Persian
دوره 38، شماره 2 - ( 1402 )                   جلد 38 شماره 2 صفحات 219-211 | برگشت به فهرست نسخه ها
نوع مقاله:
توصیفی و نظرسنجی |
موضوع مقاله:

Print XML English Abstract PDF HTML


History

How to cite this article
Khaki M. The role of spatial structure in the vitality of the network of roads around Iranian Bazaar, Borujerd Bazaar. GeoRes 2023; 38 (2) :211-219
URL: http://georesearch.ir/article-1-1388-fa.html
خاکی مازیار. نقش ساختار فضایی در سرزندگی شبکه معابر اطراف بازارهای ایرانی در بازار سنتی بروجرد. فصل‌نامه تحقیقات جغرافیایی. 1402; 38 (2) :211-219

URL: http://georesearch.ir/article-1-1388-fa.html


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rights and permissions
گروه مهندسی معماری، دانشگاه شمال، آمل، ایران
چکیده   (535 مشاهده)
اهداف: بازارهای سنتی از معدود فضاهای شهری هستند که از گذشته تا امروز به حیات خود در شهرها ادامه داده‌اند. ساختار فضایی بازارهای سنتی و خیابان‌های اطراف آنها از بافت سایر مناطق شهری متفاوت است و این فرصتی برای مطالعات بیشتر فراهم می‌آورد. بر این اساس، هدف این پژوهش تدوین مدل سرزندگی معابر اطراف بازار و شناخت نسبت آن با ساختار فضایی این محدوده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و در محدوده بازار سنتی بروجرد و حوزه بلافصل آن در بهار 1401 انجام شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه محقق‌ساخت گردآوری شد. تدوین مدل سرزندگی با استفاده از روش همبستگی از نوع تحلیل عاملی تأییدی در نرم‌افزار 8.80LISREL v صورت گرفت. متغیرهای فضایی بر اساس نقشه محوری در نرم‌افزار 10UCL Depthmap استخراج شد. رابطه ساختار فضایی و سرزندگی شهری از طریق آزمون همبستگی در نرم‌افزار 23SPSS مشخص شد.
یافته‌ها: مدل سرزندگی بازار بروجرد به دو معیار ادراکی و محیطی تقسیم شد. در معیار محیطی عوامل «فعالیتی»، «دسترسی»، «کالبدی» و «زیست‌محیطی» به‌ترتیب بیشترین تأثیر را داشتند. در معیار «ادراکی» نیز عوامل «روانی»، «اجتماعی» و «اقتصادی» به‌ترتیب دارای بیشترین تأثیر بودند.
نتیجه‌گیری: متغیرهای محیطی سرزندگی خیابان‌های اطراف بازار بروجرد با ساختار فضایی شبکه معابر دارای رابطه معنادار هستند. اما این موضوع در مورد متغیرهای ادراکی صادق نیست. در واقع علی‌رغم تأثیر بالاتر متغیرهای ادراکی در ایجاد سرزندگی این متغیرها ‌جز متغیر اجتماعی، رابطه معناداری با پیکره‌بندی فضایی معابر ندارند.
 
واژه‌های کلیدی: