تحقیقات جغرافیایی- فرآیند داوری
فرآیند بررسی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/3 | 
فلوچارت بررسی مقالات از زمان دریافت تا تعیین تکلیف قطعی به شکل زیر است: 
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find-1.136.67.fa.html
برگشت به اصل مطلب