:: دوره 33، شماره 2 - ( 1397 ) ::
جلد 33 شماره 2 صفحات 206-222 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر ایجاد و توسعه فرسایش خندقی در حوضه آبخیز شور چای
بشیر بشارتی1، دکتر موسی عابدینی*2، دکتر صیاد اصغری1
1- گروه جغرافیا طبیعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
2- گروه جغرافیا طبیعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، Abedini@uma.ac.ir
چکیده:   (1825 مشاهده)
مقدمه: فرسایش خندقی یکی از پیشرفته‌ترین نوع فرسایش آبی است که مقدار زیادی رسوب را با خود حمل می‌کند و باعث ایجاد چالش‌های مختلف زیست محیطی می‌شود
 هدف: این تحقیق ارزیابی میزان رشد و عوامل موثر در ایجاد خندق‌های منطقه در بازه زمانی یک ساله می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق از مقادیر هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم،PH ، نوع بافت خاک و از شاخص‌های اقلیمی (WS) برای تحلیل استعداد خندق‌زایی منطقه استفاده شده است.
نتیجه‌گیری: بر مبنای شاخص WS حوضه مورد مطالعه استعداد زیادی برای فرسایش خندقی دارد. به‌طوری که مورفومتری خندق‌ها هم بیانگر سرعت رشد زیاد آن‌ها می‌باشد. نتایج آزمایشگاهی خاک‌های برداشت شده از منطقه نشان می‌دهد که نوع سازند، بافت خاک، ساختمان ضعیف خاک‌دانه‌ها، بالابودن میزان نمک‌های محلول، به‌ویژه مقادیر بالای SAR، هدایت الکتریکی، میزان سدیم جذب شده موجود در خاک که موثر در رخداد فرسایش تونلی نیز هستند، از مهم‌ترین عوامل موثر در شکل‌گیری وگسترش فرسایش خندقی و مشخصات مورفومتریک خندق‌ها می‌باشند. به‌طورکلی شکل‌گیری فرسایش خندقی در منطقه مورد مطالعه از یک طرف تحت تأثیر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک‌های منطقه و از طرف دیگر تحت تأثیر ویژگی‌های اقلیمی قرار دارد.
واژه‌های کلیدی: فرسایش خندقی، مورفومتری، ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک، حوضه شورچای
متن کامل [PDF 1247 kb]   (555 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ژئومورفولوژی
دریافت: 1396/7/17 | پذیرش: 1397/6/25 | انتشار: 1397/6/26
فهرست منابع
1. Abedini, M. (2009). Quantity study on hydrogeomorphological issues of Lykwan Chai river with emphasis on soil and sediment srosion (southeast of Ardebil). Geography and Development Journal, 7(15), 71- 88. (Persian)
2. Abedini, M. (2013). Quantitative analysis of gully erosion in Kalghan-Chaj basin (east of Sahand). Geography and Urban Area Journal, 3(7), 97- 110. (Persian)
3. Ahmadi, H. (1999). Applied geomorphology (water erosion) (Vol. 1). Tehran: Tehran University. (Persian)
4. Asghari Saraskanroud, S. (2017). Analysis of affecting factors on creating gully in the eastern shores of Urmia Lake. Geographical Space Journal, 17(58), 285-301. (Persian)
5. Bayati Khatibi, M., Rajabi, M., & Karami, F. (2011). Study of topographic thresholds and analysis of the role of type of surface formation in the development of gullies in the mountains of semi-aride areas (case Study: Shoorchai basion. Journal of Geography and Environmentale Planning, 22(1), 15-34. (Persian)
6. Conoscenti, C., Angileri, S., Cappadonia, C., Rotigliano, E., Agnesi, V., & Märker, M. (2014). Gully erosion susceptibility assessment by means of GIS-based logistic regression: a case of Sicily (Italy). Geomorphology, 204, 399-411. [DOI:10.1016/j.geomorph.2013.08.021]
7. Danladi, A., & Ray, H. H. (2014). An analysis of some soil properties along gully erosion sites under different land use areas of Gombe Metropolis, Gombe State, Nigeria. Journal of Geography and Regional Planning, 7(5), 86-96. [DOI:10.5897/JGRP2014.0438]
8. Deng, Q., Miao, F., Zhang, B., Luo, M., Liu, H., Liu, X., . . . Liu, G. (2015). Planar morphology and controlling factors of the gullies in the Yuanmou Dry-hot valley based on field investigation. Journal of Arid Land, 7(6), 778-793. [DOI:10.1007/s40333-015-0135-8]
9. Ehiz, O. S., & Omougbo, U. N. (2013). Evaluating factors responsible for gully development at the University of Benin. Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences (JETEAS), 4(5), 707-713.
10. Feizenya, S., Heshmati, M., Ahmadi, H., & Ghodousi, J. (2007). The study of the gully erosion of the Aghajari marlian formation in Qasr-Shirin area. Journal of Research and Development in Natural Resources, 20(1), 32- 40. (Persian)
11. Ghodousi, J., & Davari-Rad, A. (2012). The Effect of physical and chemical properties of soil in gully erosion evente and morphology of gullies, Collection of the 2nd Tehran erosion and sedimentation conference. (Persian)
12. Ismail-Nejad, L., Sayed-Mohammadi, J., & Bakhshipour, R. (2012). The effect of physical, chemical and soil physiogical properties on the morphology of gullies in marlian lands of south of Guilan. Researches in Watershed Journal, 25(4), 7-16. (Persian)
13. Jahanatigh, M., & Tabeh, M. (2017). Comparing soil physico-chemical characteristics and trapezoidal and v-shaped gully morphology with different land uses in dry areas, case study: Hossinzahi and Nalint regions of Chabahar. Journal of Engineering and Watershed Management, 9(3), 308-317. (Persian)
14. Kardel, F., & Tajari, A. (2015). Influence of gully erosion on soil moisture of abandoned farming dry land and rangeland in loess land (Case study: Kale-Shour watershed, Golestan province). Electronic Journal Soil Managment and Sustainable Production, 5(2), 181-195. (Persian)
15. Khoojeh, N., Ghodousi, J., & Esmaeili, R. (2012). Investigation of the relation of soil physiochemical characteristics and initiation and expansion of gully erosion in Temer Ghareh Ghozi watershed, Golestan province. Journal of Watershed Management Research, 3(5), 27-41. (Persian)
16. Mallam, I., Iguisi, E. O., & Tasiu, Y. U. (2016). An assessment of gully erosion in kano metropolis, Nigeria. Agricultural Science, 5(1), 14-27.
17. Mohammad Ebrahimi, M. R., & Vafakhah, M. (2015). Investigation of the role of soil and non-soil parameters in development of linear gully erosion in Agh Emam watershed. Soil Researches Journal, 29(4), 487-498. (Persian)
18. Nohehgar, A., & Heidarzadeh, M. (2011). Study of physico-chemical and morphometric properties of gully areas (case study: Gazir, Hormozgan). Environmental Erosion Researches Journal, 1(1), 29-43. (Persian)
19. Oparaku, L. A., & Iwar, R. T. (2018). Relationships between average gully depths and widths on geological sediments underlying the Idah-Ankpa Plateau of the North Central Nigeria. International Soil and Water Conservation Research, 6(1), 43-50. [DOI:10.1016/j.iswcr.2017.12.003]
20. Oyegun, C. U., Erekaha, U., & Eludoyin, O. S. (2016). Gully characterization and soil properties in selected communities in Ideato South Lga, Imo State, Nigeria. Nature and Science, 14(2), 78-86. Poesen, J., Vanderkerckhove, L., Nachtergaele, J., Oostwoud Wijdenes, D., Verstraeten, G., & Wesemael, B. (2002). Gully Erosion in Dryland Environments. Dryland Rivers: Hydrology and Geomorphology of Semi-Arid.
21. Refahi, H. (2009). Water erosion and its control (Six ed.). Tehran: Tehran University Press. (Persian)
22. Rienks, S. M., Botha, G. A., & Hughes, J. C. (2000). Some physical and chemical properties of sediments exposed in a gully (donga) in northern KwaZulu-Natal, South Africa and their relationship to the erodibility of the colluvial layers. CATENA, 39(1), 11-31. [DOI:10.1016/S0341-8162(99)00082-X]
23. Servati, M. R., Ghodousi, J., & Dadkhah, M. (2008). Effective factors in the formation and expansion of gully erosion in loss. Research and Formation in Natural Resources, 21(1), 20- 33. (Persian)
24. Shadfar, S. (2010). Introduction to gully erosion (First edition ed.): Entekhab Publication. (Persian)
25. Shahrivar, A., Boon Sung, C., Jessop, S., Rahim, A., & Sufi, M. (2012). Roles of SAR and EC in gully erosion development (a case study of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province, Iran) Journal of Research in Agricultural Science, 8(1), 1-12.
26. Shit, P. K., Bhunia, G. S., & Maiti, R. (2013). Assessment of factors affecting ephemeral gully development in badland topography: A case study at garbheta badland (Pashchim Medinipur). International Journal of Geosciences, 4(2), 461-470. [DOI:10.4236/ijg.2013.42043]
27. Tebebu, T., Abiy, A., Zegeye, A., Dahlke, H., Easton, Z., Tilahun, S., . . . Dadgari, F. (2010). Surface and subsurface flow effect on permanent gully formation and upland erosion near Lake Tana in the northern highlands of Ethiopia. Hydrology and Earth System Sciences, 14(11), 2207-2217. [DOI:10.5194/hess-14-2207-2010]
28. Valentin, C., Poesen, J., & Li, Y. (2005). Gully erosion: Impacts, factors and control. CATENA, 63(2), 132-153. [DOI:10.1016/j.catena.2005.06.001]
29. Yousefwand, S., Habibnejad, M., Soleimani, K., & Rezaei Pasha, M. (2013). Lithological and geological impacts on gully erosion (case study: Seif Abad watershed, Lorestan). Water and Soil Science, 17(65), 139-151. (Persian)XML   English Abstract   Printدوره 33، شماره 2 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها