:: دوره 33، شماره 1 - ( 1397 ) ::
جلد 33 شماره 1 صفحات 158-173 برگشت به فهرست نسخه ها
اقلیم‌شناسی کم ارتفاع‌های بریده مؤثر بر ایران و ارتباط آن با ENSO و NAO
دکتر قاسم عزیزی1، دکتر محمد مرادی2، حسین رضایی*3
1- گروه آب و هواشناسی ،دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- گروه هواشناسی ،پژوهشکده اقلیم شناسی، تهران، ایران
3- گروه آب و هواشناسی ،دانشگاه تهران، تهران، ایران ، gh.rezaei@ut.ac.ir
چکیده:   (1946 مشاهده)
کم ارتفاع‌های بریده[1] به‌عنوان یک‌کم ارتفاع بسته در تروپوسفر میانی و بالایی تعریف می‌شوند که به‌طور کامل از جریان اصلی بادهای غربی جداشده‌اند. کم ارتفاع بریده یکی از پدیده‌های اثرگذار بر اقلیم ایران می‌باشد. هدف از این مقاله بررسی میزان این اثرگذاری و ارتباط آن با برخی شاخص‌های پیوند از دور می‌باشد. ویژگی‌های کم ارتفاع‌های بریده در ایران، برای دوره 2015-1976 مطالعه گردید. برای شناسایی این سیستم‌ها از الگوریتم رائول نی یتو، باقابلیت شناسایی خودکار، استفاده گردید. این الگوریتم از داده‌های میانگین روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل ترازهای 500 و 600، باد مداری در تراز 500 هکتوپاسکال و دمای تراز 500 هکتوپاسکال، از پایگاه داده‌های  مرکز ملی پژوهش‌های جوی[2] استفاده می‌کند. نتایج نشان داد که بیشترین فراوانی کم ارتفاع‌های بریده در ایران، در فصل بهار و با یک بیشینه در ماه مارس می‌باشند. در دوره آماری 40 ساله، فراوانی رخداد این سیستم‌ها، روندی مثبت دارد. بررسی طول عمر این سیستم‌ها نشان داد که بیشترین فراوانی را کم ارتفاع‌های بریده با ماندگاری 2 روز دارند. در بررسی فصلی طول عمر، مشخص گردید که در فصول زمستان و بهار برتری با طول عمر 2 روز و در فصول تابستان و پاییز بیشتر کم ارتفاع‌های بریده طول عمر یک روز داشته‌اند. در سال‌های لانینا، فراوانی کم ارتفاع‌های بریده در ایران عموماً بالاتر از میانگین و در سال‌های ال نینو، فراوانی این سیستم‌ها کمتر از میانگین مشاهده گردید. در خصوص ارتباط با نوسان اطلس شمالی، فازهای منفی نوسان اطلس شمالی، همراه با فراوانی کمتر کم ارتفاع‌های بریده و فازهای مثبت نوسان اطلس شمالی، همراه با فراوانی بیشتر این سیستم‌ها می‌باشند. همچنین در ماه‌هایی با فاز مثبت (منفی) نوسان اطلس شمالی، بیشترین رخداد کم ارتفاع‌های بریده در فصل گرم (سرد) مشاهده گردید. نهایتاً در این مقاله یک مطالعه موردی از رخداد کم ارتفاع بریده در شمال ایران، در فوریه 1991 که در بازوی شرقی بندال امگا شکل‌گرفته، بررسی گردید.
© 2018 Geographical Researches
 
[1]Cutoff Low
2 NCEP
واژه‌های کلیدی: کم ارتفاع بریده، کم‌فشار بریده، سردچال، انسو، نوسان اطلس شمالی .
متن کامل [PDF 1671 kb]   (637 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: هواشناسی و اقلیم
دریافت: 1396/9/30 | پذیرش: 1396/11/19 | انتشار: 1397/3/29
فهرست منابع
1. ـ امیدوار، کمال، صفرپور، فرشاد، محمودآبادی، مهدی، الفتی، سعید (1389)، تحلیل همدیدی اثرهای سردچال در وقوع بارش های شدید در نواحی مرکز و جنوب غرب ایران، مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 14، شماره 4، صص 189-161.
2. ـ بنی هاشم، تاج الدین، اردکانی، حسین، مرادی، محمد (1378)، حرکت و رفتار یک کم ارتفاع بریده از دیدگاه کژفشاری، فیزیک زمین و فضا، جلد 25، شماره های 1 و 2، صص 46-37.
3. ـ بنی هاشم، تاج الدین، اردکانی، حسین، تاج بخش، سحر (1379)، رفتار و حرکت یک کم ارتفاع بریده، فیزیک زمین و فضا، جلد 26، شماره 1، صص 25-15.
4. ـ راستی، فاطمه، امیدوار، کمال (1393)، تحلیل همدیدی اثر سردچال در وقوع شدیدترین بارش مشهد طی دوره آماری 49 ساله (1340-1389)، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری.
5. ـ رئیس پور، کوهزاد، خسروی، محمود، طاوسی، تقی، شریفی کیا، محمد (1392)، بررسی نفش سیستم های کم ارتفاع بریده در شکل گیری گرد و غبارهای فراگیر جنوب غرب ایران، نخستین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران.
6. ـ عزیزی، قاسم (1375)، بلوکینگ و اثرات آن بر بارش ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
7. ـ نصر اصفهانی، محمدعلی، محب الحجه، علیرضا، احمدی گیوی، فرهنگ (1387)، اثر نوسان اطلس شمالی (NAO) بر برخی کمیت های هواشناختی وردسپهر در خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، مجله ژئوفیزیک ایران، شماره 2، صص 64-51.
8. Chuanxi, L., YI, L., Liu, X., Chance, K. (2013), Dynamical and chemical features of a Cutoff Low over Northeast china in July 2007: Results from satellite Measurements and Reanalysis, Advances in Atmospheric Sciences, Volume 30, No. 2, PP 525-540.
9. Favre, A., Hewitson, B., Tadross, M., Lennard, C., Mota, R. (2012), Relationships between cut-off lows and the semiannual and southern oscillations, Climate Dynamics, Volume 38, PP 1473-1487.
10. Fuenzalida, H., Sanchez, R., Garreaud, R. (2005), A climatology of cutoff lows in the southern hemisphere, Journal of Geophysical Research, Volume 110, 1-10.
11. Gerald, D., Bell, L., Bosart, F. (1989), A 15-Year Climatology of Northern Hemisphere 500 mb Closed Cyclone and Anticyclone Centers, Monthly Weather Review, Volume 117, PP 2142-2163.
12. Gimeno, L., Nieto, R. Trigo, R. (2007), Decay of the Northern Hemisphere stratospheric polar vortex and the occurrence of cut-off low systems: An exploratory study, Meteorology and Atmospheric physics, Volume 96, PP 21-28.
13. Gouget, H., Vaughan, G., Marenco, A., Smit, H. (2000), Decay of a cut-off low and contribution to stratosphere-troposphere exchange, Q. J. R. Meteorol. Soc, Volume, PP1117-1141.
14. Hodgson, Amy, 2012, Case study analysis of a cut-off low weather system over North-West Africa observed during the fennec pilot study, April 2011, Earth and Environment, volume 8, PP 38-105.
15. Kentarchos, A., Davies, T., (1998), A Climatology of cut-off lows at 200 hpa in the Northern Hemisphere 1990-1994, Intermational Journal Of Climatology, Volume 18, PP 379-390.
16. Molekwa, S., Engelbrecht, C., Rautenbach, C. (2014), Attributes of cut-off low induced rainfall over the Eastern Cape Province of South Africa, Theoretical and Applied Climatology, Volume 118, PP 307-318.
17. Ndarana, T., Waugh, D. (2010), The link between cut-off lows and Rossby wave breaking in the Southern Hemisphere, Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, Volume 136, PP 869-885.
18. Nieto, R., Gimento, L., Torre, L., Ribera, P., Gallego, D., Herrera, R., Garcia, J., Nunez, M., Redano, A, Lorente, J. (2005), Climatological features of Cutoff Low Systems in the Northern Hemisphere, Journal of Climate, Volume 18, PP 3085-3103.
19. Nieto, R., Gimeno, L., Anel, J., Torre, L., Gallengo, D., Barriopedro, D., Gallego, M., Gordillo, A., Redano, A., Delgado, G. (2007), Analysis of the precipitation and cloudiness associated with COLS occurrence in the Iberian Penensula, Meteorology and Atmospheric Physics, Volume 96, PP 103-119.
20. Nieto, R., Gimeno, L., Torre, L., Ribera, P., Barriopedro, D., Herrera, R., Serrano, A., Gordillo, A., Redano, A., Lorente, J. (2007), Interannual varibility of cut-off low systems over the European sector: the role of blocking and the Northern Hemisphere circulation modes, Meteorology and Atmospheric Physics, Volume 96, PP 85-101.
21. Nieto, R., Sprenger, M., Wernli, H., Trigo, R., Gimeno, L. (2008), Identification and Climatology of Cut-off Lows near the Tropopause, Trend And Directions In Climate Research, Volume 1146, PP 256-290.
22. Oakley, N., Redmond, K. (2014), A Climatology of 500-HPA closed lows in the Northeastern Pacific Ocean, 1948-2011, American Meteorological Socity, Volume 53, PP 1578-1592.
23. Palmén, E., Newton, C. (1969), Atmospheric Circulation Systems, Academic Press, pp 603.
24. Parker, S., Hawes, J., Colucci, S., Hayden, B. (1989), Climatology of 500 mb cyclones and Anticyclones, 1950-85, American Meteorological Society, Volume 117, PP 558-570.
25. Qi, L., Wang, Y., Leslie, L. (2000), Numerical simulation of a cut-off low over southern Australia, Meteorology and Atmospheric physics, Volume 74, PP 103-115.
26. Reboita, M., Nieto, R., Gimeno, L., Rocha, R., Ambrizzi, T., Garreaud, R., Kruger, L. (2010), Climatological features of cutoff low systems in the Southern Hemisphere, Journal of Geophysical Research, Volume 115, PP 1-15.
27. Shabbar, A., Huang, J., Higuchi, K. (2001), The Relationship Between the Wintertime North Atlantic Oscillation and Blocking Episodes in The North Atlantic, Int J Climatol, No. 21, pp. 355-369.
28. Singleton, A., Reason, C. (2007), A Numerical model study of an intense cutoff low pressure system over south africa, Monthly weather review, volume 135, PP 1128-1150.
29. Singleton, A., Reason, C. (2007), Variability in The Characteristics of Cut-Off Low Pressure Systems Over Subtropical Southern Africa, International Journal of Climatology, Vol. 27, pp. 295-310.
30. Smith, B., Bosart, L., Keyser, D., Jean, D. (2002), A Global 500 HPA Cutoff Cyclone Climatology 1953-1999, 19 Th CONF. On Weather Analysis and Forecasting, San Antonio.XML   English Abstract   Printدوره 33، شماره 1 - ( 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها