فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۳۱ | 

اعضای هیات تحریریه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،متشکل از 30 عضو هیات علمی دانشگاه های داخلی و 6 عضو هیات علمی دانشگاه های خارج از ایران می باشند 


صاحب امتیاز و مدیر مسئول

پروفسور محمد حسین پاپلی یزدی ،استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران  

رشته تخصصی : جغرافیا                                                                  

پست الکترونیکی :papoli.mh@gmail .com

رزومه


 سردبیر

 دکتر فاطمه وثوقی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

رشته تخصصی :برنامه ریزی روستایی

پست الکترونیکی :vossoughi.fatemeh@gmail.com

رزومه 


ویراستار ادبی 

دکتر حمید رضا نویدی مهر ،استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

رشته تخصصی :زبان و ادبیات فارسی

پست الکترونیکی :navidimehr94@gmail.com

رزومه 


ویراستار انگلیسی

دکتر امید علی خوارزمی ،استادیار دانشگاه فردوسی مشهد 

رشته تخصصی :مدیریت نوآوری گرایش توسعه ملی

پست الکترونیکی :kharazmi@um.ac.ir

رزومه 


اعضای هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر زهرا احمدی پور ،استاد دانشگاه تربیت مدرس 

رشته تخصصی :جغرافیای انسانی

پست الکترونیکی : ahmady@modares.ir

رزومهدکتر مریم استادی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 

رشته تخصصی : شهرسازی

پست الکترونیک : ostadimr@gmail.com

رزومهدکتر هادی اعظمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 

رشته تخصصی : جغرافیای سیاسی

پست الکترونیکی :aazami@um.ac.ir

رزومه


  دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری ،استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران

  رشته تخصصی :جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

  پست الکترونیکی :eftekhaa@modares.ac.ir

رزومه 


دکتر مژگان انتظاری ، استادیار دانشگاه اصفهان

رشته تخصصی :جغرافیای طبیعی

پست الکترونیکی : m.entezari@geo.ui.ac.ir

رزومه 


  پروفسور اکارت اهلرز، استاد دانشگاه بن آلمان 

  رشته تخصصی :جغرافیا

  پست الکترونیکی :ehlers@giub.uni-bonn.de

  رزومه


پروفسور مارسل بازن  ، استاد دانشگاه رمس فرانسه

رشته تخصصی :جغرافیا

پست الکترونیکی :marcel.bazin@numericable.fr

رزومه


دکتر مهدی پورطاهری ،دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران 

رشته تخصصی :جغرافیای انسانی 

پست الکترونیکی : mahdit@modares.ac.ir

رزومه


دکتر سید موسی پور موسوی ، رئیس موسسه آموزش عالی  علمی - کاربردی شهرداری تهران 

رشته تخصصی :جغرافیای برنامه ریزی شهری

پست الکترونیکی :mpmousavi@yahoo.com

رزومه 


دکتر مسعود تقوایی ،استاد دانشگاه اصفهان 
رشته تخصصی :جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پست الکترونیکی m.taghvaei@geo.ui.ac.ir

رزومه


دکتر محمود جمعه پور ،دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

رشته تخصصی :برنامه ریزی منطقه ای شهری و روستایی

پست الکترونیکی :mahjom43@gmail.com

رزومه 


دکتر جوزپه چینا ، دانشگاه پلی تکنیک تورین ایتالیا

رشته تخصصی : برنامه ریزی شهری

پست الکترونیکی :giuseppe.cina@polito.it

رزومه 


دکتر حسین حاتمی نژاد ،استاد دانشگاه تهران 

رشته تخصصی : جغرافیای برنامه ریزی شهری 

پست الکترونیکی :hatami35@gmail.com


دکتر محمد رضا حافظ نیا ، استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران 

رشته تخصصی :جغرافیای سیاسی

پست الکترونیکی :hafezn-m@modares.ac.ir

رزومه 


دکتر محسن حبیبی،استاد دانشگاه تهران 

رشته تخصصی :شهرسازی

پست الکترونیکی :sm.habibi@ut.ac.ir

رزومهدکتر زهرا حجازی زاده ، استاد دانشگاه خوارزمی 

رشته تخصصی :اقلیم شناسی

پست الکترونیکی :hedjazizadeh@yahoo.com

رزومه 


دکتر ژان پیر دیگارد، مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه 

رشته تخصصی :مردم شناسی

پست الکترونیکی : 

رزومه 


دکتر محمد حسین رامشت  ،استاد دانشگاه اصفهان

رشته تخصصی :ژئومورفولوژی

پست الکترونیکی :mh.raamesht@gmail.com

رزومه 


دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی ،استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

رشته تخصصی :جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

پست الکترونیکی :A.fazli@sbu.ac.ir

رزومه 


دکتر محمد رحیم رهنما، استاد دانشگاه فردوسی مشهد 

رشته تخصصی :جغرافیا و برنامهریزی شهری

پست الکترونیکی: rahnama@ferdowsi.um.ac.ir

رزومه


دکتر ابراهیم رومینا ،استادیار دانشگاه تربیت مدرس

رشته تخصصی :جغرافیای سیاسی

پست الکترونیکی :e.roumina@modares.ac.ir

رزومه 


دکتر کرامت الله زیاری، استاد دانشگاه تهران 

رشته تخصصی :جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

پست الکترونیکی :zayyari@ut.ac.ir

رزومه


دکتر ناهید سجادیان  ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 

رشته تخصصی :جغرافیای شهری

پست الکترونیکی :Nsajadiyan@scu.ac.ir

رزومه


دکتر سیروس شفقی ، استاد دانشگاه اصفهان

رشته تخصصی :جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

پست الکترونیکی :

رزومه


دکتر امین علیزاده ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد 

رشته تخصصی :آبیاری - زهکشی و هواشناسی 

پست الکترونیکی : alizadeh@um.ac.ir

رزومه


دکتر بهلول علیجانی ، دانشگاه خوارزمی

رشته تخصصی :جغرافیای طبیعی ( اقلیم )

پست الکترونیکی :

رزومه


دکتر حسنعلی غیور ، استاد دانشگاه اصفهان 

رشته تخصصی :هیدروژئولوژی 

پست الکترونیکی :

رزومه


دکتر نعمت الله فاضلی ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات کاربردی 

رشته تخصصی :جامعه شناسی 

پست الکترونیکی :

رزومه


دکتر علی مدرس ، استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه کالیفرنیا آمریکا 

رشته تخصصی :مطالعات شهری

پست الکترونیکی :

رزومه


دکتر ابولفضل مشکینی ،استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران 

رشته تخصصی :جغرافیای انسانی - جغرافیای شهری

پست الکترونیکی :

رزومه


دکتر مهین نسترن ، دانشیار دانشگاه هنر اصفهان 

رشته تخصصی :جغرافیای و برنامه ریزی شهری 

پست الکترونیکی :
رزومه 


دکتر برنارد هورکاد ، استاد مرکز ملی تحقیقات فرانسه 

رشته تخصصی :جغرافیا

پست الکترونیکی :

رزومه


اعضای هیات تحریریه که پیش از این با فصلنامه همکاری داشته اند : 
1- شادروان دکتر عباس سعیدی رضوانی 
2- شادروان دکتر محمد تقی عدالتی 
3- شادروان دکتر پورافکاری 
4- شادروان دکتر احمد مجتهدی
5- شادروان دکتر سید حسن حسینی ابری
6-شادروان دکتر محمد حسن گنجی
7- شادروان دکتر حسین شکویی
8-شادروان  دکتر سید رحیم مشیری 
9-شادروان دکتر ابراهیم جعفر پور 
10- شادروان دکتر پریدخت فشارکی
11- شادروان مهندس عباس سهاب
12- شادروان پروفسور گزاویه دوپلانول
13- شادروان دکتر یدالله فرید
14- شادروان پروفسور ایواتو کوبوری
15- شادروان پروفسور مایکل بونین
16- شادروان دکتر مصطفی مومنی  

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب