فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/31 | 

اعضای هیات تحریریه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 


صاحب امتیاز و مدیر مسئول

پروفسور محمد حسین پاپلی یزدی ،استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران  

رشته تخصصی : جغرافیا                                                                  

پست الکترونیکی :papoli.mhgmail .com


 سردبیر

 دکتر فاطمه وثوقی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

رشته تخصصی :برنامه ریزی روستایی

پست الکترونیکی :vossoughi.fatemehgmail.com


ویراستار انگلیسی

دکتر امید علی خوارزمی ،استادیار دانشگاه فردوسی مشهد 

رشته تخصصی :مدیریت نوآوری گرایش توسعه ملی

پست الکترونیکی :kharazmium.ac.ir


اعضای هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر مریم استادی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 

رشته تخصصی : شهرسازی

پست الکترونیک : ostadimrgmail.com
 دکتر هادی اعظمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد 

رشته تخصصی : جغرافیای سیاسی

پست الکترونیکی :aazamium.ac.ir


پروفسور محمد حسین پاپلی یزدی ،استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران  

رشته تخصصی : جغرافیا                                                                  

پست الکترونیکی :papoli.mhgmail .com


دکتر محمد رضا حافظ نیا ، استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران 

رشته تخصصی :جغرافیای سیاسی

پست الکترونیکی :hafezn-mmodares.ac.ir


دکتر محسن حبیبی،استاد دانشگاه تهران 

رشته تخصصی :شهرسازی

پست الکترونیکی :sm.habibiut.ac.ir


دکتر زهرا حجازی زاده،استاد دانشگاه خوارزمی 

رشته تخصصی :اقلیم شناسی

پست الکترونیکی :hedjazizadehyahoo.com
 


دکتر ژان پیر دیگارد،مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه 

رشته تخصصی :مردم شناسی

پست الکترونیکی : 
 


دکتر محمد حسین رامشت،استاد دانشگاه اصفهان

رشته تخصصی :ژئومورفولوژی

پست الکترونیکی :mh.raameshtgmail.com
 


دکتر بهروز ساری صراف، استاد دانشگاه تبریز

رشته تخصصی : اقلیم شناسی

پست الکترونیکی:sarisarraftabrizu.ac.ir
 


دکتر ناهید سجادیان، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 

رشته تخصصی :جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پست الکترونیکی :Nsajadiyanscu.ac.ir
 


دکتر محمد حسین سرایی، دانشیار دانشگاه یزد

رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پست الکترونیکی :
 


دکتر سیروس شفقی، استاد دانشگاه اصفهان

رشته تخصصی :جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

پست الکترونیکی :
 


دکتر امین علیزاده، استاد دانشگاه فردوسی مشهد 

رشته تخصصی :آبیاری - زهکشی و هواشناسی 

پست الکترونیکی : alizadehum.ac.ir
 


دکتر بهلول علیجانی، دانشگاه خوارزمی

رشته تخصصی :جغرافیای طبیعی ( اقلیم )

پست الکترونیکی :
 


دکتر حسنعلی غیور، استاد دانشگاه اصفهان 

رشته تخصصی :هیدروژئولوژی 

پست الکترونیکی :
 


دکتر فاطمه وثوقی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

رشته تخصصی :برنامه ریزی روستایی

پست الکترونیکی :vossoughi.fatemehgmail.com


دکتر برنارد هورکاد، استاد مرکز ملی تحقیقات فرانسه 

رشته تخصصی :جغرافیا

پست الکترونیکی :
 


اعضای هیات تحریریه که پیش از این با فصلنامه همکاری داشته اند : 
۱- شادروان دکتر عباس سعیدی رضوانی 
۲- شادروان دکتر محمد تقی عدالتی 
۳- شادروان دکتر پورافکاری 
۴- شادروان دکتر احمد مجتهدی
۵- شادروان دکتر سید حسن حسینی ابری
۶-شادروان دکتر محمد حسن گنجی
۷- شادروان دکتر حسین شکویی
۸-شادروان  دکتر سید رحیم مشیری 
۹-شادروان دکتر ابراهیم جعفر پور 
۱۰- شادروان دکتر پریدخت فشارکی
۱۱- شادروان مهندس عباس سهاب
۱۲- شادروان پروفسور گزاویه دوپلانول
۱۳- شادروان دکتر یدالله فرید
۱۴- شادروان پروفسور ایواتو کوبوری
۱۵- شادروان پروفسور مایکل بونین
۱۶- شادروان دکتر مصطفی مومنی  

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب