایران در سال 1376 خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating and Analyzing of Ecotourism Attractions and Potentials in Urmia Township Using SWOT Strategic Model
بررسی و تحلیل جاذبه ها و پتانسیل های اکوتوریسمی شهرستان ارومیه با استفاده از مدل استراتژیک SWOT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis and Ranking of the Health Indicators Using GIS
تحلیل فضایی و سطح بندی شاخص های بهداشتی- درمانی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهرستان های استان آذربایجان شرقی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Feature of Abhar, a Medium Sized City, Its Role and Function on Spatial Development of Zanjan Province
ویژگی شهر میانی ابهر، نقش و عملکرد آن در توسعه فضایی استان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of physical and functional quality of recreational - leisure uses in tourism cities (case study: Babolsar)
بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی کاربری های تفریحی-فراغتی در شهرهای گردشگری(نمونه مورد مطالعه: شهر بابلسر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey of the Firoozabad City's Green Areas and Their Locality by Analytical Hierarchy Process (AHP)
بررسی وضعیت فضای سبز شهر فیروزآباد و مکانیابی آن با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Precipitation Time Regime in Great Karoon Basin
تحلیل شدت – تداوم بارش در حوضه کارون بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 27, Number 4 (2013-3)


Assessment of residential neighborhoods stability indicators
ارزیابی شاخص های پایداری محله های مسکونی مطالعه موردی: شهر مامونیه- استان مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation on temperature in sea- air interaction of Caspian Sea for heavy and super heavy precipitation in the southern coasts
بررسی دمایی اثر ساز و کار جوی- دریایی خزر در بارش های سنگین و فوق سنگین سواحل جنوبی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigation of Hydrographic network of northern slopes of Shah jahan Mountain in respect of adaption and no adaption by using GIS
بررسی شبکه های هیدروگرافی دامنه شمالی شاه جهان به لحاظ انطباق و عدم انطباق با استفاده از GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Annual Variation of Daily Precipitation Statistics of Zanjan during Last Decades
تغییر پذیری سالانه آماره های بارش روزانه زنجان طی دهه های اخیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of artificial neural network and HEC-HMS1 model in rainfall-run off estimation in Azam river basin of Herat
مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و مدل HEC – HMS در برآورد بارش – رواناب در حوضه آبریز رودخانه اعظم هرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Identification of the Circulation Patterns Producing Dust over South and Southwest of Iran (Case Study, Fars Province)
شناسایی الگوهای گردشی ایجادکننده گرد و غبار در جنوب غرب ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Historical Geography of Mal Amir, The capital of Atabakan Lor- Bozarg
جغرافیای تاریخی مال امیر پایتخت اتابکان لر بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Applying the Boolean Logic and Simple Additive Weighting in Geomorphological Site selecting of Urban Waste material Landfilling (Case Study: Saqqez City)
کاربرد منطق بولین و وزندهی افزودنی ساده در مکانیابی ژئومورفولوژیکی دفن مواد زاید شهری (مطالعه موردی: شهر سقز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Investigating and Modeling of Time Series of Zanjan Temperature (1956 – 2005)
بررسی و مدل سازی سری های زمانی دمای زنجان(2005 – 1956 )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Human-Nature Interaction: A Normative Analysis
تعامل انسان با طبیعت: یک واکاوی هنجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 27, Number 3 (2012-12)


Investigation the behavior of meanders on flood plains in semi-arid regions, Case stady: Flood plains on North East of Sahand Mt. (Shoor and Garaagaj)
بررسی رفتار پیچان رودها در دشت های سیلابی نواحی نیمه خشک، مطالعه موردی: دشت های سیلابی دامنه های جنوب شرقی کوهستان سهند (رودخانه شور و قره آغاج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

The empowerment as an essential step for attaining rural development, Case study: Meshkinshar County
توانمندسازی گامی اساسی در جهت نیل به توسعه روستایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Geo- tourism in Rijab: explaining and assessing its tourism ability
زمین گردشگری در ریجاب، تبیین و ارزیابی قابلیت های گردشگری آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Analysis of Appropriate Zones for Ecotourism Development in Zanjan Province Using GIS
تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم دراستان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Geomorphological evolutions of river network components in the formation and evolution of delta (Case Study: Hormoz strait north deltas (Shour, Jalaby and Hassan-Langi)
تحولات ژئومورفیک اجزای شبکه رودخانه ای در تشکیل و تحول دلتاها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Analysis of bus service performance and its role in urban transportation, the case of Zahedan City
تحلیلی بر کارکرد سیستم اتوبوسرانی و نقش آن درحمل و نقل شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Recognition of Isfahan weather types
شناسایی گونه‎های هوای اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Determining the degree of enjoyment of cultural indicators in Isfahan urban areas
تعیین میزان برخورداری مناطق شهری اصفهان از شاخص های فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Landslide susceptibility assessment in semiarid mountain watershed Using weights-of-evidence and statistical method (Saeedabad-chai Watershd- North of Sahand Mountain)
ارزیابی حساسیت زمین لغزش در حوضه های کوهستانی نیمه خشک، با استفاده از روش های آماری و مدل وزنی شاهد (مطالعه موردی: حوضه زهکشی سعیدآباد چای – شمال غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing Impart Quantity of counties of Golestan province by Analytical Hierarchy Process
سنجش میزان بهره مندی شهرستان های استان گلستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 27, Number 2 (2012-9)


کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی توان سرزمین به منظور توسعه شهری در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در ارزیابی توان سرزمین به منظور توسعه شهری در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت بحران وقوع سیل در شهر اصفهان با استفاده از سامانه های جوی
مدیریت بحران وقوع سیل در شهر اصفهان با استفاده از سامانه های جوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of poverty line and assessing the variation of poverty in rural areas of Isfahan province
برآورد خط فقر و بررسی تغییرات آن در مناطق روستایی استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Climatic Regionalization of Caspian Region Using Multivariate Statistical Methods
پهنه بندی اقلیم ناحیه خزری با استفاده از روش های آماری چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of mutual interaction between influential civic regions in East Azerbaijan city Network (applying the gravity model and process analysis methods)
ارزیابی کنش متقابل حوزه های نفوذ شهری در شبکه شهری استان آذربایجان شرقی (با استفاده از مدل جاذبه و روش تحلیل جریان ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial and temporal analysis of Iran extreme cold days' trend
تحلیل زمانی- مکانی روند روزهای فرین سرد ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial analysis and urban land use planning in Dogonbadan (Gachsaran)
تحلیل فضایی و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری دوگنبدان (گچساران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principle Component Analysis of Extreme Indices of Zanjan City Precipitation
تحلیل تغییرات مولفه های مبنای نمایه های فرین بارش شهرزنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles