زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 33، شماره 3 - ( 1397 ) ::
جلد 33 شماره 3 صفحات 185-201 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی تاثیر توسعه کالبدی شهر بر سیستم های هیدروژئومورفولوژی کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حوزه آبریز دربند)(کاربردی)
سمیه خسروی1، دکتر مژگان انتظاری*2، دکتر علی احمدآبادی3، دکتر سیدموسی پورموسوی4
1- گروه جغرافیا، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2- گروه جغرافیا، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران ، m.entezari@geo.ui.ac.ir
3- گروه جغرافیا، دانشکده علوم جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
4- گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (709 مشاهده)
مقدمه: توسعه شهرنشینی و تبدیل مناطق روستایی به شهرها با تغییرات کاربری اراضی و فشار بر سیستم‌های طبیعی همراه است. یکی از سیستم‌های طبیعی، رودخانه‌ها هستند که در نواحی شهری تحت تأثیر فعالیت‌های انسان قرار می‌گیرند.
اهداف: هدف تحقیق حاضر شبیه‌سازی و برآورد تغییرات پارامترهای هیدرولوژیکی شامل میزان تولید رواناب سطحی، دبی رودخانه، نفوذپذیری و میزان تبخیر و تعرق می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش، با استفاده از مدل نیمه توزیعی SWAT در دو مقطع گذشته بیست سال گذَشته(1998) و حال حاضر(2018) در حوضه آبریز دربند صورت گرفته است. هم‌چنین در این تحقیق برای واسنجی مدل از الگوریتم SUFI2 استفاده‌شده است.
 نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان می‌دهد بعد از بهینه‌سازی پارامتر‌های مورداستفاده در SWAT- CUP ، مقدار ضریب نش- ساتکلیف ( NS) و ضریب تعیین (R2) سال 1998 در مرحله واسنجی به ترتیب معادل 34/0 و 43/0 می‌باشد برای دوره اعتبارسنجی مقدار ضریب نش- ساتکلیف و ضریب تعیین به ترتیب برابر با 30/0 و 39/0 می‌باشد. همچنین، مدل SWAT- CUP در وضعیت موجود حوضه دربند – گلابدره برای سال 2018 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج هیدرو گراف‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی‌شده و مقادیر ارزیابی کار آیی مدل در ادامه ارائه‌شده است. مقدار ضریب نش –ساتکلیف(NS) و ضریب تعیین(R2)، به ترتیب 31/0 و 46/0 در دوره واسنجی ، 33/0 و 39/0 در دوره اعتبارسنجی برآورد شده است. طبق نتایج ارزیابی کارایی مدل بر اساس ضریب نش –ساتکلیف(NS) و ضریب تعیین(R2)، نشان از توانایی مدل swat در شبیه‌سازی رواناب حوضه دارد. هم‌چنین نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد تغییرات کاربری در محدوده موردمطالعه باعث تغییر در مقادیر CN ، رواناب سطحی و تبخیر و تعرق در سطح کاربری‌ها در بازه زمانی 20 ساله شده است.
 
واژه‌های کلیدی: حوضه آبریز دربند، شماره منحنی(CN)، واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی(HRU)، مدل نیمه توزیعی SWAT، SUFI2
متن کامل [PDF 1234 kb]   (276 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: ژئومورفولوژی
دریافت: ۱۳۹۷/۴/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۷/۷/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۸
* نشانی نویسنده مسئول: m.entezari@geo.ui.ac.ir
فهرست منابع
1. A Detailed Plan of the Tehran 1 Region. (2007). Department of Management and Planning of Tehran Urban Development Plans, Ministry of Housing and Urban Development Retrieved from Tehran Municipality. (Persian)
2. Agha Beigi, M., & Lesani, M. (2008). Runoff analysis of the city of Mashhad using the interpretation of satellite images and the proposed methods for controlling and reducing urban runoff. Paper presented at the First National Engineering Conference of Consumers, Mashhad, Mashhad municipality. (Persian)
3. Ahmad Abadi, A., Kiani, T., & Ghafoorpoor Anbaran, P. (2017). The effects of watershed management practices in Hydro-geomorphological characteristics in Anbaranchay watershed. The Journal of Spatial Planning, 21(2), 35-55. (Persian)
4. Alansi, A., Amin, M., Abdul Halim, G., Shafri, H., & Aimrun, W. (2009). Validation of SWAT model for stream flow simulation and forecasting in Upper Bernam humid tropical river basin, Malaysia. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 6(6), 7581-7609. [DOI:10.5194/hessd-6-7581-2009]
5. Amani, N., Tajrishi, M., & Abrishamchi, A. (2006). Simulation of stream flow by applying SWAT model and GIS. Paper presented at the Seventh International Conference on River Engineering, Ahvaz, Shahid Chamran University. (Persian)
6. Booth, D. B., Karr, J. R., Schauman, S., Konrad, C. P., Morley, S. A., Larson, M. G., & Burges, S. J. (2004). Reviving urban streams: Land use, hydrology, biology, and human behavior. Journal of the American Water Resources Association, 40(5), 1351-1364. [DOI:10.1111/j.1752-1688.2004.tb01591.x]
7. Chin, A. (2006). Urban transformation of river landscapes in a global context. Geomorphology, 79(3), 460-487. [DOI:10.1016/j.geomorph.2006.06.033]
8. Chin, A., O'Dowd, A. P., & Gregory, K. J. (2013). 9.39 urbanization and river channels. In J. F. Shroder (Ed.), Treatise on Geomorphology (pp. 809-827). San Diego: Academic Press. [DOI:10.1016/B978-0-12-374739-6.00266-9]
9. Findlay, S. J., & Taylor, M. P. (2006). Why rehabilitate urban river systems? Area, 38(3), 312-325. [DOI:10.1111/j.1475-4762.2006.00696.x]
10. Ghanavati, E., Safari, A., Karam, A., Najafi, E., & Jahandar, G. (2016). Hydrogeomorphological characteristics of Tehran metropolitan watersheds. Journal of Hydrogeomorphology, 2(6), 33-54. (Persian)
11. Goodarzi, M. R., Zahabiyoun, B., Massah Bavani, A. R., & Kamal, A. R. (2012). Performance comparison of three hydrological models SWAT, IHACRES and SIMHYD for the runoff simulation of Gharesou basin. Journal of Water and Irrigation Managemant (Journal of Agriculture), 2(1), 25-40. [DOI:10.22059/JWIM.2012.25090]. (Persian)
12. Haji Hosseini, H. R., Haji Hosseini, M. R., Morid, S., & Delavar, M. (2015). Hydrological simulation of the upper hirmand transboundary catchment using SWAT model. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 19(72), 255-268. [DOI:10.18869/acadpub.jstnar.19.72.22]. (Persian) [DOI:10.18869/acadpub.jstnar.19.72.22]
13. Hardison, E. C., O'Driscoll, M. A., DeLoatch, J. P., Howard, R. J., & Brinson, M. M. (2009). Urban land use, channel incision, and water table decline along coastal plain streams, North Carolina. Journal of the American Water Resources Association, 45(4), 1032-1046. [DOI:10.1111/j.1752-1688.2009.00345.x]
14. Hossein zadeh, M., & Esmaeli, R. (2015). River geomorphology (First ed.). Tehran: Shahid Beheshti University. (Persian)
15. Hossein Zadeh, R., & Jahadi Toroghi, M. (2007). The effects of urbanization on the natural drainage patterns and the increase of urban floods: Case study Metropolis of Mashhad-Iran. Geographic Research, 39(61), 145-159. (Persian)
16. Hosseini, M., Ghafouri, A. M., Amin, M. S. M., Tabatabaei, M. R., Goodarzi, M., & Abde Kolahchi, A. (2012). Effects of land use changes on water balance in Taleghan catchment, Iran. Journal of Agricultural Science and Technology, 14(5), 1161-1174.
