زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: ثبت نام :: تماس با ما ::
:: دوره 34، شماره 3 - ( 1398 ) ::
جلد 34 شماره 3 صفحات 377-388 برگشت به فهرست نسخه ها
ابعاد عدالت فضایی مؤثر بر کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان اردبیل
دکتر بهرام ایمانی*1، میرمحمد رحیمی زاده2
1- گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ، bahram_imani60@yahoo.com
2- گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده:   (1170 مشاهده)
اهداف و زمینه‌ها: امروزه بهبود کیفیت زندگی هدف توسعه در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است. آینده بشر متکی بر درک بهتر سازه‌هایی است که بر کیفیت زندگی تأثیر میگذارند. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی بر پایه عدالت فضایی در روستاهای شهرستان اردبیل بود.
روش‌شناسی: این پژوهش توصیفی-تحلیلی در 40 روستای شهرستان اردبیل (37339 نفر) در سال 1397 انجام شد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 380 نفر برآورد و به تناسب تعداد جمعیت هر منطقه به‌صورت تصادفی سیستماتیک انتخاب شد. برای شاخص‌های ذهنی از پرسش‌نامه و برای شاخص‌های عینی از آمارنامه‌های رسمی سال 1395 استفاده شد. در نهایت در چهار بُعد، از 11 شاخص در قالب 44 گویه استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمونT  تک‌نمونه‌ای و تکنیک کوپراس بهره گرفته شد.
یافته‌ها: روستاهای منطقه مورد مطالعه از لحاظ پراکندگی شاخص‌های کیفیت زندگی در وضعیت متعادل قرار نداشتند، به گونه‌ای که چهار روستا در سطح خیلی خوب، پنج روستا در سطح خوب، 26 روستا در سطح متوسط و پنج روستا در سطح ضعیف قرار داشتند. روستاییان تنها در بُعد اجتماعی از زندگی خود رضایت داشتند و از شاخص‌های اقتصادی، محیط زیست و کالبدی رضایت نداشتند.
نتیجه‌گیری: با توجه به تفاوت فضایی کیفیت زندگی در مناطق روستایی شهرستان اردبیل، بیشتر روستاها در وضعیت مناسبی قرار ندارند و برخورداری از شاخص‌های کیفیت زندگی عادلانه نیست.
واژه‌های کلیدی: کیفیت زندگی، عدالت فضایی، تکنیک تصمیم‌گیری کوپراس، توسعه پایدار، روستاهای شهرستان اردبیل
متن کامل [PDF 1041 kb]   (246 دریافت)    
نوع مقاله: توصیفی و نظرسنجی | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی روستایی
دریافت: 1397/10/2 | پذیرش: 1398/5/14 | انتشار: 1398/6/16
فهرست منابع
1. Ahmadi A, Mojaradi G, Badsar M (2016). The economic and social impact of the law on the purpose of subsidies on the quality of life of rural households in Urmia. Agricultural Research and Development Studies. 9(3):43-54.
2. Akbarian Ronizi SA, Mohammadpoor Jaberi M, Sepahvand F (2013). The role of small towns in improving the quality of life of villages around the case study: Roniz section - Estahban city. Rural Studies. 4(4):50-54.
3. Amanpoor S, Maleki S, Hoseini Ahah Parian NA (2017). Investigating and analyzing the distribution of urban services with spatial justice approach in Ahwaz metropolitan area using integration Technique. Regional Planning. 7(25):55-68.
4. Anabestani AA, Mahmmodi H, Sarbarghi Torghabe T (2016). Investigating the impact of rural quality of life on improving the quality of rural housing, Case Study: Shandiz District, Binalood City. Spatial Planning. 6(1):1-20.
5. Anabestani AA, Roosta M, Mohamadi SAR, Rafieian S (2015). Spatial analysis of factors affecting quality of life in rural settlements sample section of Jahrom County. Regional Planning Quarterly. 5(18):85-100.
6. Anbari M (2010). The study of changes in quality of life in Iran (1986 to 2006). Rural development. 1(2):149-181.
7. Barimani F, Jafari M, Baloochi O (2014). A survey and analysis of the satisfaction of rural residents with quality of life, case study: Mahban Rural District, Nikshahr County. Geographical Space. 14(6):131-151.
8. Abdolahzade GH, Ranjbari Share S, Alirahimi R (2016). Investigating the impact of watershed project on quality of life in rural areas of Babol. Geographical Space. 17(59):121-142.
9. Bonomi AE, Patric DL, Bushnell DM, Martin M (2000). Validation of the united states' version of the World Health Organization Quality of Life (WHOQOL) instrument. Journal of Clinical Epidemiology. 53(1):1-12. [DOI:10.1016/S0895-4356(99)00123-7]
10. Costanza R, Fisher B, Saleem A, Beer C, Bond L, Boumans R, et al (2007). Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs and subjective well-being. Ecological economics. 61(1-2):267-276. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2006.02.023]
11. Danaei A, Vali Shariat Panahi M, Mahdavi M (2017). Analysis of the role of quality of life indicators in rural sustainable development, a case study: Bahmei Village, Bahmei County. Territorial Geographic Quarterly. 50(3):727-747.
12. Delaee Milan A, Khirodin R (2017). Space justice measurement in the framework of public transportation system with network analysis model, case study: Regions 2, 3, 4 Tehran. New Attitudes in Human Geographic. 9(3):19-39.
13. Farahani H, Abdoli S, Cheraghi M (2013). An assessment of the impact of social capital on the development of rural areas with emphasis on quality of life, case study: Mashhad district, Meyghan Arak. Regional Planning. 2(8):67-78.
14. Farahani H, Bahmani A, Jabali F (2016). The process of conversion of rural settlements to the city and its impact on the quality of life of citizens, case study: Balblababad City, Dehgolan Town. Regional Planning. 6(22):191-202.
15. Faraji Sabokbar HS, Rezvani MR, Morshedi HB, Roosta H (2014). Spatial Leveling of Tourism Axes of Fars Province Based on Tourism Services and Facilities. Human Geographic Research. 46(3):561-586.
16. Ghadrmarzi H, Kamini D, Jamshidi AL (2016). Spatial distribution of quality of life in rural settlements of Ravansar. Housing and Rural Environment. 35(155):93-108.
17. Ghasemi Siani M, Haghi M (2016). Explaining the scope of urban poverty and identifying informal settlements in terms of spatial justice, case study: Nasim Shahr Tehran. Regional Planning. 6(24):245-256.
18. Grgi I, Zimbrek T, Tratnik M, Markovina J, Jura J (2010). Quality of life in rural areas of Croatia: To stay or to leave? African Journal of Agricultural Research. 5(8):653-660.
19. Gupta S (2015). Modeling regional disparities for a Balanced quality of life and apportioning public Funding - agraph Theoretical Approach. Applied Research Quality Life. 3(10):473-493. [DOI:10.1007/s11482-014-9327-1]
20. Hafeznia MR, Ghaderhojat M, Ahmadipoor Z, Roknodin Eftekhari AR, Gohari M (2015). Design of the model of space justice measurement, case study: Iran. Space Planning and Approach. 19(1):33-52.
21. Hagerty MR, Cummins RA, Ferriss AL, Kenneth L, Michalos AC, Peterson M, et al (2001). Quality of life indexes for national policy: Review and agenda for research. Social Indicator Research. 71(1):58-78. [DOI:10.1177/075910630107100104]
22. Haidari Sareban V (2014). The role of psychological capital in promoting quality of life indicators in rural areas, case study: Meshgin Shahr. Journal of Geography. 12(42):239-255.
23. Imani B, Bakhtar S, Khoshraftar AR (2016). Investigation and evaluation of the impact of social capital on the quality of life in rural areas, case study: Islamabad West. Rural Studies. 6(4):875-894.
24. Jamini D, Safari Aliakbari M, Salehi Kakhaki M, Alipoor Kh, Zolfaghari AA (2017). Spatial distribution of quality of life and identification of its determinants in rural settlements. case study: Ravansar County. Geography and Environmental Planning. 28(2):57-78.
25. Laurent E (2011). Issues in environmental justice within the European :union:. Ecological Economics. 70(11):1846-1853. [DOI:10.1016/j.ecolecon.2011.06.025]
26. Liu B C (2006). Quality of life indicators in US metropolitan areas: A atatistical analysis. New York: Praeger.
27. Lu H X, Wong MCM, Lo ECM, McGrath C (2015). Oral health related quality of life Among young adults. Applied Research Quality Life. 10(1):37-47. [DOI:10.1007/s11482-013-9296-9]
28. Marans RW, Stimson RJ (2011). Investigating quality of urban life: Theory, methods and empirical research. Social Indicators Research Series. Springer Netherlands. [DOI:10.1007/978-94-007-1742-8]
29. Mitchel G, norman p (2012). longitudinal environmental justice analysis: Coevolution of environmental quality and deprivation in England, 1960- 2007. Geoforum. 43(1):44-57. [DOI:10.1016/j.geoforum.2011.08.005]
30. Moosavi MN, Bagheri Kashkooli A (2012). Evaluation of spatial distribution of quality of life in Sardasht sites. Urban Planning and Research. 9(3):97-118.
31. Naeimi K, Babaiaghdam F (2017). City and spatial justice analysis of the distribution of Urban public services in Sanandaj. Geographic Preparation Space. 7(23):173-186.
32. Nedaei Toosi S, Noori AR (2017). Integrated assessment of space-based justice in access to urban base facility through multi-criteria space assessment, case study: Ardebil City. Sofeh. 27(78):105-136.
33. Noll H (2001). Social Indicators and quality of life Research: Background, Achievements and Current Trends Advances in Sociological Knowledge Over Half a Century: Genevo.
34. Parizadi T, Hoseini SF, Behboodi Moghadam H (2016). Analysis of spatial disparities in the distribution of
35. urban Services from the perspective of Spatial justice, case study: Marivan City, Spatial Geography. 6(21):91-102.
36. Poortaheri M, Roknodin Eftekhari AR, Fatahi AA (2011). Evaluation of quality of life in rural areas studied: North Khavareh rural district, Lorestan province. Journal of
37. Human Geography Research. 76(76):13-31.
38. Pukeliene V, Starkauskienė V (2009). Quality of life concepts, measurement and challenges. Applied Economics: Systematic Research. 3(2):51-65. [Lithuanian]
39. Rabieifar VA, Hazrati M (2015). Analysis and evaluation of the effects of implementation of the guideline on improving the physical and environmental dimensions of rural quality of life, case study: Zanjan Province. Spatial Planning. 5(2):117-138.
40. Roknodin Eftekhari AR, Fatahi AA, Hajipoor M (2011). Evaluation of spatial distribution of quality of life in rural areas, case study: central district of Delfan. Journal of Rural Studies. 2(3):16-20.
41. Roostaei S, Babaei E, Kamelifar Z (2013). Evaluation of spatial justice in the distribution of urban services, case study: Tabriz Metropolis. Geographical Space. 3(10):82-101.
42. Salehpoor S, Afrakhteh H (2016). Analysis of the level of development of health services from the perspective of spatial justice, case study: Rural settlements of west Azarbaijan Province. Studies on Planning of Human Settlements. 11(36):19-38.
43. Shahrokhi Mirsardoo S, Nooripoor M, Pedram P (2015). Assessing the quality of life in rural areas using numerical taxonomy, case study: Esfandaghe districts, Jiroft county, Iranian Agricultural Science and Education Sciences. 11(2):31-47.
44. Shumi SZ, Zuidgeest M, Martinez JA, Efroymson D, Maarseveen MFAM (2015). Understanding the relationship between walkability and quality-of-Life of women garment workers in Dhaka, Bangladesh. Applied Research Quality Life. (10):263-287. [DOI:10.1007/s11482-014-9312-8]
45. Soja EW (2008). The city and spatial Justice. the Conference of Spatial Justice; 2008, 12-14 March: Paris. Available From: https://www.jssj.org/wp-content/uploads/2012/12/JSSJ1-1en4.pdf
46. Sojasi Ghidari H (2015). Analysis of the effects of cash subsidies on improving the quality of life of rural households, case study: Villages in Shiring District. Parliament and Strategy. 23(85):107-141.
47. Tsou K, Yu-Ting, Chang Y (2005). An accessibility-based integrated measure of relative spatial equity in urban public facilities. Cities. 22(6):424-435. [DOI:10.1016/j.cities.2005.07.004]
48. Wedgeworth M, LaRocca MA, Chaplin WF, Scogin F (2017). The role of interpersonal sensitivity, social support, and quality of life in rural older adults. Geriatric Nursing. 38(1):22-26. [DOI:10.1016/j.gerinurse.2016.07.001] [PMID]
49. Zakerhaghighi K, Khanian M, Gheitarani N (2015). Subjective quality of life assessment of residents of informal ettlements in Iran, a case study of Hesar Imam Khomeini, Hamedan. Applied Research Quality Life. 3(10):419-434. [DOI:10.1007/s11482-014-9320-8]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Imani B, Rahimizadeh M M. Dimensions of Space Justice Effect on Quality of Ardebil City Villages Rural Life . geores. 2019; 34 (3) :377-388
URL: http://georesearch.ir/article-1-673-fa.html

ایمانی بهرام، رحیمی زاده میرمحمد. ابعاد عدالت فضایی مؤثر بر کیفیت زندگی در روستاهای شهرستان اردبیل. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1398; 34 (3) :377-388

URL: http://georesearch.ir/article-1-673-fa.htmlدوره 34، شماره 3 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4212