فصلنامه تحقیقات جغرافیایی- شناسنامه نشریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/7 | 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: پروفسور محمدحسین پاپلی یزدی، Phd
حامی علمی: پژوهشکده امیرکبیر
حامی مالی: شرکت آمایش و توسعه شرق
ناشر: انتشارات پاپلی با همکاری موسسه انتشارات پژوهشی آفرند 


سردبیر: فاطمه وثوقی، PhD
مدیر اجرایی: حامد باستین، PhD

مدیر داخلی: سعیده خزایی 
ویراستار فنی: گلشن کاویان‌پور
ویراستار انگلیسی: امیدعلی خوارزمی، PhD
امور اداری: مهدیه قمصریان 

زبان انتشار: تمام‌متن فارسی/چکیده ۳۰۰کلمه‌ای انگلیسی
تناوب انتشار: فصل‌نامه (۴ شماره در سال)
نوع انتشار: دسترسی آزاد به مقالات منتشرشده 
نوع داوری: داوری دوسوکور با حداقل ۲ داور تخصصی
زمان داوری: حدوداً ۱
۲ هفته (داوری سریع حدودا ۴ هفته)
درصد پذیرش مقالات: حدوداً 67 %
شاپا کاغذی: ۷۰۵۲-۱۰۱۹
شاپا الکترونیک: ۴۳۸۴-۲۵۳۸

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه تحقیقات جغرافیایی:
http://georesearch.ir/find.php?item=1.116.19.fa
برگشت به اصل مطلب