فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- اخبار
فراخوان مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/5 | 

فراخوان مقاله 

اولین ویژه نامه با محوریت "معماری، شهرسازی و محیط"  تلفیقی از دانش جغرافیا، معماری و شهرسازی
"مهلت ارسال مقاله پایان آذر ماه 98"

محورهای پیشنهادی پذیرش مقالات :

- معماری پایدار و محیط زیست 
- در طبیعت نشستگی معماری ایرانی و زمینه 
- تاثیر جغرافیا و محیط بر تناسبات و سازماندهی معماری
- تاثیر جغرافیا و محیط بر مکان گزینی شهری و معماری
- دانش بومی در معماری سنتی و  محیط طبیعی
- تاثیر اقلیم بر شکل‌گیری بافت‌های شهری و فضاهای معماری.
- تاثیر ویژگی‌های کالبدی محیط‌های شهری و معماری بر خرد اقلیم شهری
- رابطه بین تاثیر فرم و بافت شهری بر مصرف انرژی و بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر
- تاثیر عناصر کالبدی فضاهای شهری و معماری بر محیط زیست شهری
برای ارسال مقاله از طریق سایت فصلنامه اقدام نمایید .

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.128.62.fa
برگشت به اصل مطلب