تحقیقات جغرافیایی- تشخیص و برخورد با تخلفات
بیانیه کشف و برخورد با تخلفات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 
کلیه عوامل درگیر در بررسی مقالات در همه مراحل موظف به گزارش موارد احتمالی تخلف در انجام پژوهش و انتشار آن به سردبیر نشریه هستند. شناسایی و گزارش این موارد از ارکان خارجی شامل نویسندگان، داوران و خوانندگان نیز مورد انتظار است و فصلنامه تحقیقات جغرافیایی در برخورد با تخلفات کشف‌شده خود را ملزم به پیروی از کلیه دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر (COPE) می‌داند. 
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی در برخورد با سرقت ادبی پیرو دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر است و از نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب موجود برای بررسی متن کامل مقالات فارسی استفاده می‌نماید.
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find-1.143.74.fa.html
برگشت به اصل مطلب