تحقیقات جغرافیایی- افشای تعارض منافع
افشای تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 
کلیه نویسندگان مقالات در هنگام ارسال مقاله فرم افشای تعارض منافع را تکمیل می‌نمایند. اگر در هر مرحله (در مراحل بررسی، انتشار و بعد از انتشار) برای نشریه محرز شود که تخلفی در زمینه تعارض منافع رخ داده است، با متخلفان طبق دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر برخورد خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.144.75.fa
برگشت به اصل مطلب