تحقیقات جغرافیایی- هزینه‌های نویسندگان
هزینه‌های داوری، پذیرش و انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 
هزینه‌های داوری و انتشار مقاله (برای سال ۱۴۰۲) در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی به شرح زیر است:
- ارسال مقاله و بررسی اولیه؛ رایگان
- داوری عادی مقاله (پرداخت قبل از شروع داوری)؛ ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال
- انتشار عادی مقاله (پرداخت پس از پذیرش علمی)؛ ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال
- داوری سریع مقاله (پرداخت قبل از شروع داوری)؛ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (حداکثر ۲ هفته)

اطلاعات پرداخت
شماره حساب  ۰۲۲۱۱۵۳۷۲۴۰۰۲ بانک ملی شعبه سجاد مشهد به نام محمدحسین پاپلی یزدی (صاحب امتیاز نشریه)
شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۸۲۲۰۷۷۱۲۵۶
 بانک ملی به نام محمدحسین پاپلی یزدی (صاحب امتیاز نشریه)

توجه به نکات زیر ضروری است:
- پرداخت هزینه داوری هیچ ضمانتی برای پذیرش مقاله به وجود نمی‌آورد و ممکن است مقالات براساس نظر داوران رد شوند. وجه داوری در صورت رد مقاله بازپس داده نمی‌شود.
- مقالاتی که پس از طی مراحل داوری تخصصی و اصلاح نویسندگان (به دفعات لازم) مورد پذیرش علمی قرار می‌گیرند، باید هزینه آماده‌سازی مقاله برای انتشار را پرداخت نمایند تا برای آنها نامه پذیرش صادر شود.
- اگر در مراحل آماده‌سازی و ویراستاری مقاله برای انتشار، هرگونه تخلف احتمالی (انتشار قبلی، سرقت ادبی، اختلافات نویسندگان و ...) توسط مجله محرز شود که منجر به خروج مقاله از روند انتشار شود، وجه انتشار بازپس داده نخواهد شد و با موارد تخلف نیز براساس دستورالعمل‌های کمیته اخلاق نشر برخورد می‌شود.
- در صورت پذیرش مقاله و پس از پرداخت هزینه انتشار، ایمیل پذیرش مقاله برای ارسال‌کننده مقاله از ایمیل رسمی مجله (
infogeoresearch.ir) ارسال می‌شود. توجه به این نکته ضروری است که فرمت نامه پذیرش مجله ثابت و غیرقابل تغییر است و هیچ نسخه کاغذی و pdf از آن صادر نمی‌شود. ضمناً در راستای رعایت قواعد اخلاق نشر و حقوق نویسندگان مقاله، نشریه به هیچ استعلامی از جانب افراد یا سازمان‌ها نمی‌تواند پاسخ دهد و تنها ارسال‌کننده مقاله (به عنوان دارنده کلیه حقوق مقاله نزد نشریه که در فرم تعهد نویسندگان نیز تصریح شده و به امضا و تایید همه نویسندگان رسیده است)، می‌تواند درخواست ارسال ایمیل پذیرش به هر ایمیل مد نظر را به نشریه ارایه دهد.
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find-1.141.72.fa.html
برگشت به اصل مطلب