فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۳۱ | 

AWT IMAGE

فصلنامه  علمی، پژوهشی تحقیقات جغرافیایی از سال ۱۳۶۵ به عنوان اولین مجله علمی پژوهشی  جغرافیایی و خصوصی کشور  آغاز به کار کرده است .

این فصلنامه با ‌ هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با رشته ها و گرایش های مختلف جغرافیا از جمله برنامه ریزی شهری و روستایی، جغرافیای سیاسی، جغرافیای طبیعی، جغرافیای اقتصادی و رشته های نزدیک به آن و به‌ منظور تبادل‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ متخصصان و مراکز علمی‌ و پژوهشی داخل و خارج از کشور تاسیس شده است .

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : پروفسور محمد حسین پاپلی یزدی

سردبیر: دکتر فاطمه وثوقی 

شاپا چاپی : 7052-1019
شاپا الکترونیکی : 4384-2538
ویراستار انگلیسی: دکتر امید علی خوارزمی
مسئول اجرایی: سعیده خزایی 
مدیر داخلی: گلشن کاویان پور
مدیر روابط بین الملل : شادی احمدی
امور اداری : مهدیه قمصریان 

محل انتشار : ایران
ناشر : انتشارات پاپلی
ترتیب انتشار : فصلنامه
نوع دسترسی به مقالات فصلنامه : دسترسی آزاد 
نوع داوری : داوری دوسرکور با 2داور و برخی موارد 3 داور
زمان داوری :حدودا 30 روز
درصد پذیرش مقالات:34%
چاپ و صحافی : چاپخانه دقت مشهد
سایت اختصاصی  www.georesearch.ir

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.40.14.fa
برگشت به اصل مطلب