17. Hosseini, M., & Mokarian, Z. (2014). Estimation of ground water runoff by SWAT model in Golgol catchment. Journal of Watershed Engineering and Management,, 8(1), 80-92. [DOI:10.22092/IJWMSE.2016.105976]. (Persian)
18. Lagacherie, P., Rabotin, M., Colin, F., Moussa, R., & Voltz, M. (2010). Geo-MHYDAS: A landscape discretization tool for distributed hydrological modeling of cultivated areas. Computers & Geosciences, 36(8), 1021-1032. [DOI:10.1016/j.cageo.2009.12.005]
19. Lin, Y.-P., Lin, Y.-B., Wang, Y.-T., & Hong, N.-M. (2008). Monitoring and predicting land-use changes and the hydrology of the urbanized Paochiao watershed in Taiwan using remote sensing data, urban growth models and a hydrological model. Sensors, 8(2), 658-680. [DOI:10.3390/s8020658]
20. Mengistu, K. T. (2009). Watershed hydrological responses to changes in land use and land cover, and management practises at Hare Watershed, Ethiopia, engineering and machine engineering, University Siegen. Retrieved from http://dokumentix.ub.uni-siegen.de/opus/volltexte/2009/420/
21. Najafi, E. (2015). Geomorphologic modeling of bridges in urban areas (case study: Tehran metropolis). (PhD Thesis), Kharazmi University. (Persian)
22. Navratil, O., Breil, P., Schmitt, L., Grosprêtre, L., & Albert, M. B. (2013). Hydrogeomorphic adjustments of stream channels disturbed by urban runoff (Yzeron River basin, France). Journal of Hydrology, 485, 24-36. [DOI:10.1016/j.jhydrol.2012.01.036]
23. Royall, D. (2013). 13.3 Land-Use Impacts on the Hydrogeomorphology of small watersheds. In J. F. Shroder (Ed.), Treatise on Geomorphology (pp. 28-47). San Diego: Academic Press. [DOI:10.1016/B978-0-12-374739-6.00341-9]
24. Saberi, A. (1995). Investigating the effects of urban development changes in northern Tehran to provide methods for controlling and managing flood. (Master's Thesis), Tarbiat Modares University. (Persian).
25. Taniguchi, K. T., & Biggs, T. W. (2015). Regional impacts of urbanization on stream channel geometry: A case study in semiarid southern California. Geomorphology, 248, 228-236. [DOI:10.1016/j.geomorph.2015.07.038]
26. Verbeeten, E., & Barendregt, A. (2007). The impacts of climate change on hydrological services provided by dry forest ecosystems in West Africa. Paper presented at the 4th International SWAT Conference, Netherlands.
27. Vietz, G. J., Walsh, C. J., & Fletcher, T. D. (2015). Urban hydrogeomorphology and the urban stream syndrome: Treating the symptoms and causes of geomorphic change. Progress in Physical Geography: Earth and Environment, 40(3), 480-492. [DOI:10.1177/0309133315605048]
28. Zamanzadeh, S. M., Yamani, M., & Bani Safar, M. (2013). Erosion of the bed and river bank due to the harvesting of river materials. Case study: Zaringal river, Golestan Province. Paper presented at the Second International Conference on Environmental Risks, Tehran, Kharazmi University. (Persian)
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

khosravi S, Entezari M, ahmadabadi A, pourmousavi S M. Impact Assessment of Urban Physical Development on Hydrogeomorphological Systems of Tehran Metropolis (Case study:Darband Catchment). geores. 2018; 33 (3) :185-201
URL: http://georesearch.ir/article-1-541-fa.html

خسروی سمیه، انتظاری مژگان، احمدآبادی علی، پورموسوی سیدموسی. ارزیابی تاثیر توسعه کالبدی شهر بر سیستم های هیدروژئومورفولوژی کلان شهر تهران (مطالعه موردی: حوزه آبریز دربند)(کاربردی). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1397; 33 (3) :185-201

URL: http://georesearch.ir/article-1-541-fa.htmlدوره 33، شماره 3 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3977