:: دوره 35، شماره 1 - ( 1398 ) ::
جلد 35 شماره 1 صفحات 81-73 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی و تحلیل تحولات کالبدی مجموعه شهری مشهد با استفاده از تئوری آشوب ( کلانشهر مشهد ، حوزه طوس وبینالود)
محمد همائی فر1 ، محمد اجزاء شکوهی* 1، عزت الله مافی1
1- گروه جغرافیا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد،ایران
چکیده:   (3233 مشاهده)
اهداف و زمینه ها : به لحاظ کالبدی ، حوز ه های شهری با توجه به دارا بودن خاصیت غیرخطی و غیر قابل پیش بینی می توانند دارای رفتار آشوبناک باشند . نظریه آشوب در توسعه شهری سعی دارد ، توسعه کالبدی را به عنوان یک مقوله غیر خطی ، حساس به شرایط اولیه وقابل تعمیم در مقیاس های مختلف مورد مطالعه قرار دهد که دارای هندسه فراکتال می باشد. در این تحقیق با هدف دستیابی به الگوی رشد کالبدی ، وضعیت کالبدی بخشی از مجوعه شهری مشهد به عنوان یک کل منسجم و یکپارچه با کارکرد متجانس (گردشگری )  مورد بررسی و تحلیل واقع شده است  .
روش شناسی : روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی –توصیفی است .جهت رسیدن به اهداف تحقیق ، کالبد محدوده مورد  نظر با کمک نقشه های بروز و نرم افزارهای تخصصی مورد مطالعه قرار گرفته است. مقیاس بندی جهت رسیدن به یک روند قابل تعمیم به عنوان یک اصل رعایت شده است ، از این رو این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می باشد .
یافته ها: با رعایت مقیاس بندی ، ضریب همبستگی بین پارامترهای هندسی ، نشان دهنده وجود رابطه معنا دار بین این پارامترها می باشد . طیف فراکتال حوزه مورد مطالعه در مقیاس های مختلف (کل و اجزاء ) نشان دهنده خودمانا بودن کالبد مورد مطالعه بوده و روند آن را تشریح می نماید. 
نتیجه گیری :نتایج حاکی از آن است که حوزه مورد مطالعه در روند رشد کالبدی ، آشوبناک می باشد ودر مقیاس های مختلف از یک الگوی رشد کالبدی تبعیت می کند . با فاصله گرفتن از هسته های جمعیتی ( مشهد ، طوس ، طرقبه و شاندیز ) هندسه  کالبد  به سمت خطی شدن گرایش دارد که  این هندسه با هندسه شریان های حمل و نقل مرتبط می باشد .
 
واژه‌های کلیدی: مجوعه شهری مشهد، تحولات کالبدی، تئوری آشوب، طیف فراکتال
متن کامل [PDF 1481 kb]   (1485 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی نظری | موضوع مقاله: برنامه‌ریزی شهری
دریافت: 1398/10/12 | پذیرش: 1399/12/22 | انتشار: 1398/12/23
* نشانی نویسنده مسئول: دانشگاه فردوسی مشهد - گروه جغرافیا
فهرست منابع
1. Alvani S M (1995). Chaos theory or ultimate order and management. Journal of Management and Development Process. 9(4):29-40.
2. Ashrafi N (2016). Recognition of islamic urbanism and architecture with chaos theory and fuzzy rule. BAGH- e NAZAR. 13(43).77-90.
3. Ayati H, Khoda Karami F, Molaie K, Afaghpour A (2016). Analyizg the effect of urban physical factors on religious tourism development case study: Shiraz. Journal of Studies on Iranian Ialamic City .6(23):43-59.
4. Bauer W, Makenzie CD (2001). Cancer detection on a cell-by-cell basis using a fractal dimension Analysis. Acta Physica Hungarica. 14(1):43-50. [DOI:10.1556/APH.14.2001.1-4.6]
5. Delkhosh M (2017). Introducing fractals and later fractions. Journal of Mathematics and Society. 2(1):1-23.
6. Triantakonstantis DP (2012). Urban growth prediction modeling using fractals and theory of Chaos. Open Journal of Civil Engineering. 2(2):81-86. [DOI:10.4236/ojce.2012.22013]
7. Elmizadeh H, Mahpeykar O, Saadatmand M (2014). Investigation of fractal theory in river geomorphology case study: Zarrineh River. Journal of Quantitative Geomorphological Research. 3(2):130-141.
8. Elmizadeh H, Mahpeykar O (2015). Investigation of fractal theory in Zarrineh River using box counting method. Journal of Geographical Space. 17(59):255-270
9. Faghih N (1997). Chaos in dynamic systems and evolution in management system. Journal of Management Knowledge.
10. Farhudi R, Pourmosavi S M, Hosseini S A, Hosseini S M (2015). Analysis of urban spirawl of the city of Mashhad in recent decades and is impact on soil resources. Journal of Geography and Planing. 18(50):259-280.
11. Fattahi M H, Talebzadeh Z (2017). The relathionship between watershed compactness coefficient and the fractal characteristics. Journal of Iran-Water Resources Research. 13(1):191-203.
12. Farnahad (2005). Master plan of Mashhad area Mashhad: Department of Housing and Urban Development.
13. Goodarzi Gh, Haghani T (2015). Evaluation of urban texture scattering using fractal geometry model and complexity theory to find urban development patterns case study: District 20 of Tehran. Journal of Modeling in Engineering. 13(43):79-89.
14. Baish J W, Jain RK (2017). Fractals and cancer. Perspectives in Cancer Research. 60(14):3683-3688
15. Karam A (2010). Chaos theory, fractals and linear systems in geomorphology. Natural Geography Chapter. 3(8):67-82.
16. Majedi H, Zebardast E, Mojarrabi Kermani B (2012). The analysis of factor influencing physical urban growth for large cities of Iran. HONAR - HA - YE - ZIBA MEAMARI - VA - SHAHRSAZI .17(3):49-60.
17. Mirkatouli J, Bargahi R, Aghili S Z (2014). Explanation of fractal geometry in geography and urban planning. Geographical Planning of Space Quarterly Journal. 14(4):55-82.
18. Pilehvar A A, Pourahmad A (2004). The trend of the growth and the development of the metropolitan cities case study: Mashhad city). Geographical Researches Quarterly. 36(48):103-121.
19. Rahnama M R, Aghajani H (2012). Spatial planing of Khorasan Razavi province. Mashhad: Jahad
20. Rahnama M R, Asadi A (2014). Analysing of spatial distribution of the home price in Mashhad city. Geographical Researches Quarterly. 30(1):37-52.
21. Ramesht M H (2003). Chaos theory in Geomorphology. Journal of Geography and Development. 1(1):13-36.
22. Rostayi SH, Ali Akbari E, Hoseinzadeh R (2016). Studying the key influencing factors on the growth of large cities case study: The city of Urmia. Research and Urban Planing. 7(26):53-47.
23. Saidi A (2011). Rural - urban relations and links in Iran. 1st ed. Tehran: Mehr Mino.
24. Salingaros N A (2014). City connecting the fractal. Tehran: Armanshahr.
25. Salingaros N A (2018). City from the perspective of fractal geometry. Tehran: Armanshahr.
26. TJ Cartwright (1991). Planing and chaos theory. Journal of the American Planning Association. 57(1):44-56. Paszto V, Marek L, Tucek P (2011). Fractal dimension calculation for CORINE land-cover evaluation in GIS - A case study. Proceedings of the Dateso 2011: Annual International Workshop on DAtabases, TExts, Specifications and Objects. 2011, 20 April: Pisek Czech Republic. pp. 23 -26. [DOI:10.1080/01944369108975471]
27. Yingchun C (2014). Preliminary plan to constract an eco-city on chaos theory. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. 6(8):446-448.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 35، شماره 1 - ( 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها