تحقیقات جغرافیایی- هزینه‌های نویسندگان
هزینه‌های داوری، پذیرش و انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 
هزینه داوری و انتشار مقاله در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی به شرح زیر است:
- ارسال مقاله و بررسی اولیه؛ رایگان
- داوری عادی مقاله؛ ۴میلیون ریال
- انتشار عادی مقاله؛ ۱۱میلیون ریال
- داوری سریع مقاله؛ ۸میلیون ریال (حداکثر ۲ هفته)
- انتشار سریع مقاله؛ ۲۲میلیون ریال (اولین شماره در حال انتشار)
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.141.72.fa
برگشت به اصل مطلب