[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: آخرين شماره :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام ::
:: دوره 29، شماره 1 - ( 1393 ) ::
جلد 29 شماره 1 صفحات 161-192 برگشت به فهرست نسخه ها
جغرافیا و هویت مکان در عصر جهانی شدن
ابوالفضل قنبری*
دانشگاه تبریز ، a_ghanbari@tabrizu.ac.ir
چکیده:   (2872 مشاهده)
هدف مقاله ی حاضر، تشریح مفهوم نئولیبرالیسم و جهانی شدن می باشد. همچنین تاثیرات این مفاهیم بر فضا، هویت جغرافیایی و نیز با تاکید بر تاثیرات جهانی شدن بر علم جغرافیا مورد توجه قرار گرفته است. روش پژوهش مقاله «توصیفی- تحلیلی» است. با مطالعه در زمینه ی مفاهیم نئولیبرالیسم و جهانی شدن و تاثیرات این مفاهیم بر جغرافیا می توان به این نتیجه رسید که نئولیبرالیسم و جهانی شدن تاثیرات ژرفی بر جغرافیا گذاشته که از آن جمله می توان به افزایش تحلیل های فضایی در جغرافیا بویژه تحلیل نابرابری های فضایی، منطقه گرایی توام با تقویت هویت خواهی های قومی، فرو ریختن مرزهای رشته های علمی جغرافیا، کاهش نفوذ و اقتدار موسسات اجتماعی، کم رنگ شدن سنت های سیاسی غرب در مطالعات جغرافیایی، بازگشت بنیادگرایی مذهبی و جزو آن اشاره کرد. درباره ی تاثیرپذیری علم جغرافیا از تحولات و دگرگونی های ناشی از عصر اطلاعات و دیجیتال، مطالعاتی که توسط جغرافی دانان در این عرصه انجام شده است، نشان می دهد که جغرافیا نه تنها خود را با این تحولات تطبیق داده است که حتی به روشنی در برابر دید و نگرش ساده و سطحی بینانه برخی از اندیشمندان در برابر پدیده ی جهانی شدن، به طور جد ایستاده است و به نسبت حوزه ی نگرش علمی خود، بصیرت هایی را برای سایر علوم نیز فراهم آورده است و نوعی دعوت به نگریستن دوباره در مواجه مسایل کرده است. جغرافی دانانی که با تحقیقات و تفکرات و تاملات خود در باب مسایل این عصر، توانستند جغرافیا را مجدداً از حاشیه وارد صحنه گردانند و گستره ای قابل احترام و معقول از آن ساختند. بنابراین، جغرافیا روز به روز بر اهمیت خود به علت افزایش پژوهش در زمینه ی تحلیل های مکانی بر ابعاد خود می افزاید
واژه‌های کلیدی: نئولیبرالیسم، جهانی شدن، جغرافیا و هویت مکان
متن کامل [PDF 348 kb]   (5377 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: تخصصی
دریافت: 1397/2/1 | پذیرش: 1397/2/1 | انتشار: 1397/2/1
فهرست منابع
1. آریانپور، امیرحسین .(1378). آیین پژوهش، تهران: نشر گستره، چاپ چهارم.
2. آشوری، داریوش .(1366). دانشنامه سیاسی، تهران: سهروردی و مروارید.
3. احمد، اکبر .(1380). پست مدرنیسم و اسلام، مترجم: فرهاد فرهمند، تهران: نشر ثالث و مرکز گفتگوی تمدن ها.
4. اسدی، علی .(1369).« مقاومت در برابر تغییر»، ماهنامه تدبیر، ش 6 (آبان).
5. ای کاف، راسل .(1373). تصور در حال تغییـر مـا از جهـان ، متـرجم : سـهراب خلیلـی شـورینی ، اطلاعـات سیاسـی ـ اقتصادی، ش 85-86( مهر و آبان).
6. بروجردی، مهرزاد .(۱۳۸۹). تراشیدم، پرستیدم، شکستم، تهران: نشر نگاه معاصر.
7. بنی فاطمه، حسین .(1371).« مطالعه تطبیقی در مورد تئوری های مربوط به امپریالیسم»، نشریه دانشکده ادبیـات و علـوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 35 ،ش 145-144.
8. پاپلی یزدی، محمدحسـین و مهـدی سـقایی .(1381). «سـنت و مدرنیتـه (بـازخوانی یـک مقالـه )»، فصـلنامه تحقیقـات جغرافیائی، سال 17 ،ش 65-66 (تابستان و پاییز).
9. پاتر، رابرت و سلی لوید ایـونز .(1384). شـهر در جهـان در حـال توسـعه ، مترجمـان : کیـومرث ایراندوسـت، مهـدی منشادی و میترا احمدی، تهران: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
10. پتراس، جیمز .(1372).« امپریالیسم فرهنگی در پایان قرن بیستم»، مترجم: رضا رضایی، مجله نگاه نـو ، ش 18 (بهمـن و اسفند).
11. پیت، ریچارد .(1384الف). «نظریـه اجتمـاعی، پسامدرنیسـم و نقـد توسـعه »، مترجمـان : سـهراب امیریـان و اسـماعیل عبداله زاده، فصلنامه اقتصاد سیاسی، سال 2 ،ش 8.
12. پیت، ریچارد و الین هارت ویک .(1384ب). نظریهه ـای توسـعه ، مترجمـان : مصـطفی ازکیـا، رضـا صـفری شـالی و اسماعیل رحمان پور، تهران: نشر لویه.
13. پیران، پرویز .(1375).« نگاهی به تحـولات پایـان قـرن بیسـتم »، مجلّـه اطلاعـات سیاسـی ـ اقتصـادی ، ش 106-105 ، خرداد و تیر.
14. ـــــــــــ .(۱۳۸۲). « جهانی شدن؛ سیر تاریخی و ابعاد آن»، نشریه مجلس و پژوهش، ش43.
15. ________ (۱۳۸۵ الف). « بورژوازی ملی و هویت ایرانی (بخـش دوم )»، مجلّـه چشـم انـداز ایـران، ش 41 (دی و بهمن).
16. پیران، پرویز .(1385ب). «شهروندی: از حقوق تا مسئولیت»، ماهنامه ی نامه، شماره ی 53 (شهریور).
17. پیشگاهی فرد، زهرا .(138۰).«چشم اندازهای جغرافیایی در عصر جهانی شـدن »، نشـریه مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک (راهبرد)، ش 21 (پاییز).
18. توسلی، غلامعباس .(1385). «بررسی گفتمان های غالب در بحث جهانی شدن»، نامعلوم اجتماعی، ش 27(بهار).
19. تیلور، پیتر و رونالد جانستون و جی واتس. (1383).« جغرافیا و جهانی شـدن »، متـرجم : سـهراب امیریـان، فصـلنامه ی جغرافیای نظامی و امنیتی، سال 2 ،ش1 (تابستان)
20. جمالی، فیروز .(1375).«جایگاه فلسفه و جهان بینی در جغرافیا»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریـز ، سال 39 ،ش 161-160 (پاییز و زمستان).
21. جمالی، فیروز و رحیم حیدری چیانه .(1380).« بحثی در شهرسـازی پسـت مـدرن »، نشـریه دانشـکده ادبیـات و علـوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 44 ،ش 180-181(پاییز و زمستان).
22. جورج، سوزان .(1384).« تاریخچه نئولیبرالیسم: ربع قرن حکومت نخبگان اقتصادی»، مترجم: مهـران قاسـمی، نشـریه سرمایه.
23. جونز، مارتین، رایس جونز و مایکل وودز .(1386). مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی، مترجمان: زهـرا پیشـگاهی فـرد و رسول اکبری، تهران: دانشگاه تهران.
24. حافظ نیا، محمدرضا و مراد کاویانی راد .(1383).افق های جدید در جغرافیای سیاسی، تهران: سمت.
25. حافظ نیا، محمدرضا و دیگران .(1385).« تأثیر جهانی شدن بر هویت: مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های دولتـی شهر تهران»، فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، سال 2 ،ش 3 و4 (پاییز و زمستان).
26. حافظ نیا، محمدرضا .(1385). اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: پاپلی.
27. ـــــــــــــــــــــ .(1390). جغرافیای سیاسی فضای مجازی، تهران: سمت.
28. حریری اکبری، محمـد .(1373و1374)؛ مـدیریت توسـعه ی فرهنگـی؛ نشـریه ی دانشـکده ی ادبیـات و علـوم انسـانی دانشگاه تبریز، سال 37 و 38؛ ش 154ـ153(زمستان و بهار)
29. ـــــــــــــــــــــ . (۱۳۷۷). «جهانی اندیشیدن و بومی عمل کردن»، مجله حقوق قضـایی و دادگسـتری، ش ۲۱-۲۵.
30. ــــــــــــــــــــ. (۱۳۸۰). مقدمه مترجم بر کتاب (خرد، عدالت و نوگرایی در اندیشه های یـورگن هابرمـاس)، اثر استیون وایت، مترجم: محمد حریری اکبری، تهران: نشر قطره.
31. حریری اکبری، محمد .(1383).جهانی شدن و هویت، نشریه دانشجویی دانشگاه تبریز، بهار.
32. خاتمی، سید محمد .(1380). از دنیای شهر تا شهر دنیا (سیری در اندیشه سیاسی غرب)، چاپ دهم، تهران: نشر نی.
33. خوارزمی، شهیندخت .(1381).«ایران و انقلاب دیجیتال»، رسانه، سال 13 ،ش 52 (زمستان).
34. رفیعی، حسین .(1380).«چهره پنهان داووس یا آن روی جهانیسازی (1)»، مجله چشم انداز ایران، ش10(شـهریور و مهر).
35. رئیس دانا، فریبرز .(1371).کم توسعگی اقتصادی ـ اجتماعی، تهران: نشر قطره.
36. زلینسکی، ویلبر .(1381).مقدمه ای بر جغرافیای جمعیت، مترجم: فیروز جمالی، تهران: سمت، چاپ چهارم.
37. ژوو، ادمون .( 1373).جهان سوم، مترجم: سیروس سهامی، تهران: چاپخش.
38. ساعی، احمد .(1384» .(جهانی شـدن و نـو منطقـه گرایـی:تعامـل یـا تقابـل»، مجلـه دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی (دانشگاه تهران)، ش 71(بهار).
39. سهامی، سیروس .(1374).« در تکاپوی بازیابی مفهوم»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال دهم، ش 37.
40. سیدمن، استیون .(1386).کشاکش آرا در جامعه شناسی، مترجم: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
41. شایگان، داریوش .(1384). افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار، مترجم: فاطمه ولیانی، ، تهـران : نشـر و پژوهش فرزان روز، چاپ چهارم.
42. شکویی(۱۳۷۵)[۱۳۸۶] اندیشه های نو در فلسـفه جغرافیـا (جلـد اول )، ، تهـران : مؤسسـه جغرافیـایی و کـارتوگرافی گیتاشناسی، چاپ پنجم.
43. شکوئی، حسین .(1379).« لیبرالیسم نو: فلسفه هـای محیطـی و منـاطق جغرافیـایی »، روزنامـه خراسـان ، ش14870 ،21 آذر.
44. __________ .(۱۳۸۱). «جغرافیا و پست مدرنیسم»، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ی 64 و63.
45. _________(۱۳۸۴)[1382] فلسفه های محیطی و مکتب های جغرافیایی، تهران: گیتاشناسی،چاپ دوم.
46. شورت، جان رنای و یونگ کیم هیون .(1384).جهانی شدن و شهر، مترجمان: احمـد پـور احمـد و شـایان رسـتمی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی، فرهنگ و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
47. شهابی، محمود .(1385).«جهانی شدن مصرف و سـبک هـای زنـدگی »، مجلـه رشـد آمـوزش علـوم اجتمـاعی ، ش 4 (تابستان).
48. شهپرراد، کتایون .(1385). هنر ایران و جهانی شدن، تقابل نوستالوژی و کیچ، فصلنامه هنر، ش 67(بهار).
49. ضیاءتوانا، محمدحسن .(1383).کشورشناسی، گامی برای صلح در فراینـد جهـانی شـدن، مجلـه اطلاعـات سیاسـی ـ اقتصادی، ش 199-(فروردین و اردیبهشت).
50. عبداله زاده، محمود .(1386).«گفتمـان هـای نئولیبرالیسـم در اقتصـاد سیاسـی بـین الملـل : نئولیبرالیسـم درونـی شـده»، فصلنامه اقتصاد سیاسی، ش 14.
51. فاستر، جان بلامی .(1384).«پایان سرمایه داری عقلایی»، مترجم: اردشیر عمانی، مجله چشم انداز ایران، ش 32.
52. فرهادپور، مراد .(1383).« تأملاتی در باب اینترنت»، خردنامه همشهری، ش 4.
53. فرنود، غلامحسین .(1390). در بساط نکته دانان، تبریز: ستوده.
54. فرید، یداالله .(1379).شناخت شناسی و مبانی جغرافیای انسانی، چاپ اول، اهر: دانشگاه آزاد اسلامی اهر.
55. ـــــــــــ . (۱۳۸۰) تأملی در فضای جغرافیـایی، بـا نگـاهی بـه نظـرات جغرافی دانان معتبـر فرانسـه»، مجلـه فضـای جغرافیایی (دانشگاه آزاد اسلامی اهر)، سال اول، بهار، ش(۱).
56. قوام، عبدالعلی. (1382). چالش های توسعه سیاسی ، تهران: نشر قومس ، چاپ دوم.
57. کاپرا، فریتیوف (1386). پیوندهای پنهان: تلفیق گستره هـای زیسـتی، شـناختی و اجتمـاعی حیـات در علـم پایـداری ، مترجم: محمد حریری اکبری، تهران: نشر نی.
58. کار، ای. اچ .(۱۳۵۷). جامعه ی نو؛ مترجم: محسن ثلاثی، تهران: امیرکبیر.
59. کاستلز، استفان و آلیستر دیویدسون .(1382). شهروندی و مهاجرت: جهانی شدن و سیاست تعلق، مترجم : فرامرز تقی لو، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
60. کاستلز، مانوئل. (1384). گفت و گوهای مانوئل کاستلز با مارتین اینس، مترجمان: حسن چاوشیان و لیلا جوافشانی ، تهران: نشر نی.
61. کریمی، علی .( 1386) ،« هویتهای جدید در عصر جهانی شدن و تأثیرات آن بر امنیت عمومی » پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی (دانشگاه مازندران)،سال دوم، ش 4
62. کلاوال، پل .(۱۳۸۵). تاریخ جغرافیا، مترجم: سیروس سهامی، مشهد: محقق، چاپ دوم.
63. کلباسی، حسن و سیدعبدالمجید جلائی .(۱۳۸۱). « بررسی اثرات جهانی شدن بر تجارت خارجی ایران» ، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، ش 11 (تابستان).
64. لاکست، ایو .( 1353 ). جهان سوم و پدیده کم رشدی (جغرافیای کم رشدی)،مترجم: منیره جزنی (مهران )، تهران : انتشارات امیرکبیر.
65. لگار، روژه .(1375). تکنیک، ایدئولوژی و شهروندی: وضعیت تکنولوژی های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، متـرجم :هوشنگ فرخجسته؛ نامه ی فرهنگ، شماره ی 23 (پاییز)
66. مجتهدزاده، پیروز .(1381) .جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: سمت
67. مجتهدی، کریم .(1385). فلسفه و تجدد ، تهران: امیرکبیر.
68. ــــــــــــــ . (۱۳۸۸) فلسفه در آلمان (از لوتر تا نیچه)، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
69. ملکیان، مصطفی. (1387).« در پی راهی به رهایی [متن یک گفتگو]»، روزنامه اعتماد، 16 /بهمن.
70. منصوری، رضا .(1382). توسعه ی علمی ایران، چاپ دوم، تهران: اطلاعات.
71. ـــــــــــــ. . (۱۳۸۷) ایران 1427:عزم ملی برای توسعه علمی و فرهنگی، تهران: طرح نو، چاپ ششم.
72. موریس، آرتور .(1387). جغرافیا و توسعه، مترجم: صدیقه لطفی، بابلسر: دانشگاه مازندران.
73. میرحیدر، دره و محمدرئوف حیدریفر .(1385). «تحول مفهوم سرزمین در عصر جهانی شدن»، فصـلنامه بـین المللـی ژئوپلیتیک، سال دوم، تابستان ش(۲).
74. نقیب زاده، احمد .(1385). درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، تهران: سمت، چاپ پنجم.
75. نکوروح، محمود .(1372). بحران ایدئولوژی، تهران: چاپخش.
76. نوازنی، بهرام .(1385). «جهانی شدن فرهنگ یا جهـانی سـازی فرهنـگ»، پژوهشـنامه علـوم انسـانی (دانشـگاه شـهیدبهشتی)، ش 2 و1( بهار و تابستان).
77. نوالی، محمود. (1379). فلسفه های اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی، تبریز: دانشگاه تبریز.
78. هاروی، دیوید .(1384).«سـرمایه داری: کارخانـه چنـدپارچگی»، متـرجم : محمدحسـن ضـیاء توانـا؛ مجلـه اطلاعـات سیاسی ـ اقتصادی، ش 218-217(مهر و آبان).
79. ـــــــــــ . (۱۳۸۶).تاریخ مختصر نئولیبرالیسم، مترجم: محمود عبدالهزاده، تهران: نشر اختران.
80. ـــــــــــ . (۱۳۹۰). وضعیت پسامدرنیته: تحقیق در خاستگاه های تحول فرهنگی، مترجم: عارف اقوامی مقـدم؛ تهران: پژواک.
81. هال، پیتر و اولریخ فایفر .(1388). آینـده شـهری قـرن 21 :دسـتور کـار جهـانی بـرای شـهرهای قـرن بیسـت و یکـم، مترجمان: اسماعیل صادقی و ناهید صفایی، تهران: جامعهمهندسین مشاور ایران.
82. هاوکینگ، استیفن .(1376). «آینده جهان»، مترجم: ناصر موفقیان، فصلنامه رهیافت، ش 16(تابستان و پاییز).
83. همتی، همایون .(1385).« معانی و پیامدهای جهانی شدن برای فرهنگ و هنر»؛ فصلنامه هنر، ش 67 (بهار).
84. هودشتیان، عطا .(1381). مدرنیته، جهانی شدن و ایران، تهران: چاپخش.
85. Adams, Paul (2009); Geographies of Media and Communication; Oxford: Wiley-Blackwell.
86. Agnew, John & Stuart Corbridge (1995); Mastering Space: Hegemony, Territory and International Political Economy; London: Routledge.
87. Barnett, Clive & Jennifer Robinson & Gillian Rose (eds) (2008); Geographies of Globalisation: A Demanding World; London: SAGE.
88. Bevir, M (2007); Encyclopedia of Governance, London: SAGE.
89. Bolaffi, G. et al (2003); Dictionary of Race, Ethnicity & Culture; London: SAGE
90. Brunn, Stanley& Susan Cutter & J. W. Harrington (2004); Geography and Technology; Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
91. Castells, Manuel (2001); The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business, and Society; Oxford: Oxford University Press.
92. Castells, Manuel (2005); Preface; In M. A Zook (2005); The Geography of the Internet Industery: Venture Capital, Dot-Coms, and Local Knowledge; Oxford: Blackwell.
93. Cavell, Richard (2002); McLuhan in Space: A Cultural Geography; Toronto: University of Toronto Press.
94. Corbridge, S. (1993); Debt and Development, Oxford: Blackwell.
95. Corbridge, S. & Thrift, N. & Martin, R. (eds) (1994); Money, Power and Space, Oxford: Blackwell.
96. Cox, K.R. (ed.) (1997); Spaces of Globalization: Reasserting the Power of the Local, New York: Guilford Press.
97. Crang, M. & Ph. Crang & J. May (eds) (1999); Virtual Geographies: Bodies, Space and Relations; London: Routledge.
98. Cresswell, Tim & Peter Merriman (eds) (2011); Geographies of Mobilities: Practices, Spaces, Subjects; London: Ashgate.
99. de Blij, Harm (2009); The Power of Place: Geography, Destiny, and Globalization`s Rough Landscape; Oxford: Oxford University Press.
100. Dicken, P. (1998); Global Shift: Transforming the World Economy (3rd edn), London: Paul Chapman
101. Dicken, P. (2003); Global Shift: Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century (4th edn), London, Sage.
102. Dicken, P. (2004); Geographers and “globalization”: (yet) another missed boat?’, Transactions of the Institute of British Geographers, 29, 5–26.
103. Dicken, P (2009); Globalization and Transnational Corporations; In Rob Kitchion & Nigel Thrift (eds) International Encyclopedia of Human Geography; Amsterdam: Elsevier.
104. Drakakis - Smith, David (2000); Third World Cities; Second Edition; London: Routledge
105. Eriksen, T H (2003); Globalisation: Studies in Anthropology, London: Pluto Press.
106. Graham, Stephen & S. Marvin (1996); Telecommunication and the City: Electronic Space, Urban Places; London: Routledge
107. Fisher, P. & D. Unwin (2002); Introduction; In P. Fisher & D. Unwin (eds) Virtual Reality in Geography; London: Routledge
108. Gwynne, R.N., Klak, T. and Shaw, D.J.B. (2003); Alternative Capitalisms: Geographies of Emerging Regions, London: Arnold.
109. Gwynne, Robert. N. and Kay, C. (eds) (2004); Latin America Transformed: Globalization and Modernity (2nd edn), London: Arnold.
110. Harvey, D. (1989); The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Oxford: Blackwell.
111. Harvey, D. (1995); Globalization in Question, Rethinking Marxism, 8, 4, 1–17.
112. Harvey, David (2000); Spaces of Hope, Edinburgh: Edinburgh University Press.
113. Harvey, D. (2001); Spaces of Capital: Towards a Critical Geography, Edinburgh: Edinburgh University Press.
114. Harvey, D. (2003); The New Imperialism; Oxford: Oxford University Press
115. Harvey, D. (2005); Spaces of Neoliberalization: Towards a Theory of Uneven Geographical Development; Munchen: Franz Steiner Verlag.
116. Harvey, D. (2005); A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
117. Harvey, D. (2010); Enigma of Capital and the Crisis of Capitalism; Oxford: Oxford University Press.
118. Harvey, D. (2012); Rebel Cities: From the Right to City to the Urban Revolution; London: Verso.
119. Herod, Andrew & Gearióid Ó.Tuathail & Susan Roberts (1998); Unruly World?: Globalization, Governance and Geography; London: Routledge.
120. Herod, Andrew (2009); Geographies of Globalization; Oxford: Wiley-Blackwell.
121. Hubbard, R et al (2002); Thinking Geographically: Space, Theory & Contemporary Human Geography; London: Continuum.
122. Johnston, R.J., Taylor, P.J. and Watts, M. (eds) (2002); Geographies of Global Change, Oxford, Blackwell
123. Kellerman, Aharon (2002); The Internet on Earth: A Geography of Information; Chichester: John Wiley & Sons
124. Knox, P.L. and Taylor, P.J. (eds) (1995); World Cities in a World Economy, Cambridge: Cambridge University Press.
125. Knox, P.L. and Agnew, J.A. (1998); The Geography of the World-economy (3rd edn), London: Edward Arnold.
126. Kotlyakov, V.M & A.I .Komarova (2007); Elsevier’s Dictionary of Geography (in English, Russian, French, Spanish & German); Amsterdam: Elsevier
127. Lechner, F. J (2005); Globalization; In George Ritzer (Ed) Encyclopedia of Social Theory (Vol. 1), London: SAGE.
128. Le Heron, Richard & James W. Harrington (eds) (2005); New Economic Spaces; New Economic Geographies; Hampshire: Ashgate.
129. Leyshon, Andrew & Nigel Thrift (1997); Money/Space: Geographies of Monetary Transformation; London: Routledge
130. Massey, D.B. (1995); Spatial Divisions of Labour: Social Structures and the Geography of Production (2nd edn), London, Macmillan
131. Matthews, J. H & D. Herbert (2008); Geography: A Very Short Introduction; Oxford: Oxford University Press.
132. Meier, G (2005); Biography of a Subject: An Evolution of Development Economics, Oxford: Oxford University Press.
133. Murray, W. E (2006); Geographies of Globalization; London: Routledge.
134. O`Brein, R. & A. Keith (2009); The Geography of Finance: After the Storm; Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Vol. 2 (July).
135. Pacione, Michael (2001); Urban Geography: A Global Perspective; London: Taylor & Francis Routledge.
136. Peet, R (1978); "The Geography of Human Liberation", Antipode, No. 10 (3).
137. Peet, R (1991); "The End of History…or its Beginning?" Professional Geographer, Vol. 43, No. 4 (November).
138. Peet, R. et al (2003); Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, London: Zed Books.
139. Peet, R. (2007); Geography of Power: The Making of Global Economic Policy, London: Zed Books
140. Pitzl, G (2004); Encyclopedia of Human Geography, Westport: Green Wood
141. Relph, Edward (2007); Spirit of Place and Sense of Place in Virtual Realities; Techné . 10/3. Spring.
142. Rosamond, B (2007); Globalization; In Mark Bevir (ed), Encyclopedia of Governance, London: SAGE.
143. Short, J.R. & Y.-H. Kim (1999); Globalization and the City London: Longman.
144. Short. J. R. (2001); Global Dimensions: Space, Place and the Contemporary World; London: Reaktion Books.
145. Silbey, S (2006); Globalization; In Bryan S. Turner (ed) the Cambridge of Sociology, Cambridge: Cambridge University Press.
146. Smith, Neil (2003); American Empire: Roosevelt's Geographer and the Prelude to Globalization; Berkeley: University of California Press.
147. Smith, Neil (2005); The Endgame of Globalization; London: Routledge.
148. Taylor, Peter (2004); World City Network: A Global Urban Analysis; London: Routledge
149. Walker, Richard (2004); The Spectre of Marxism: The Return of The Limit to Capital; Antipode.
150. Warf, Barney (2008); Time-Space Compression: Historical Geographies; London: Routledge.
151. Warf, Barney (2012); Global Geographies of the Internet; Berlin: Springer.
152. Washbourne, N (2005); Globalisation / Globality; In David Sibley et al (eds) Cultural Geography: A Critical Dictionary of Key Concepts, London: I. B. Tauris.
153. Wilson, Mark & Kenneth Corey (eds) (2000); Information Tectonics: Space, Place, and Technology in a Electronic Age; London: John Wiley & Sons.
154. Witherick, Michael & Simon Ross & John Small (2001); A Modern Dictionary of Geography; 4th edition; London: Arnold.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghanbari A. Geography and Place Identity in the Age of Globalization. GeoRes. 2014; 29 (1) :161-192
URL: http://georesearch.ir/article-1-422-fa.html

قنبری ابوالفضل. جغرافیا و هویت مکان در عصر جهانی شدن . فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1393; 29 (1) :161-192

URL: http://georesearch.ir/article-1-422-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 29، شماره 1 - ( 1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4331