تحقیقات جغرافیایی- بدنه تصمیم‌گیر و تیم ویرایشی
تصمیم‌گیران علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/13 | 
کلیه مراحل بررسی مقالات فصلنامه تحقیقات جغرافیایی از دریافت تا انتشار مقالات، تحت نظارت علمی سردبیر و دبیران علمی نشریه صورت می‌پذیرد و تمامی مراحل از نظر علمی کنترل می‌شود. همه این افراد از متخصصان خوشنام و مطرح در زمینه تخصصی خود هستند و با هدایت سردبیر فعالیت می‌کنند.  
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.140.71.fa
برگشت به اصل مطلب