زمان پاسخگویی تنها روزهای زوج ساعت 10 الی 12  

   [صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: پیشکسوتان جغرافیا :: ثبت نام :: تماس با ما ::
:: دوره 29، شماره 4 - ( 12-1393 ) ::
جلد 29 شماره 4 صفحات 165-180 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان رضایت جوامع روستایی از مکان یابی کاربری ها در طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف)
دکتر علی اکبر عنابستانی* 1، دکتر فرهاد عزیزپور2، مهدی جوانشیری1
1- گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد،ایران
2- گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران
چکیده:   (646 مشاهده)
مکانیابی کاربریهای طرح های هادی روستایی باید به گونه ای صورت گیرد که بر اثر گذشت زمان از مطلوبیت آن کاسته نشود و یا خیلی جزئی تغییر کند و پایداری فرایند توسعه روستایی را تضمین کند. هدف از این تحقیق، ارزیابی میزان رضایتمندی جوامع روستایی از مکانیابی کاربریهای پیشنهادی طرح هادی روستایی، در روستاهای نمونه در شهرستان خواف است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده ای از دادههای آن بر اساس مطالعات میدانی، از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 253 نفر در 10 سکونتگاه روستایی که از اجرای طرح هادی آنها 10 سال می گذرد، صورت گرفته است. روایی ظاهری پرسشنامه توسط کارشناسان تأیید شد و پایایی آن با انجام پیش آزمون و تحلیل داده های پرسشنامه مذکور و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (۸۵۴/۰) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس و تهیه نقشه ها با استفاده از نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی، انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مکان یابی کاربری های پیشنهادی در طرح های هادی از نظر تناسب با نیازهای جوامع روستایی، با نیازهای کالبدی و اکولوژیک همخوانی دارد و میتوان گفت که در این ابعاد، روستاییان بیشترین اظهار رضایت را از اجرای طرح کاربری های پیشنهادی داشته اند. در مقابل نیز مقدار آماره t برای ابعاد اجتماعی و اقتصادی به ترتیب برابر با ۰۹۸/۳- و ۷۲۳/۲- است، که نشان میدهد به شاخص های اجتماعی و اقتصادی در تهیه و اجرای طرح های هادی توجه چندانی صورت نگرفته است و مردم در این زمینه کمترین میزان رضایت را داشته اند.
 
واژه‌های کلیدی: نیازهای اقتصادی، نیازهای کالبدی، نیازهای اجتماعی، نیازهای اکولوژیک، طرح هادی، مکان یابی، شهرستان خواف .
متن کامل [PDF 635 kb]   (289 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: برنامه ریزی روستایی
دریافت: ۱۳۹۳/۱/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۳/۸/۸ | انتشار: ۱۳۹۳/۱۲/۲۸
فهرست منابع
1. آسایش، حسین. ( 1383نور).کارگاه برنامه ریزی روستایی(رشته جغرافیا)،تهران:انتشارات دانشگاه پیام نور.
2. استانداری خراسان رضوی .( 1392 ). آخرین تقسیمات کشوری شهرستان خواف، مشهد: استانداری خراسان رضوی.
3. بحرینی، حسین. ( 1377 ). فرایند طراحی شهری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
4. بدری، سید علی و عبدی نژاد، همت علی. ( 1391 ). آشنایی با برنامه ها، طرحها و پروژه های روستایی، گرگان:انتشارات لغت.
5. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. ( 1386 ). راهنمای مطالعات کاربری زمین روستایی، معاونت عمران روستایی، دفتر برنامه ریزی و هماهنگی طرحها، تهران: انتشارات نشر شریف.
6. پورطاهری، مهدی و نقوی، محمدرضا. ( 1391 ). توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی با رویکرد توسعه پایدار(مفاهیم، نظریهها، راهبردها) ، مسکن و محیط روستا،31(137):70-53.
7. حافظ نیا، محمدرضا. ( 1387 ). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، چاپ 14 ، تهران: سمت.
8. حسینی، سیدعلی. ( 1392 ). اصول و مبانی برنامهریزی شهری و روستایی، رشت: انتشارات دریای دانش، چاپ دوم.
9. خوشچهره، محمدجواد.( 1392 ). پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گردشگری خانههای دوم بر مناطق روستایی(منطقه مورد مطالعه: شهرستان بینالود)، پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، استاد راهنما: علی اکبر عنابستانی، دانشگاه فردوسی مشهد.
10. دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.( 1383 ). شرح خدمات طرحهای هادی روستایی، تهران: نشر تهرانی.
11. زاهدی، محمدجواد؛ غفاری، غلامرضا و ابراهیمی لویه، عادل.( 1391 ).کاستیهای نظری برنامهریزی توسعه روستایی در ایران، فصلنامه پژوهشهای روستایی، دوره 3، ش 4، صص 7-30.
12. زیاری، یوسف علی و خطیب زاده، فرشته.( 1391 ). تلفیق مدل AHP و تحلیل شبکه در محیط GIS جهت مکان گزینی کاربری درمانی (بیمارستان)،مطالعه موردی: شهر سمنان، فصلنامه مدیریت شهری، سال دهم، ش 29 ، صص 247-258 .
13. سازمان برنامه و بودجه.( 1378 ). تعاریف اجتماعی و اقتصادی واژههای برنامهریزی و بودجه ریزی، معاونت برنامه ریزی و ارزشیابی.
14. سرتیپی پور، محسن و همکاران. ( 1379 ). ارزیابی تهیه طرحهای هادی روستایی، تهران: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
15. سعیدی، عباس و همکاران.( 1387 ). دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگفارسی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، تهران.
16. عبدی نژاد، همت علی. ( 1383 ). نقش زیرساختها در توسعه روستایی، ارائه شده در سمینار سازمان بهره وری آسیا-. سریلانکا، ص 5
17. عزیزپور، فرهاد؛ خلیلی، احمد؛ محسن زاده، آرمین و حسینی حاصل، صدیقه.(1390).تحلیل و ارزیابی اثرات اقتصادی اجرای طرح هادی در سکونتگاههای روستایی کشور،فصلنامه مسکن و محیط روستا، ش 135، صص71-84.
18. عزیزی، محمدمهدی و خلیلی، احمد. ( 1387) ارزیابی اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در استان گیلان، سیزدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران، جلد دوم، تهران.
19. عنابستانی، علی اکبر و اکبری، محمدحسن.(1391)،ارزیابی طرحهای هادی و نقش آن در توسعه کالبدی روستا از دیدگاه روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان جهرم) پژوهشهای جغرافیای انسانی، دوره 44 ، ش 4، صص 93 -110.
20. مرکز آمار ایران.( 1390 ). نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان خواف، تهران: مرکز آمارایران.
21. معاونت عمران روستایی.(1392).عملکرد مطالعه و اجرای طرحهای هادی روستایی در کشور،برگرفته از سایت : http://www.bonyadmaskan.ir
22. نظریان، اصغر و کریمی، ببراز.(1388)ارزیابی توزیع فضایی و مکانیابی ایستگاههای آتشنشانی شهر شیراز با استفاده از GIS فصلنامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس، سال اول، ش 2، صص 5-19.
23. یوسفی، لقمان. ( 1380 ). ارزیابی کاربری اراضی شهری مطابق شاخصهای چندگانه، مطالعه موردی پیرانشهر، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز.
24. Chapin, F. S., & Kaiser, E. J. (1970). "Urban land use planning." University of Illinois Press.
25. Lowe, P., & Ray, C., & Ward, N., & Wood, D., & Woodward, R. (1999). "Participation in Rural Development: A review of European experience." Centre for Rural Economy Working paper series. Volume 34. European foundation for the improvement of living and working condition.
26. Robert, T. (1988). "Land use planning, urban planning". Edited by Cantonese and Snyder, p .221.
27. Satendra & Sharma (2004). "Sustainable Rural Development for Disaster Mitigation". New Delhi: Ashok Kumar Mittal
28. Seetharam, M. (1990). "Citizen Participation in Rural Development". New Delhi: Ashok Kumar Mittal.
29. South Africa Government. (2000). "The Integrated Sustainable Rural Development Strategies". Retrieved from http:// info.gov.za/other docs/2000/isrds.pdf
30. Tewari, V. K. (1992). "Improving access to services and facilities in developing countries". International Regional Science Review, 15(1), 25-37.
31. United Nations Development Programs. (2005). "Rural Development in Kazakhstan: Challenges and Prospects". Almaty: UNDP
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Anabestani A, Azizpur F, Javanshiri M. The Survey of Satisfaction Rural Communities of Landuse Locating in Rural Guidance Plan(Case Study: Villages of Khaf County). geores. 2015; 29 (4) :165-180
URL: http://georesearch.ir/article-1-330-fa.html

عنابستانی علی اکبر، عزیزپور فرهاد، جوانشیری مهدی. بررسی میزان رضایت جوامع روستایی از مکان یابی کاربری ها در طرح هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 1393; 29 (4) :165-180

URL: http://georesearch.ir/article-1-330-fa.htmlدوره 29، شماره 4 - ( 12-1393 ) برگشت به فهرست نسخه ها
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی Geographical Researches Quarterly Journal
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3855