:: دوره 36، شماره 2 - ( 1400 ) ::
جلد 36 شماره 2 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
تبیین اصول شهر دوستدار کودک با رویکرد ارتقاء محیط شهری به روش دلفی و کاربست آن در منطقه 2 تهران
کرامت الله زیاری*1، مارال صراف2، احمد پور احمد2، رحمت الله فرهودی2
1- دانشگاه تهران ، zayyari@ut.ac.ir
2- دانشگاه تهران
چکیده:   (3283 مشاهده)
با توجه به اهمیت موضوع کودکان در شهر و زمینه زندگی آنان ضروری است محیط­های شهری سالم و ایمنی برای این قشر آینده ساز برنامه­ریزی و طراحی شود. بانگاه به مطالعات اخیرنیازتبیین معیارهاوشاخص­های بومی شهر دوستدارکودک بامحوریت ارتقاء محیط شدیدا احساس شده وارائه چارچوب مفهومی وساختار سنجش آن جزو اولویت­های اساسی است. 
هدف پژوهش حاضر تبیین ساختار بهینه و بومی شهر­دوستدار­کودک در جهت ارتقا کیفی فضای­شهری و ارائه معیار و شاخص‌های ارزیابی شهر­دوستدار­کودک در فضا‌های­شهری با در نظر گرفتن مفهوم تفریح­و­سرگرمی در منطقه2تهران است.
روش شناسی پژوهش تحلیلی-توصیفی بوده وبه لحاظ هدف، ازجنس ارزیابی ونهایتا  توسعه‌ای-کاربردی محسوب می‌شود. شیوه گردآوری داده‌هابه صورت کتابخانه‌ای و پیمایشی است. دراین پژوهش باتوجه به نوع مسئله و هدف،مقیاس منطقه شهری مطرح شده که نسبت به ابعاد مستخرج وشاخص‌های بیان شده، تعداد384 پرسشنامه،دربعدموردی خانواده به شیوه محقق ساخت باضریب اطمینان 95درصدکه باتوجه به میانگین جمعیت منطقه2تهران،به شیوه نمونه گیری تصادفی وتحلیل درمحیطSPSS ونیزجهت ارزیابی برخی ازمتغیر‌ها توزیع گردیده است،که چارچوب پژوهشی توسط نخبگان وکارشناسان امرموضوع تخصصی بااستفاده ازروش دلفی تبیین ودرادامه برای تعیین سطح معیار‌هاووزن دهی ونیزاهمیت نسبی مولفه‌های موثربرآن مورد تحلیل قرار گرفته است. نهایتا بااستفاده ازنقشه‌های GIS وتبیین جغرافیایی شاخص‌های نهایی بااستفاده ازروش پهنه بندی بلوک‌های شهری ونیزسنجش ساختاری ومشاهبت سازی و استفاده ازمیانگین کل شهربه روش شکست طبیعی درهرشاخص بلوک‌های شهری در 4 طیف طبقه بندی شده است. 
یافته­ های پژوهش حاکی ازوجود پهنه­ های نادوستدار در مرکز و جنوب و درحالت متمرکزی درشمال منطقه2 تهران بوده که ازلحاظ ساختاری عملا هسته­ های فعالیتی اصلی منطقه راتحت پوشش خود دارند.
نتیجه گیری اینکه ساختار بافت، سیستم دسترسی، کاربری و لایه­های مرتبط به قدری در دوستداری شهر برای کودکان در مقیاس کلان اهمیت دارد که عملا کیفیت زندگی آنان را در مقیاس خرد تحت تاثیر قرار می­دهد.
واژه‌های کلیدی: کودک، شهردوستدارکودک، محیط شهری، بلوک شهری، منطقه 2 تهران
     
نوع مقاله: توصیفی و نظرسنجی | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی شهری
دریافت: 1399/8/26 | پذیرش: 1399/10/25 | انتشار: 1400/1/6
* نشانی نویسنده مسئول: zayyari@ut.ac.ir


XML   English Abstract   Printدوره 36، شماره 2 - ( 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها